Chào chúng ta học sinh với quý thầy cô, hôm nay sakymart.comVN gởi tới bạn đọc tài liệu "Câu hỏi trắc nghiệm soát sổ học kì 1 môn Hóa lớp 9". Hi vọng sẽ giúp đỡ ích cho chúng ta học tập cùng giảng dạy.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 9 học kì 1

HYPERLINK "http://NgocHung.name.vn" http://NgocHung.name.vn

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 9

 

Bài 1. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT - KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT

Câu 1: (Mức 1)

Oxit là:

A. Hỗn hợp của yếu tố oxi với một yếu tắc hoá học khác.

B. Hợp chất của nguyên tố phi kim với một yếu tố hoá học tập khác.

C. Hợp chất của oxi với một thành phần hoá học khác.

D. Hợp chất của nguyên tố kim loại với một nhân tố hoá học khác.

Đáp án: C

Câu 2: (Mức 1)

Oxit axit là:

A. đầy đủ oxit chức năng với dung dịch axit tạo thành thành muối và nước.

B. Những oxit tính năng với dung dịch bazơ tạo thành thành muối với nước.

C. Phần lớn oxit không tính năng với hỗn hợp bazơ và dung dịch axit.

D. Phần nhiều oxit chỉ công dụng được với muối.

Đáp án: B

Câu 3: (Mức 1)

Oxit Bazơ là:

A. Hầu hết oxit công dụng với hỗn hợp axit tạo thành thành muối với nước.

B. Các oxit tính năng với hỗn hợp bazơ tạo thành thành muối với nước.

C. Rất nhiều oxit không tác dụng với dung dịch bazơ và dung dịch axit.

D. Phần đa oxit chỉ tính năng được với muối.

Đáp án: A

Câu 4: (Mức 1)

Oxit lưỡng tính là:

A. Phần lớn oxit công dụng với dung dịch axit tạo nên thành muối và nước.

B. đa số oxit chức năng với dung dịch bazơ và chức năng với hỗn hợp axit sinh sản thành

muối và nước.

C. đều oxit tác dụng với dung dịch bazơ sinh sản thành muối và nước.

D. Số đông oxit chỉ công dụng được với muối.

Đáp án: B

Câu 5: (Mức 1)

Oxit trung tính là:

A. Các oxit chức năng với hỗn hợp axit tạo thành thành muối với nước.

B. Số đông oxit chức năng với dung dịch bazơ sinh sản thành muối và nước.

C. Gần như oxit không tính năng với axit, bazơ, nước.

D. Hầu như oxit chỉ tính năng được cùng với muối.

Đáp án: C

Câu 6: (Mức 1)

Chất công dụng với nước tạo nên dung dịch bazơ là:

A. CO2, B. Na2O. C. SO2, D. P2O5

Đáp án: B

 


HYPERLINK "http://NgocHung.name.vn" http://NgocHung.name.vn

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 9

Bài 1. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT - KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT

Câu 1: (Mức 1)

Oxit là:

A. Tất cả hổn hợp của yếu tố oxi cùng với một thành phần hoá học tập khác.

B. Hợp chất của yếu tắc phi kim cùng với một yếu tắc hoá học khác.

C. Hợp hóa học của oxi với một yếu tắc hoá học tập khác.

D. Hợp chất của nguyên tố kim loại với một nhân tố hoá học tập khác.

Đáp án: C

Câu 2: (Mức 1)

Oxit axit là:

A. Rất nhiều oxit công dụng với hỗn hợp axit tạo thành muối và nước.

B. đều oxit tính năng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.

C. đầy đủ oxit không chức năng với dung dịch bazơ cùng dung dịch axit.

D. đều oxit chỉ tính năng được cùng với muối.

Đáp án: B

Câu 3: (Mức 1)

Oxit Bazơ là:

A. Các oxit chức năng với dung dịch axit sinh sản thành muối và nước.

B. Phần đông oxit tác dụng với hỗn hợp bazơ tạo thành thành muối với nước.

C. Rất nhiều oxit không tính năng với hỗn hợp bazơ với dung dịch axit.

D. Số đông oxit chỉ tác dụng được với muối.

Đáp án: A

Câu 4: (Mức 1)

Oxit lưỡng tính là:

A. đa số oxit tính năng với dung dịch axit sản xuất thành muối cùng nước.

B. đông đảo oxit tác dụng với hỗn hợp bazơ và tác dụng với dung dịch axit tạo thành

muối cùng nước.

C. Phần đa oxit công dụng với hỗn hợp bazơ chế tác thành muối cùng nước.

D. đa số oxit chỉ tác dụng được với muối.

Đáp án: B

Câu 5: (Mức 1)

Oxit trung tính là:

A. đa số oxit công dụng với hỗn hợp axit tạo ra thành muối cùng nước.

B. đa số oxit công dụng với dung dịch bazơ chế tạo ra thành muối cùng nước.

C. Rất nhiều oxit không chức năng với axit, bazơ, nước.

D. Số đông oxit chỉ tác dụng được cùng với muối.

Đáp án: C

Câu 6: (Mức 1)

Chất công dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ là:

A. CO2,B. Na2O.C. SO2,D. P2O5

Đáp án: B

Câu 7: (Mức 1)

Chất chức năng với nước tạo ra dung dịch axit là

A. K2O.B. CuO.C. P2O5.D. CaO.

Đáp án: C

Câu 8: (Mức 1)

Chất tính năng với nước tạo nên dung dịch bazơ là:

A. K2O.B. CuO.C. CO.D. SO2.

Đáp án: A

Câu 9: ( nấc 1)

Chất chức năng với nước tạo ra dung dịch axit là:

A. CaO,B. BaO,C. Na2OD. SO3.

Đáp án: D

Câu 10: (Mức 1)

Chất khí làm sao sau đấy là nguyên nhân tạo ra hiệu ứng nhà kính ?

A. CO2B. O2C. N2D. H2

Đáp án : A

Câu 11: ( nấc 1)

Lưu huỳnh trioxit (SO3) tác dụng được với:

A. Nước, sản phẩm là bazơ.

B. Axit, thành phầm là bazơ.

C. Nước, thành phầm là axit

D. Bazơ, sản phẩm là axit.

Đáp án: C

Câu 12: (Mức 1)

Đồng (II) oxit (CuO) chức năng được với:

A. Nước, sản phẩm là axit.

B. Bazơ, thành phầm là muối với nước.

C. Nước, sản phẩm là bazơ.

D. Axit, sản phẩm là muối với nước.

Đáp án: D

Câu 13: (Mức 2)

Sắt (III) oxit (Fe2O3) tác dụng được với:

A. Nước, sản phẩm là axit.

B. Axit, sản phẩm là muối cùng nước.

C. Nước, sản phẩm là bazơ.

D. Bazơ, sản phẩm là muối với nước.

Đáp án: B

Câu 14: (Mức 1)

Công thức hoá học của sắt oxit, biết Fe(III) là:

A. Fe2O3.B. Fe3O4.C. FeO. D. Fe3O2.

Đáp án: A

Câu 15: (Mức 2)

Dãy chất sau đây chỉ gồm những oxit:

A. MgO, Ba(OH)2, CaSO4, HCl.

B. MgO, CaO, CuO, FeO.

C. SO2, CO2, NaOH, CaSO4.

D. CaO, Ba(OH)2, MgSO4, BaO.

Đáp án: B.

Câu 16: (Mức 2)

0,05 mol FeO tác dụng vừa đủ với:

A. 0,02mol HCl.B. 0,1mol HCl.

C. 0,05mol HCl.D. 0,01mol HCl.

Đáp án: B

Câu 17: (Mức 2)

0,5mol CuO công dụng vừa đủ với:

A. 0,5mol H2SO4.B. 0,25mol HCl.

C. 0,5mol HCl.D. 0,1mol H2SO4.

Đáp án: A

Câu 18: (Mức 2)

Dãy hóa học gồm những oxit axit là:

A. CO2, SO2, NO, P2O5.

B. CO2, SO3, Na2O, NO2.

C. SO2, P2O5, CO2, SO3.

D. H2O, CO, NO, Al2O3.

Đáp án: C.

Câu 19: (Mức 2)

Dãy chất gồm những oxit bazơ:

A. CuO, NO, MgO, CaO.

B. CuO, CaO, MgO, Na2O.

C. CaO, CO2, K2O, Na2O.

D. K2O, FeO, P2O5, Mn2O7.

Đáp án: B.

Câu 20: (Mức 2)

Dãy hóa học sau là oxit lưỡng tính:

A. Al2O3, ZnO, PbO2, Cr2O3.

B. Al2O3, MgO, PbO, SnO2.

C. CaO, ZnO, Na2O, Cr2O3.

D. PbO2, Al2O3, K2O, SnO2.

Đáp án: A

Câu 21: (Mức 2)

Dãy oxit chức năng với nước tạo thành dung dịch kiềm:

A. CuO, CaO, K2O, Na2O.

B. CaO, Na2O, K2O, BaO.

C. Na2O, BaO, CuO, MnO.

D. MgO, Fe2O3, ZnO, PbO.

Đáp án: B.

Câu 22: (Mức 2)

Dãy oxit chức năng với dung dịch axit clohiđric (HCl):

A. CuO, Fe2O3, CO2, FeO.

B. Fe2O3, CuO, MnO, Al2O3.

C. CaO, CO, N2O5, ZnO.

D. SO2, MgO, CO2, Ag2O.

Đáp án: B.

Câu 23: (Mức 2)

Dãy oxit tác dụng với dung dịch NaOH:

A.CuO, Fe2O3, SO2, CO2.

B. CaO, CuO, CO, N2O5.

C. CO2, SO2, P2O5, SO3.

D. SO2, MgO, CuO, Ag2O.

Đáp án: C.

Câu 24: (Mức 2)

Dãy oxit vừa tác dụng nước, vừa tác dụng với hỗn hợp kiềm là:

A.CuO, Fe2O3, SO2, CO2.

B. CaO, CuO, CO, N2O5.

C. SO2, MgO, CuO, Ag2O.

D. CO2, SO2, P2O5, SO3.

Đáp án: D

Câu 25: (Mức 2)

Dãy oxit vừa tính năng với nước, vừa tác dụng với dung dịch axit là:

A.CuO, Fe2O3, SO2, CO2.

B. CaO, CuO, CO, N2O5.

C. CaO, Na2O, K2O, BaO.

D. SO2, MgO, CuO, Ag2O.

Đáp án: C.

Câu 26: (Mức 2)

Dãy oxit vừa chức năng với axit, vừa công dụng với kiềm là:

A. Al2O3, ZnO, PbO2, Cr2O3.

B. Al2O3, MgO, PbO, SnO2.

C. CaO, FeO, Na2O, Cr2O3.

D. CuO, Al2O3, K2O, SnO2.

Đáp án: A

Câu 27: (Mức 2)

Hai oxit chức năng với nhau tạo nên thành muối là:

A. CO2 cùng BaO.B. K2O với NO.

C. Fe2O3 cùng SO3.D. MgO cùng CO.

Đáp án: A.

Câu 28: (Mức 2)

Một oxit của photpho có thành phần xác suất của p bằng 43,66%. Biết phân tử khối của oxit bằng 142đvC. Công thức hoá học của oxit là:

A. P2O3.B. P2O5.C. PO2.D. P2O4.

Đáp án: B.

Câu 29: (Mức 2)

Một oxit được tạo vì 2 nguyên tố là sắt với oxi, trong các số ấy tỉ lệ cân nặng giữa sắt và oxi là 7/3. Cách làm hoá học của oxit fe là:

A. FeO.B. Fe2O3.C. Fe3O4.D. FeO2.

Đáp án: B

Câu 30: (Mức 3)

Khử hoàn toàn 0,58 tấn quặng sắt cất 90 % là Fe3O4 bởi khí hiđro. Cân nặng sắt thu được là:

A. 0,378 tấn.B. 0,156 tấn.C. 0,126 tấn.D. 0,467 tấn.

Đáp án: A

Câu 31: (Mức 2)

Có thể tinh luyện CO ra khỏi hỗn đúng theo (CO + CO2) bởi cách:

A. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch Ca(OH)2 dư.

B. Dẫn các thành phần hỗn hợp qua hỗn hợp PbCl2 dư

C. Dẫn tất cả hổn hợp qua NH3.

D. Dẫn hỗn hợp qua hỗn hợp Cu(NO3)2.

Đáp án : A.

Câu 32: (Mức 2)

Có 3 oxit màu sắc trắng: MgO, Al2O3, Na2O. Rất có thể nhận biết được những chất đó bởi thuốc thử sau:

A. Chỉ cần sử dụng quì tím. B. Chỉ dùng axit

C. Chỉ dùng phenolphtaleinD. Sử dụng nước

Đáp án: D.

Câu 33: (Mức 3)

Thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng để làm khử trọn vẹn hỗn đúng theo gồm 20 g CuO với 111,5g PbO là:

A. 11,2 lít.B. 16,8 lít.C. 5,6 lít.D. 8,4 lít.

Đáp án: B.

Câu 34: (Mức 3)

Cho 7,2 gam một một số loại oxit sắt tác dụng hoàn toàn với khí hiđro mang đến 5,6 gam sắt. Phương pháp oxit fe là:

A. FeO.B. Fe2O3.C. Fe3O4.D. FeO2.

Đáp án: A

Câu 35: ( mức 3)

Hấp thụ trọn vẹn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong gồm chứa 0,075 mol Ca(OH)2. Muối hạt thu được sau phản ứng là:

A. CaCO3.

B. Ca(HCO3)2

C. CaCO3 với Ca(HCO3)2

D. CaCO3 và CaHCO3.

Đáp án: C

Câu 36: ( nút 3 )

Công thức hoá học tập của oxit gồm thành phần % về khối lượng của S là 40%:

A. SO2.B. SO3.C. SO.D. S2O4.

Đáp án: B

Câu 37: (Mức 3)

Hoà chảy 2,4 g một oxit kim loại hoá trị II cần dùng 30g dd HCl 7,3%. Bí quyết của oxit sắt kẽm kim loại là:

A. CaO.B. CuO.C. FeO.D. ZnO.

Đáp án: B

Câu 38: (Mức 3)

Để bóc riêng Fe2O3 thoát khỏi hỗn đúng theo BaO với Fe2O3 ta dùng:

A. Nước.B.Giấy quì tím.C. Dung dịch HCl.D. Hỗn hợp NaOH.

Đáp án. A

Câu 39: (Mức 3)

Hấp thụ trọn vẹn 11,2 lít khí CO2 (đktc) bởi một dung dịch chứa đôi mươi g NaOH. Muối hạt được tạo nên thành là:

A. Na2CO3.B. NaHCO3.C. Tất cả hổn hợp Na2CO3 với NaHCO3.

D. Na(HCO3)2.

Đáp án: B.

Câu 40: (Mức 3)

Hoà rã 6,2 g natri oxit vào 193,8 g nước thì được dung dịch A. Nồng độ tỷ lệ của dung dịch A là:

A. 4%.B. 6%.C. 4,5%D. 10%

Đáp án: A

Câu 41: (Mức 3)

Hoà chảy 23,5 g kali oxit vào nước được 0,5 lít dung dịch A. Mật độ mol của hỗn hợp A là:

A. 0,25M.B. 0,5MC. 1M.D. 2M.

Xem thêm: Logarit Là Gì? Quy Tắc Tính Logarit Bảng Công Thức Logarit Bản Đầy Đủ

Đáp án: C.

Bài 2: MỘT SỐ OXIT quan tiền TRỌNG

Câu 42 (mức 2) :

Oxit tác dụng với nước tạo nên dung dịch làm cho quỳ tím hóa xanh là:

A. CO2 B. P2O5 C. Na2O D. MgO

Đáp án : C

Câu 43 (mức 1) :

Oxit khi tác dụng với nước tạo nên dung dịch axit sunfuric là:

A. CO2 B. SO3 C. SO2 D. K2O

Đáp án : B

Câu 44 (mức 1):

Oxit được sử dụng làm chất hút ẩm ( hóa học làm thô ) vào phòng thử nghiệm là:

A. CuO B. ZnO C. PbO D. CaO

Đáp án : D

Câu 45 (mức 2):

Dẫn các thành phần hỗn hợp khí có CO2 , teo , SO2 lội qua dung dịch nước vôi trong (dư), khí thoát ra

là :

A. Co B. CO2 C. SO2 D. CO2 cùng SO2

Đáp án : A

Câu 46 (mức 1):

Sản phẩm của phản bội ứng phân diệt canxicacbonat vì nhiệt là :

A. CaO và teo B. CaO cùng CO2 C. CaO với SO2 D. CaO cùng P2O5

Đáp án : B

Câu 47(mức 3):

Hòa tan không còn 12,4 gam Natrioxit vào nước nhận được 500ml hỗn hợp A . độ đậm đặc mol của dung dịch A là :

A. 0,8M B. 0,6M C. 0,4M D. 0,2M

Đáp án : A

Câu 48(mức 2) :

Để nhận thấy 2 lọ mất nhãn đựng CaO với MgO ta dùng:

A. HCl B. NaOH C. HNO3 D. Quỳ tím ẩm

Đáp án : D

Câu 49 (mức 2):

Chất nào sau đây có phần trăm trọng lượng của oxi lớn nhất ?

A. CuO B. SO2 C. SO3 D. Al2O3

Đáp án : C

Câu 50 (mức 3):

Hòa tan không còn 5,6 gam CaO vào hỗn hợp HCl 14,6% . Cân nặng dung dịch HCl đã dùng

là :

A. 50 gam B. 40 gam C. 60 gam D. 73 gam

Đáp án : A

Câu 51 (mức 1):

Cặp chất tác dụng với nhau sẽ khởi tạo ra khí lưu hoàng đioxit là:

A. CaCO3 cùng HCl B. Na2SO3 và H2SO4 C. CuCl2 và KOH D. K2CO3 và HNO3

Đáp án : B

Câu 52 (mức 3):

Oxit của một yếu tố hóa trị (II) đựng 28,57% oxi về khối lượng . Nguyên tố đó là:

A. Ca B. Mg C. Fe D. Cu

Đáp án : A

Câu 53 (mức 3):

tổng hợp 2,4 gam oxit của một sắt kẽm kim loại hóa trị II vào 21,9 gam dung dịch HCl 10% thì toàn vẹn . Oxit kia là:

A. CuO B. CaO C. MgO D. FeO

Đáp án : A

Câu 54 (mức 2) :

Để vứt bỏ khí CO2 tất cả lẫn trong các thành phần hỗn hợp (O2 , CO2) , bạn ta mang đến hỗn hợp trải qua dung

dịch chứa:

A. HCl B. Ca(OH)2 C. Na2SO4 D. NaCl

Đáp án : B

Câu 55 (mức 2) :

Oxit nào dưới đây khi tính năng với nước tạo ra dung dịch có pH > 7 ?

A. CO2 B. SO2 C. CaO D. P2O5

Đáp án : C

Câu 56 (mức 3):

Để chiếm được 5,6 tấn vôi sống với công suất phản ứng đạt 95% thì lượng CaCO3 buộc phải dùng là :

A. 9,5 tấn B. 10,5 tấn C. 10t D. 9,0 tấn

Đáp án : B

Câu 57 (mức 1) :

Khí nào tiếp sau đây Không duy trì sự sống cùng sự cháy ?

A. Co B. O2 C. N2 D. CO2

Đáp án : D

Câu 58 (mức 2):

Để nhận thấy 3 khí không màu : SO2 , O2 , H2 đựng trong 3 lọ mất nhãn ta dùng:

A . Giấy quỳ tím ẩm

B . Giấy quỳ tím độ ẩm và sử dụng que đóm cháy dở còn tàn đỏ

C . Than hồng trên que đóm

D . Dẫn những khí vào nước vôi trong

Đáp án : B

Câu 59 (mức 1) :

Chất nào tiếp sau đây góp hầu như nhất vào sự có mặt mưa axit ?

A . CO2 B. SO2 C. N2 D. O3

Đáp án : B

Câu 60 (mức 3):

Cho đôi mươi gam tất cả hổn hợp X có CuO và Fe2O3 chức năng vừa đủ với 0,2 lít hỗn hợp HCl gồm nồng độ 3,5M. Thành phần xác suất theo khối lượng của CuO và Fe2O3 trong hỗn hợp X theo thứ tự là :

A. 25% cùng 75% B. 20% cùng 80%

C. 22% cùng 78% D. 30% cùng 70%

Đáp án : B

Câu 61 (mức 3) :

Cho 2,24 lít CO2 (đktc) tính năng với hỗn hợp Ba(OH)2 dư. Trọng lượng chất kết tủa nhận được là :

A. 19,7 g B. 19,5 g C. 19,3 g D. 19 g

Đáp án : A

Câu 62 (mức 2) :

Khí bao gồm tỉ khối đối với hiđro bởi 32 là:

A. N2O B. SO2 C. SO3 D. CO2

Đáp án : B

Câu 63 (mức 3):

Hòa rã 12,6 gam natrisunfit vào hỗn hợp axit clohidric dư. Thể tích khí SO2 thu được sinh sống đktc là:

A. 2,24 lít B. 3,36 lit C. 1,12 lít D. 4,48 lít

Đáp án : A

Câu 64 (mức 2):

Để làm cho khô khí CO2 bắt buộc dẫn khí này qua :

A. H2SO4 sệt B. NaOH rắn C. CaO D. KOH rắn

Đáp án : A

Câu 65 (mức 3) :

Nếu lượng chất của fe là 70% thì kia là hóa học nào trong số các hóa học sau :

A. Fe2O3 B. FeO C. Fe3O4 D. FeS

Đáp án :A

Câu 66 (mức 3):

Khử 16 gam Fe2O3 bằng CO dư , thành phầm khí thu được cho đi vào dung dịch Ca(OH)2 dư chiếm được a gam kết tủa. Giá trị của a là :