Một số câu hỏi hình học nâng cao – Toán lớp 5

Bài 1: hình vuông ABCD tất cả cạnh là 12cm. Bên trên đoạn BD lấy điểm E và F thế nào cho BE = EF = FD. Tính diện tích hình AECF

Bài 2: cho tam giác ABC, D là điểm chủ yếu giữa BC, E là điểm bao gồm giữa AC, AD và BE cắt nhau ở I. Hãy so sánh diện tích hai tam giác IAE cùng IBD.

Bạn đang xem: Toán nâng cao hình học lớp 5

Bài 3: đến tam giác ABC, bên trên cạnh AB lấy điểm D thế nào cho AD gấp đôi DB. Bên trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE gấp dôi EC. Nối B với E, C với D đoạn BE cắt CD ở G. đối chiếu diện tích tam giác GDB với diện tích tam giác GEC.

Bài 4: mang đến tam giác ABC tất cả góc A vuông, cạnh AB = 40cm, cạnh AC = 60cm, EDAC là hình thang có chiều cao là 10cm. (E bên trên cạnh BC, D ở trên cạnh AB) Hãy tính diện tích tam giác BED.

Bài 5: mang lại tam giác ABC có góc A vuông, cạnh AB = 40cm, cạnh AC = 30cm, cạnh BC = 50cm. Trên AC lấy điểm F, trên AB lấy điểm E làm sao cho EFCB là hình thang bao gồm chiều cao là 12cm. Hãy tính diện tích hình tam giác AFE, diện tích hình thang FEBC.

Bài 6: mang đến tam giác ABC. Bên trên BC lấy D thế nào cho BD gấp đôi DC. Nối A với D, lấy E là điểm bất kì trên AD, nối E với B và C. Hãy so sánh diện tích nhì tam giác BAE cùng CAE.

Bài 7: đến tam giác ABC đường cao AH. Trên AH lấy D sao cho AD gấp đôi DH. Biết bh = 4cm, BC = 12cm. Hãy so sánh diện tích tam giác BCD với diện tích tam giác ABH.

Bài 8: cho tam giác ABC tất cả diện tích là

*
, D là điểm chủ yếu giữa AB. Trên AC lấy điểm E thế nào cho AE gấp đôi EC. Tính diện tích tam giác AED.

Bài 9: mang lại tam giác ABC, bao gồm BC = 60cm, đường cao AH = 30cm. Trên AB lấy điểm E và D sao cho AE = ED = DB. Bên trên AC lấy điểm G cùng K làm thế nào cho AG = GK = KC. Tính diện tích hình DEGK.

Bài 10: mang lại tam giác ABC, trên AB lấy điểm D, E sao để cho AD = DE = EB. Trên AC lấy điểm H, K thế nào cho AH = HK = KC. Trên BC lấy điểm M, N làm thế nào cho BM = MN = NC. Tính diện tích hình DEMNKH, biết diện tích tam giác ABC là

*

Bài 11: mang lại tam giác MNP, F là điểm chính giữa của NP, E là điểm chính giữa của MN. Nhị đoạn MF cùng PF cắt nhau tại I. Hãy tính diện tích tam giác IMN, biết diện tích tam giác

*

Bài 12: đến tam giác ABC, điểm M là điểm chính giữa cạnh AB. Bên trên cạnh AC lấy AN bằng

*
NC. Nhì đoạn BN và cm cắt nhau tại K. Hãy tính diện tích tam giác AKC, biết diện tích tam giác KAB bằng
*

Bài 13: đến tam giác ABC, bao gồm AB = 6cm. Bên trên AC lấy điểm D làm sao để cho AD gấp đôi DC. Trên BC lấy điểm E làm thế nào cho

*
EC, kéo dãn DE cùng AB cắt nhau ở G. Tính BG.

Bài 14: đến tam giác ABC, điểm D nằm trên cạnh AC, điểm E nằm bên trên cạnh BC, làm sao để cho AD = DC,

*
. Các đoạn thẳng AE với BD cắt nhau ở K.

a) BK gấp mấy lần KD?

b) Biết diện tích tam giác

*
. Tính diện tích hình DKEC.

Bài 15: Một thửa ruộng hình thang bao gồm diện tích là , đáy lớn hơn đáy nhỏ 13,5m. Hãy tính độ dài của mỗi đáy. Biết rằng nếu tăng đáy lớn thêm 5,6m thì diện tích thửa rộng sẽ tăng thêm

*

Bài 16: Một hình thang có chiều cao là 10m, hiệu nhì đáy là 22m. Kéo dãn dài dây nhỏ bằng dây lớn để hình đã đến thành hình chữ nhật gồm chiều dài bằng đáy lớn, chiều rộng bằng đường cao hình thang. Diện tích được mở rộng bằng

*
diện tích hình thang cũ. Phần mở rộng gồm diện tích là
*
. Hãy tính đáy lớn của hình thang ban đầu.

Bài 17: mang đến hình thang vuông ABCD, có đáy nhỏ AB = 40m, đáy lớn CD=60m, đường cao AD = 40m. Lấy E bên trên AD, G trên BC sao để cho EG phân tách hình thang ABCD làm cho hai hình thang tất cả đường cao AE là 30m với ED là 10m. Tính diện tích hình thang ABGE cùng EGCD.

Bài 18: cho hình thang ABCD gồm diện tích là

*
. Bên trên cạnh AD có AM = AN = ND, bên trên cạnh BC tất cả BP = PQ = QC. Hãy tính diện tích tứ giác MNPQ.

Xem thêm: Khi Nào Phương Trình Có 2 Nghiệm Trái Dấu, Phương Trình Bậc 2 Có 2 Nghiệm Trái Dấu Khi Nào

Bài 19: cho hai dòng bể hình hộp chữ nhật, có chiều cao là 2m. Bể thứ nhất tất cả đáy là hình vuông, bể thứ hai có đáy là hình chữ nhật. Cạnh đáy của bể thứ nhất hơn chiều rộng đáy bể thứ hai là 1m cùng kém chiều dài 0,5m. Tính kích thước đáy mỗi bể. Biết rằng bể thứ nhất chứa được nhiều hơn bể thứ nhị

*

Bài 20: Một bể kính hình hộp chữ nhật tất cả diện tích đáy là

*
với bể đang chứa nước. Tính chiều cao mực nước, biết rằng nếu mang đến một lập phương bằng kim loại cạnh 10cm vào bể thì lập phương vừa ngập vào nước (đáy trên lập phương bằng mặt nước).

Cùng siêng đề:

Các vấn đề sử dụng tỉ số diện tích nhị tam giác – Toán lớp 5 >>