500 bài bác tập trắc nghiệm Toán lớp 8 học tập kì 2 tất cả lời giải

Với bộ 500 bài xích tập trắc nghiệm Toán lớp 8 học tập kì 2 tất cả lời giải, lựa chọn lọc để giúp học sinh hệ thống lại kỹ năng và kiến thức bài học với ôn luyện để đạt tác dụng cao trong số bài thi môn Toán lớp 8.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 8 học kì 2

*

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 3 Đại số bao gồm đáp án

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 4 Đại số gồm đáp án

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 3 Hình học gồm đáp án

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 4 Hình học có đáp án

Trắc nghiệm mở màn về phương trình bao gồm đáp án

Bài 1: Hai phương trình tương tự là nhị phương trình có

A. ­Một nghiệm giống nhau

B. Nhị nghiệm tương tự nhau

C. Tập nghiệm tương tự nhau

D. Tập nghiệm khác nhau

Hiển thị đáp án

Lời giải

Hai phương trình tương đương là hai phương trình tất cả cùng tập nghiệm

Đáp án bắt buộc chọn là: C


Bài 2: Chọn xác minh đúng

A. Hai phương trình được gọi là tương đương nếu chúng có cùng tập nghiệm

B. Nhì phương trình được gọi là tương tự nếu chúng tất cả cùng số nghiệm

C. Nhị phương trình được gọi là tương đương nếu chúng gồm chung một nghiệm

D. Nhì phương trình được gọi là tương tự nếu chúng cùng đk xác định

Hiển thị đáp án

Lời giải

Hai phương trình được gọi là tương tự nếu chúng có cùng tập nghiệm

Đáp án cần chọn là: A


Bài 3: Số  là nghiệm của phương trình nào bên dưới đây?

A. X - 1 =

B. 4x2 – 1 = 0

C. X2 + 1 = 5

D. 2x – 1 = 3

Hiển thị đáp án

Lời giải

Thay x =  vào từng phương trình ta được

+)

*
 (L) yêu cầu x =  không là nghiệm của phương trình x – 1 =

+)

*
(L) bắt buộc x =  không là nghiệm phương trình x2 + 1 = 5

+)

*
(L) cần x =  không là nghiệm của phương trình 2x – 1 = 3

+) 4x2 – 1 = 0

*
(N) bắt buộc x =  là nghiệm của phương trình 4x2 – 1 = 0

Đáp án nên chọn là: B


Bài 4: Phương trình nào dưới đây nhận x = 2 làm nghiệm?

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án A loại vì chưng x = 2 không vừa lòng điều kiện xác định

Đáp án B: 22 – 4 = 4 – 4 = 0 yêu cầu x = 2 là nghiệm của phương trình giải đáp B.

Đáp án C: thường thấy 2 + 2 = 4 ≠ 0 cần x = 2 ko là nghiệm của phương trình đáp án C

Đáp án D: thay x = 2 ta được VT = 2 – 1 = 1 ≠ (3.2 - 1) = VP phải không là nghiêm

Đáp án đề xuất chọn là: B


Bài 5: Chọn khẳng định đúng

A. 3 là nghiệm của phương trình x2 – 9 = 0

B. 3 là tập nghiệm của phương trình x2 – 9 = 0

C. Tập nghiệm của phương trình (x + 3)(x – 3) = x2 – 9 là Q

D. X = 2 là nghiệm tuyệt nhất của phương trình x2 – 4 = 0

Hiển thị đáp án

Lời giải

+ Ta gồm x2 – 9 = 0 ⇔ x2 = 9 ⇔ x = ±3. Nên x = 3 là nghiệm của phương trình x2 – 9 = 0 cùng tập nghiệm của phương trình là 3; -3. Suy ra A đúng, B sai.

+ Xét (x + 3)(x – 3) = x2 – 9 ⇔ x2 – 9 = x2 – 9 (luôn đúng) đề xuất tập nghiệm của phương trình là R, suy ra C sai.

+ Xét x2 – 4 = 0 ⇔ x2 = 4 ⇔ x = ±2 ⇒ phương trình gồm hai nghiệm x = 2; x = -2 phải D sai

Đáp án đề nghị chọn là: A


Bài 6: Cho những mệnh sau:

(I) 5 là nghiệm của phương trình 2x – 3 =

*
 

(II) Tập nghiệm của phương trình 7 – x = 2x – 8 là x = 5

(III) Tập nghiệm của phương trình 10 – 2x = 0 là S = 5.

Số mệnh đề đúng là:

A. 1

B. 0

C. 2

D. 3

Hiển thị đáp án

Lời giải

Mệnh đề (I): cầm cố x = 5 vào phương trình ta được VT = 2.5 – 3 = 7; VP =

*

Do kia VT = VP tốt x = 5 là nghiệm của phương trình

Do đó (I) đúng

Mệnh đề (II): Sai bởi vì kí hiệu

7 – x = 2x – 8 ⇔ x = 5 buộc phải phương trình gồm tập nghiệm S = 5

Vậy bao gồm 2 mệnh đề đúng.

Đáp án cần chọn là: C


Bài 7: Phương trình nào sau đây vô nghiệm?

A. X – 1 = 0

B. 4x2 + 1 = 0

C. X2 – 3 = 6

D. X2 + 6x = -9

Hiển thị đáp án

Lời giải

+) x – 1 = 0 ⇔ x = 1Ø

+) 4x2 + 1 = 0 ⇔ 4x2 = -1 (vô nghiệm vì chưng 4x2 ≥ 0; Ɐx)

+) x2 – 3 = 6 ⇔ x2 = 9 ⇔ x = ± 3

+) x2 + 6x = -9 ⇔ x2 + 6x + 9 = 0 ⇔ (x + 3)2 = 0 ⇔ x + 3 = 0 ⇔ x = -3

Vậy phương trình 4x2 + 1 = 0 vô nghiệm

Đáp án cần chọn là: B


Bài 8: Phương trình nào dưới đây vô nghiệm?

A. 2x – 1 = 0

B. -x2 + 4 = 0

C. X2 + 3 = -6

D. 4x2 +4x = -1

Hiển thị đáp án

Lời giải

+) 2x – 1 = 0 ⇔ x =  

+) -x2 + 4 = 0 ⇔ x2 = 4 ⇔ x = ±2

+) x2 + 3 = -6 ⇔ x2 = -9 (vô nghiệm vị -92 + 4x = -1 ⇔ 4x2 +4x + 1 = 0 ⇔ (2x + 1)2 = 0 ⇔ 2x + 1 = 0 ⇔ x = - 

Đáp án phải chọn là: C


Bài 9: Tập nghiệm của phương trình 3x – 6 = x – 2 là

A. S = 2

B. S = -2

C. S = 4

D. S = Ø

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta gồm 3x – 6 = x – 2 ⇔ 3x – x = -2 + 6 ⇔ 2x = 4 ⇔ x = 2

Tập nghiệm của phương trình là S = 2

Đáp án bắt buộc chọn là: A


Bài 10: Phương trình

*
 có tập nghiệm là

A. S = ±4

B. S = ±2

C. S = 2

D. S = 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

ĐKXĐ: x + 4 ≠ 0 ⇔ x ≠ -4

Phương trình ⇔ 3x2 – 12 = 0 ⇔ x2 = 4 ⇔ x = ±2 (tm)

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = ±2

Đáp án đề xuất chọn là: B


Bài 11: Có bao nhiêu nghiệm của phương trình |x + 3| = 7?

A. 2

B. 1

C. 0

D. 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có:

*
 

Vậy phương trình gồm hai nghiệm x = 4; x = -10

Đáp án cần chọn là: A


Bài 12: Số nghiệm của phương trình 5 - |2x + 3| = 0 là

A. 2

B. 1

C. 0

D. 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Vậy phương trình có hai nghiệm x = 1; x = -4

Đáp án yêu cầu chọn là: A


Bài 13: Hai phương trình làm sao sau đó là hai phương trình tương đương?

A. X – 2 =4 cùng x + 1 = 2

B. X = 5 và x2 = 25

C. 2x2 – 8 = 0 cùng |x| = 2

D. 4 + x = 5 với x3 – 2x = 0

Hiển thị đáp án

Lời giải

+) Xét x – 2 = 4 ⇔ x = 6 cùng x + 1 = 2 ⇔ x = 1 nên hai phương trình x – 2 =4 cùng x + 1 = 2 không tương đương

+) Xét phương trình x2 = 25 ⇔ x = ±5 đề nghị phương trình x2 = 25 gồm hai nghiệm. Suy ra nhì phương trình x = 5 cùng x2 = 25 ko tương đương.

+) Xét phương trình 4 + x = 5 ⇔ x = 1, nhưng x = 1 ko là nghiệm của phương trình x3 – 2x = 0 (vì 13 – 2.1= -1 ≠ 0) cần hai phương trình 4 + x = 5 cùng x3 – 2x = 0 ko tương đương.

+) Xét phương trình 2x2 – 8 = 0 ⇔ 2x2 = 8 ⇔ x2 = 4 ⇔

*

Nhận thấy nhị phương trình trên có cùng tập nghiệm 2; -2 buộc phải chúng tương đương.

Đáp án nên chọn là: C


Bài 14: Số cặp phương trình tương đương trong số cặp phương trình sau là:

(I) x – 2 =4 với x + 1 = 2

(II) x = 5 cùng x2 = 25

(III) 2x2 – 8 = 0 cùng |x| = 2

(IV) 4 + x = 5 cùng x3 – 2x = 0

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

+) Xét x – 2 = 4 ⇔ x = 6 và x + 1 = 2 ⇔ x = 1 yêu cầu hai phương trình x – 2 =4 với x + 1 = 2 ko tương đương

+) Xét phương trình x2 = 25 ⇔ x = ±5 đề nghị phương trình x2 = 25 tất cả hai nghiệm. Suy ra nhị phương trình x = 5 và x2 = 25 không tương đương.

+) Xét phương trình 4 + x = 5 ⇔ x = 1, mà x = 1 không là nghiệm của phương trình x3 – 2x = 0 (vì 13 – 2.1= -1 ≠ 0) buộc phải hai phương trình 4 + x = 5 cùng x3 – 2x = 0 ko tương đương.

+) Xét phương trình 2x2 – 8 = 0 ⇔ 2x2 = 8 ⇔ x2 = 4 ⇔

*

Nhận thấy nhì phương trình trên gồm cùng tập nghiệm 2; -2 đề xuất chúng tương đương.

Vậy chỉ có một cặp phương trình tương đương trong số cặp vẫn cho

Đáp án yêu cầu chọn là: A


Bài 15: Phương trình nào tiếp sau đây nhận x = a (a là hằng số không giống 0 với 1) làm nghiệm

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

Thay x = a vào cụ thể từng phương trình ta được

+) 5.a – 3a = 2 ⇔ 2a = 2 ⇔ a = 1 (loại) yêu cầu x = a ko là nghiệm của phương trình 5x – 3a = 2

+) a2 = a ⇔

*
 (loại) phải x = a không là nghiệm của phương trình x2 = a

+)

*
(loại) đề nghị x = a ko là nghiệm của phương trình
*

+) a2 – a.a = a2 – a2 = 0 đề nghị x = a là nghiệm của phương trình x2 – a.x = 0

Đáp án buộc phải chọn là: B


Trắc nghiệm Định lí Ta-lét vào tam giác có đáp án

Bài 1: Viết tỉ số cặp đoạn thẳng có độ lâu năm như sau: AB = 4dm, CD = 20 dm

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

AB = 4dm, CD = 20 dm ⇒

*

Vậy

*
 là tỉ số 2 đoạn thẳng (cùng đơn vị)

Đáp án đề xuất chọn là: B


Bài 2: Viết tỉ số cặp đoạn thẳng gồm độ dài như sau: AB = 12cm, CD = 10 cm

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

AB = 12cm, CD = 10 centimet ⇒

*

Vậy

*
 là tỉ số 2 đoạn trực tiếp (cùng đối kháng vị)

Đáp án đề xuất chọn là: B


Bài 3: hãy lựa chọn câu sai. Cho hình vẽ với AB Hiển thị đáp án

Lời giải

Theo định lý hòn đảo của định lý Ta-lét. Giả dụ một con đường thẳng giảm hai cạnh của một tam giác với định ra trên nhị cạnh này phần đông đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó tuy vậy song với cạnh còn sót lại của tam giác.

Nên D sai.

Đáp án yêu cầu chọn là: D


Bài 4: Cho hình vẽ. Điều khiếu nại nào tiếp sau đây không suy ra được DE // BC?

*

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

Theo định lý hòn đảo của định lý Ta-lét. Nếu một con đường thẳng giảm hai cạnh của một tam giác với định ra trên nhì cạnh này đa số đoạn thẳng khớp ứng tỉ lệ thì mặt đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác.

Dễ thấy, từ những điều khiếu nại

*
 ta hầu hết suy ra được DE // BC.

Chỉ tất cả D sai.

Đáp án đề xuất chọn là: D


Bài 5: Cho hình vẽ, trong các số ấy DE // BC, AD = 12, DB = 18, CE = 30. Độ lâu năm AC bằng:

*

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Vì DE // BC, theo định lý Ta-lét ta có:

*

Nên AC = AE + EC = 50 cm

Đáp án bắt buộc chọn là: C


Bài 6: Cho hình vẽ, trong các số ấy DE // BC, AE = 12, DB = 18, CA = 36. Độ dài AB bằng:

A. 30

B. 36

C. 25

D. 27

Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì DE // BC, theo định lý Ta-lét ta có:

*

Nên AB = AD + DB = 9 + 18 = 27 cm

Đáp án đề xuất chọn là: D


Bài 7: Chọn câu vấn đáp đúng:

Cho hình thang ABCD (AB // CD), O là giao điểm của AC với BD. Xét các khẳng định sau:

*

A. Chỉ bao gồm (I) đúng

B. Chỉ gồm (II) đúng

C. Cả (I) với (II) đúng 

D. Cả (I) và (II) sai

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

*

Đáp án yêu cầu chọn là: A


Bài 8: Chọn câu vấn đáp đúng:

Cho hình thang ABCD (AB // CD), O là giao điểm của AC cùng BD. Xét các khẳng định sau:

*

Số khẳng định đúng vào các khẳng định trên là:

A. 1

B. 2

C. 0

D. 3

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

*

Vậy bao gồm 2 xác minh đúng.

Đáp án bắt buộc chọn là: B


Bài 9: Cho biết M trực thuộc đoạn thẳng AB thỏa mãn

*
?

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Đáp án đề nghị chọn là: C


Bài 10: Cho biết M ở trong đoạn thẳng AB vừa lòng

*
số k vừa lòng điều khiếu nại nào dưới đấy?

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Đáp án đề xuất chọn là: C


Bài 11: Cho hình vẽ, trong những số đó AB // CD với DE = EC. Vào các xác định sau, tất cả bao nhiêu xác minh đúng?

*

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Đáp án đề xuất chọn là: C


Bài 12: Cho hình vẽ, trong đó AB // CD và DE = EC. Trong các xác minh sau, tất cả bao nhiêu xác định đúng?

*

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Theo định lý Ta-lét:

*

*

Vậy cả 4 xác định đã cho gần như đúng.

Xem thêm: Cách Viết Nào Biểu Diễn Số Hữu Tỉ, Câu Hỏi Của Gàdsfàds

Đáp án cần chọn là: D


Bài 13: Chọn câu vấn đáp đúng. Cho hình bên, biết DE // AC, tìm x:

*

A. X = 6,5

B. X = 6,25

C. X = 5

D. X = 8

Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì DE // AC, áp dụng định lý Talet, ta có: 

*

Đáp án cần chọn là: B


Bài 14: Chọn câu vấn đáp đúng. Cho hình bên biết ED ⊥ AB, AC ⊥ AB, kiếm tìm x:

*

A. X = 3

B. X = 2,5

C. X = 2

D. X = 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có: ED ⊥ AB, AC ⊥ AB ⇒ DE // AC (từ vuông góc đến song song), vận dụng định lý Talet, ta có:

*

⇔ x2 + 6x – 27 = 0

Vậy x = 3

Đáp án buộc phải chọn là: A


Bài 15: Cho tam giác ABC tất cả AB = 9cm, điểm D nằm trong cạnh AB thế nào cho AD = 6cm. Kẻ DE tuy vậy song với BC (E Є AC), kẻ EF song song với CD (F Є AB). Tính độ lâu năm AF.

A. 6 cm

B. 5 cm

C. 4 cm

D. 7 cm

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Áp dụng định lý Ta-lét:

*

Đáp án buộc phải chọn là: C


❮ bài bác trướcBài sau ❯
*

giáo dục cấp 1, 2
giáo dục và đào tạo cấp 3