Vì ABCD là hình vuông vắn nên (AC = BD = asqrt 2 Rightarrow OA = dfrac12AC = dfracasqrt 2 2)

(SO ot left( ABCD ight) Rightarrow SO ot OA Rightarrow Delta SOA) vuông tại O( Rightarrow SO = sqrt SA^2 - OA^2 = sqrt a^2 - dfraca^22 = dfracasqrt 2 2)

( Rightarrow V_S.ABCD = dfrac13SO.S_ABCD = dfrac13dfracasqrt 2 2.a^2 = dfraca^3sqrt 2 6)

( Rightarrow V = 2dfraca^3sqrt 2 6 = dfraca^3sqrt 2 3)

Đáp án bắt buộc chọn là: d

...Bạn vẫn xem: Tính thể tích khối chén bát diện hồ hết cạnh aBạn đang xem: Tính thể tích khối bát diện đều cạnh a

*

*

*

*Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Mounting Là Gì, Nghĩa Của Từ Mount, Mount Là Gì Trong Tiếng Anh

*

Câu hỏi liên quan

Cho khối chóp hoàn toàn có thể tích (V), diện tích s đáy là (S) và độ cao (h). Chọn cách làm đúng:

Phép vị từ bỏ tỉ số (k > 0) biến đổi khối chóp hoàn toàn có thể tích (V) thành khối chóp hoàn toàn có thể tích (V"). Khi đó:

Cho khối chóp tam giác (S.ABC), trên những cạnh (SA,SB,SC) lần lượt lấy các điểm (A",B",C"). Khi đó:

Đáy của hình chóp $S.ABCD$ là một hình vuông cạnh (a). ở bên cạnh (SA) vuông góc với mặt đáy và gồm độ dài là (a). Thể tích khối tứ diện (S.BCD) bằng:

Cho hình chóp (S.ABCD) tất cả (ABCD) là hình thang vuông tại (A) và (D) thỏa mãn nhu cầu (SA ot left( ABCD ight)) cùng (AB = 2AD = 2CD = 2a = sqrt 2 SA). Thể tích khối chóp (S.BCD) là:

Cho hình chóp (S.ABCD) tất cả (SA ot left( ABCD ight)). Biết (AC = asqrt 2 ), cạnh (SC) chế tạo ra với lòng một góc (60^0) và diện tích tứ giác (ABCD) là (dfrac3a^22). Call (H) là hình chiếu của (A) trên cạnh (SC). Tính thể tích khối chóp (H.ABCD).

Cho hình chóp (S.ABC) tất cả (SA ot SB,SB ot SC,SA ot SC;SA = 2a,SB = b,SC = c). Thể tích khối chóp là:

Cho hình chóp (S.ABC) gồm đáy (ABC) vuông trên (A) cùng (SB) vuông góc cùng với đáy. Biết (SB = a,SC) phù hợp với (left( SAB ight)) một góc (30^0) và (left( SAC ight)) phù hợp với đáy (left( ABC ight)) một góc (60^0). Thể tích khối chóp là:

Cho tứ diện (ABCD) có các cạnh (AB,AC,AD) song một vuông góc cùng với nhau, (AB = 6a,AC = 7a,AD = 4a). điện thoại tư vấn (M,N,P) theo lần lượt là trung điểm của những cạnh (BC,CD,DB). Thể tích (V) của tứ diện (AMNP) là:

Cho hình chóp (S.ABCD) tất cả đáy là hình vuông vắn cạnh (a). Phương diện phẳng (left( SAB ight)) và (left( SAD ight)) thuộc vuông góc với mặt phẳng (left( ABCD ight)). Đường trực tiếp (SC) tạo ra với lòng góc (45^0). Call (M,N) theo thứ tự là trung điểm của (AB) và (AD). Thể tích của khối chóp (S.MCDN) là:

Cho khối lăng trụ tam giác đa số (ABC.A_1B_1C_1) có tất cả các cạnh bởi (a). Call (M) là trung điểm của (AA_1). Thể tích khối chóp (M.BCA_1) là:

Cho hình chóp hồ hết $S.ABCD$ có ở bên cạnh và cạnh đáy bằng $a$. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ là:

Cho hình chóp tam giác số đông $S.ABC$ tất cả cạnh đáy bằng $a$, góc giữa bên cạnh và mặt đáy bằng (60^0). Tính thể tích khối chóp $S.ABC$?

Cho hình chóp đầy đủ $S.ABCD$ có diện tích đáy là (16cm^2), diện tích một mặt bên là (8sqrt 3 cm^2). Thể tích khối chóp $S.ABCD$ là:

Cho hình chóp tam giác hầu như $S.ABC$ tất cả cạnh đáy bởi $a$ cùng mặt bên hợp với đáy một góc (60^0). Thể tích khối chóp $S.ABC$ là:

Cho hình chóp tứ giác gần như $S.ABCD$ có chiều cao $h$, góc sinh hoạt đỉnh của phương diện bên bằng (60^0). Thể tích hình chóp là:

Thể tích khối chén diện phần lớn cạnh (a) bằng:

Cho hình chóp (S.ABC) lòng (ABC) là tam giác vuông tại (A,AB = a,AC = asqrt 3 ). Tam giác $SBC$ đều phía trong mặt phẳng vuông góc cùng với đáy. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$

Cho hình chóp đều $S.ABCD$ gồm cạnh đáy bởi $2a$. Khoảng cách giữa hai tuyến đường thẳng $SA$ cùng $CD$ bằng (asqrt 3 ). Thể tích khối chóp $S.ABCD$ là:

Cho tứ diện đều $ABCD$ tất cả cạnh bởi $8$. Ở tư đỉnh tứ diện, nguời ta cắt đi các tứ diện đều đều nhau có cạnh bằng $x$, biết khối nhiều diện tạo thành thành sau thời điểm cắt hoàn toàn có thể tích bởi (dfrac34) thể tích tứ diện $ABCD$. Quý giá của $x$ là:

Cho hình chóp (S.,ABC) gồm (AB = AC = 4,,BC = 2,,SA = 4sqrt 3 ), (widehat SAB = widehat SAC = 30^0). Tính thể tích khối chóp (S.,ABC.)

Cho hình chóp (S.ABCD) tất cả đáy là hình vuông vắn cạnh (a), hình chiếu vuông góc của (S) trên dưới đáy nằm trong hình vuông vắn (ABCD). Biết rằng (SA) với (SC) sinh sản với đáy các góc bằng nhau, góc giữa (SB) và đáy bằng (45^0), góc giữa (SD) với đáy bằng (alpha ) với ( an alpha = dfrac13). Tính thể tích khối chóp vẫn cho.

Cho tứ diện (ABCD) gồm (G) là điểm thỏa mãn (overrightarrow GA + overrightarrow GB + overrightarrow GC + overrightarrow GD = overrightarrow 0 ). Mặt phẳng chuyển đổi chứa (BG) và cắt (AC,,,AD) thứu tự tại (M) với (N). Giá trị bé dại nhất của tỉ số (dfracV_ABMNV_ABCD) là

Cho tứ diện (ABCD) có thể tích bằng (18). Hotline (A_1) là giữa trung tâm của tam giác (BCD); (left( phường ight)) là phương diện phẳng qua (A) làm sao để cho góc thân (left( phường ight)) và mặt phẳng (left( BCD ight)) bởi (60^0). Các đường thẳng qua (B,,,C,,,D) tuy vậy song với (AA_1) giảm (left( phường ight)) thứu tự tại (B_1,,,C_1,,,D_1). Thể tích khối tứ diện (A_1B_1C_1D_1) bằng?

Cho khối chóp tứ giác mọi (S.ABCD) gồm cạnh đáy bởi (a) và rất có thể tích (V = dfraca^3sqrt 3 6). Tra cứu số (r > 0) thế nào cho tồn tại điểm (J) bên trong khối chóp mà khoảng cách từ (J) đến những mặt bên và dưới mặt đáy đều bằng (r)?

Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình bình hành. Gọi (M,,,N) thứu tự là trung điểm của những cạnh (AB,,,BC). Điểm (I) nằm trong đoạn (SA). Biết khía cạnh phẳng (left( MNI ight)) phân chia khối chóp (S.ABCD) thành nhì phần, phần đựng đỉnh (S) rất có thể tích bằng (dfrac725) lần phần còn lại. Tính tỉ số (dfracIAIS)?

Cho hình chóp (S.ABC) bao gồm đáy (ABC) là tam giác gần như cạnh bởi (sqrt 6 ). Biết rằng những mặt mặt của hình chóp có diện tích bằng nhau và 1 trong những các ở bên cạnh bằng (3sqrt 2 ). Tính thể tích bé dại nhất của khối chóp (S.ABC)

Một khối chóp tam giác có cạnh đáy bởi 6, 8, 10. Một ở bên cạnh có độ dài bởi (4) và sản xuất với lòng góc (60^0). Thể tích của khối chóp đó là:

Nếu một khối chóp hoàn toàn có thể tích bằng (a^3) và mặc tích mặt dưới bằng (a^2) thì chiều cao của khối chóp bằng:

Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm đáy (ABCD) là hình thang, (AD) tuy nhiên song với (BC), (AD = 2BC). điện thoại tư vấn (E), (F) là nhị điểm theo lần lượt nằm trên các cạnh (AB) và (AD) làm sao để cho (dfrac3ABAE + dfracADAF = 5) ((E,,,F) ko trùng cùng với (A)), Tổng giá trị lớn nhất và giá bán trị nhỏ tuổi nhất của tỉ số thể tích nhị khối chóp (S.BCDFE) cùng (S.ABCD) là: 

Cho hình chóp (S.ABC) có đáy (ABC) là tam giác vuông tại (A,,,BC = 2AB = 2a.) ở kề bên (SC) vuông góc với đáy, góc giữa (SA) cùng đáy bằng (60^0.) Thể tích khối chóp đó bằng: