Bài tập quý giá của một biểu thức đại số tất cả lời giải

Với bộ bài bác tập giá trị của một biểu thức đại số Toán lớp 7 chọn lọc, gồm đáp án sẽ giúp đỡ học sinh khối hệ thống lại kỹ năng và kiến thức bài học và ôn luyện để đạt công dụng cao trong số bài thi môn Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Tính giá trị của biểu thức lớp 7 nâng cao

*

Bài 1: quý hiếm của biểu thức x3 + 2x2 - 3 tại x = 2 là

A. 13B. 10C. 19D. 9

Hiển thị lời giải

Bài 2: mang lại biểu thức đại số A = x2 - 3x + 8. Quý giá của A trên x = -2 là:

A. 13B. 18C. 19D. 9

Hiển thị lời giải

Bài 3: mang lại biểu thức đại số B = x3 + 6x - 35. Quý giá của B trên x = 3, y = -4 là:

A. 16B. 86C. -32D. -28

Hiển thị lời giải

Thay x = 3, y = -4 vào biểu thức B để tìm giá trị của biểu thức B ta có:

33 + 6.(-4) - 35 = 27 - 24 - 35 = 3 - 35 = -32

Vậy B = -32 trên x = 3, y = -4

Chọn lời giải C


Bài 4: đến A = 4x2y - 5 với B = 3x2y + 6 x2y2 + 3xy2. đối chiếu A và B khi x = -1, y = 3

A. A > BB. A = BC. A Hiển thị lời giải

+ thay x = -1, y = 3 vào biểu thức A ta được

A = 4.(-1)2.3 - 5 = 4. 1. 3 - 5 = 12 – 5 = 7

+ rứa x = -1, y = 3 vào biểu thức B ta được

B = 3.(-1)22.3 + 6.(-1)2.32 + 3.(-1).32 = 3.1.3 + 6.1.9 – 3. 9 = 9 + 54 – 27 = 36

Suy ra A

Bài 5: Tính giá trị biểu thức B = 5x2 -2x - 18 trên |x| = 4

A. B = 54

B. B = 70

C. B = 54 hoặc B = 70

D. B = 45 hoặc B = 70

Hiển thị lời giải

Ta có

*

+ Trường đúng theo 1: x = 4 : nạm x = 4 vào biểu thức ta có:

5.42 - 2.4 - 18 = 5.16 - 8 - 18 = 80 - 8 - 18 = 54

Vậy B = 54 tại x = 4

+ Trường thích hợp 2: x = -4 : cố gắng x = -4 vào biểu thức ta có:

5.(-4)2 -2.(-4) - 18 = 5.16 + 8 - 18 = 80 + 8 - 18 = 70

Vậy B = 70 tại x = -4

Với |x| = 4 thì B = 54 hoặc B = 70

Chọn lời giải C


Bài 6: đối chiếu giá trị của biểu thức M = trên x = 1 với y = - 2 cùng với 1.

A.M = 1

B. M > 1

C. M Hiển thị lời giải

Thay x = 1 với y = -2 vào biểu thức M ta được

*

Vậy tại x = 1 cùng y = - 2 thì M

Bài 7: quý hiếm của biểu thức

*
tại x = 10 cùng y = 1 là

A.A = 8068

B. A = 72

C. 43

D. 73

Hiển thị lời giải

Thay x =10 cùng y = 1 vào biểu thức A ta được

*

Vậy A = 72 trên x = 10 và y = 1.

Chọn câu trả lời B


Bài 8: quý hiếm của biểu thức N = 5x2 + 10x - 20 tại |x – 1| = 1

A.N = trăng tròn

B. N = -20

C. N = 60

D.

Xem thêm: Giải Toán Đại 12 Bài 1 Trang 9 Sgk Giải Tích 12, Giải Bài Tập Trang 9, 10 Sgk Giải Tích 12

N = đôi mươi hoặc N = - 20

Hiển thị lời giải

*

Chọn câu trả lời D


Bài 9: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều lâu năm là x và ăn mặc tích là 84 cm2 . Tính chiều rộng lớn của mảnh vườn theo x với tại x = 12 cm.

*

Hiển thị lời giải

*

Chọn câu trả lời A


Bài 10: cực hiếm của biểu thức B = 2020x2000y2020 - 2021x2020y2021 trên x = 1 cùng y = -1 là