Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Đang xem: Phương trình ion rút gọn fe2(so4)3 koh

*
*

Viết những phương trình phân tử với ion rút gọn của những phản ứng (nếu có) xảy ra trong hỗn hợp giữa những cặp hóa học sau :

a) Fe2(SO4)3+ NaOH

b) NH4Cl + AgNO3

c) NaF + HCl

d) MgCl2+ KNO3

e) FeS (r) + HCl

g) HClO + KOH

Phương trình phân tứ cùng ion xẩy ra trong hỗn hợp :

a) Fe2(SO4)3+ 6NaOH → 2Fe(OH)3↓ + 3Na2SO42Fe3++ 3SO42-+ 6Na++ 6OH-→ 2Fe(OH)3↓+6Na++ 3SO42-Fe3++ 3OH-→ Fe(OH)3↓

b) NH4Cl + AgNO3→ NH4NO3+ AgCl↓NH4+ Cl-+ Ag++ NO3-→ NH4++ NO3-+ AgCl↓Cl-+ Ag+→ AgCl↓

c) NaF + HCl → NaCl + HF↑Na++ F-+ H++ Cl-→ Na++ Cl-+ HF↑F-+ H+→ HF↑

d) không có phản ứng xảy ra

e) FeS(r) + 2HCl → FeCl2+ H2S ↑FeS(r) + 2H++ 2Cl- → Fe2++ 2Cl- + H2S↑FeS(r) + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

g) HClO + KOH → KClO + H2OHClO + K++ OH-→ K++ CIO-+ H2OHClO + OH-→ CIO-+ H2O.

Đúng 0 Bình luận (0)

viết những phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong hỗn hợp giữa những cặp hóa học sau : a) Fe2(SO4)3+ NaOH ; b) NH4Cl + AgNO3 ; c) NaF + HCl ; d) MgCl2+ KNO3 ; e) FeS(rắn)+ HCl ; f) HClO + KOH
Bạn đang xem: Viết phương trình điện li của fe2 so4 3

Lớp 11 chất hóa học Chương 1. Sự năng lượng điện li 0 0 nhờ cất hộ Hủy

viết những phương trình phân tử và ion rút gọn của những phản ứng (nếu có) xẩy ra trong hỗn hợp giữa những cặp hóa học sau : a) Fe2(SO4)3+ NaOH ; b) NH4Cl + AgNO3 ; c) NaF + HCl ; d) MgCl2+ KNO3 ; e) FeS(rắn)+ HCl ; f) HClO + KOH

Lớp 11 chất hóa học Chương 1. Sự điện li 1 0 gửi Hủy

Viết những phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xẩy ra trong hỗn hợp giữa các cặp hóa học sau :

a) Fe2(SO4)3+ 6NaOH -> 3Na2SO4+ 2Fe(OH)3

b) NH4Cl + AgNO3->AgCl + NH4NO3

c) NaF + HCl ->NaCl + HF

d) MgCl2+ 2KNO3-> 2KCl + Mg(NO3)2

e) FeS(rắn)+ 2HCl -> FeCl2+ H2S

f) HClO + KOH ->ko tất cả PTHH

Đúng Bình luận (0)

viết các phương trình phân tử với ion rút gọn của những phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp hóa học sau : a) Fe2(SO4)3+ NaOH ; b) NH4Cl + AgNO3 ; c) NaF + HCl ; d) MgCl2+ KNO3 ; e) FeS(rắn)+ HCl ; f) HClO + KOH

Lớp 11 chất hóa học Chương 1. Sự năng lượng điện li 1 0 nhờ cất hộ Hủy

a/ Fe2(SO4)3 + 6NaOH—-> 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4

Fe3+ + 3OH- —–> Fe(OH)3

b/ NH4Cl + AgNO3 ——> AgCl + NH4NO3

Cl- + Ag+ —–> AgCl

c/ NaF + HCl —–> HF + NaCl

F- + H+——> HF

d/ khong xay ra

e/ FeS + 2HCl —–> FeCl2 + H2S

FeS + 2H+——> Fe2++ H2S

f/ HClO + KOH —–> KClO + H20

HClO + OH——> ClO-+ H2O

Đúng 0 Bình luận (0)

Viết phương trình phân tử cùng phương trình ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong hỗn hợp giữa các cặp chất sau: Fe2(SO4)3+ NaOH


Lớp 11 chất hóa học 1 0 gửi Hủy

Fe2(SO4)3+ 6NaOH → 3 Na2SO4+ 2Fe(OH)3↓

Fe3++ 3OH-→ Fe(OH)3↓

Đúng 0 Bình luận (0)

Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của những phản ứng (nếu có) xảy ra trong hỗn hợp giữa những cặp chất sau:NaF + HCl

Lớp 11 chất hóa học 1 0 gởi Hủy

NaF + HCl → NaCl + HF

H++ F+→ HF

Đúng 0 Bình luận (0)

Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xẩy ra trong dung dịch giữa những cặp chất sau:HClO + KOH

Lớp 11 hóa học 1 0 giữ hộ Hủy

HClO +KOH → KClO + H2O

HClO + OH-→ H2O + ClO-

Đúng 0 Bình luận (0)

Viết phương trình phân tử cùng phương trình ion rút gọn của những phản ứng (nếu có) xẩy ra trong hỗn hợp giữa những cặp hóa học sau:MgCl2+ KNO3

Lớp 11 hóa học 1 0 nhờ cất hộ Hủy

MgCl2+ KNO3→ không có phản ứng

Đúng 0 Bình luận (0)

Viết phương trình phân tử cùng phương trình ion rút gọn của những phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau:NH4Cl + AgNO3

Lớp 11 chất hóa học 1 0 giữ hộ Hủy

NH4Cl + AgNO3→ NH4NO3+ AgCl ↓

Ag++ Cl-→ AgCl ↓

Đúng 0

phản hồi (0) lingocard.vn
Xem thêm: Năm 2019 Có Thi Đại Học Không, Đăng Ký Thi Thpt Quốc Gia Và Xét Tuyển Đh 2019

Related posts: