Oxit axit với Oxit bazơ và Muối là một trong những kiến thức mở đầu của môn hoá học 9, đấy là một trong những nội dung kiến thức quan trọng đặc biệt mà các em buộc phải nắm vững.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của oxit và khái quát về phân loại oxit


Để học giỏi được môn hoá, các em cần đặc trưng ghi nhớ tính chất hoá học của những nguyên tố và các hợp chất. Bài viết này sẽ giúp các em khối hệ thống lại tính hóa học hoá học của Oxit, Axit, Bazơ với Muối và vận dụng giải một số trong những bài tập.

I. đặc thù hoá học tập của Oxit bazơ

1. Oxit bazơ tác dụng với nước H2O

- một vài Oxit bazo tính năng với nước tạo thành dung dịch bazo (kiềm)

 PTPƯ: Oxit bazo + H2O → Bazo

 Ví dụ: BaO(r)  + H2O(dd) → Ba(OH)2,(dd)

 Na2O + H2O(dd) → 2NaOH

 CaO + H2O(dd) → Ca(OH)2

- một số trong những oxit bazo khác tính năng với nước như: K2O, Li2O, Rb2O, Cs2O, SrO,...

2. Oxit bazo tính năng với Axit

- Oxit bazo tính năng với axit chế tạo ra thành muối cùng nước

 PTPƯ: Oxit bazo + Axit → muối + H2O

 Ví dụ: CuO(r) + HCl(dd) → CuCl2,dd + H2O

 BaO + 2HCl → BaCl2 + H2O

 Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

3. Oxit bazo chức năng với Oxit axit

- một số oxit bazo (là phần nhiều oxit bazo chảy trong nước) chức năng với oxit axit sản xuất thành muối

 PTPƯ: Oxit bazo + Oxit axit → Muối

 Ví dụ: CaO + CO2 → CaCO3

 BaO + CO2 → BaCO3

II. đặc thù hoá học tập của Oxit axit

1. Oxit axit tác dụng với nước H2O

- những Oxit axit công dụng với nước tạo thành dung dịch axit

 PTPƯ: Oxit axit + H2O → Axit

 Ví dụ: P2O5 (r) + 3H2O → 2H3PO4

 SO3 + H2O → H2SO4

 N2O5 + H2O → 2HNO3

- Những oxit axit tính năng được cùng với nước và do đó cũng chảy trong nước.

2. Oxit axit tác dụng với bazo

- Oxit axit tính năng với bazo tạo thành muối và nước

 PTPƯ: Oxit axit + Bazơ → muối + H2O

 Ví dụ: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

 SO2 + Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O

3. Oxit axit tính năng với oxit bazơ

- Oxit axit công dụng với một vài oxit bazơ (tan) tạo thành thành muối.

 Ví dụ: CO2 + BaO → BaCO3

*

III. Tính chất hoá học tập của Axit

1. Axit làm chuyển màu sắc giấy quỳ tím

- dung dịch axit làm đổi màu giấy quỳ tím thành đỏ

2. Axit chức năng với kim loại

+ Axit tác dụng với sắt kẽm kim loại tạo thành muối và giải phóng khí Hyđro H2

 PTPƯ: Axit + Kim loại → muối bột + H2↑

+ Điều kiện xẩy ra phản ứng:

- Axit: hay được sử dụng là HCl, H2SO4 loãng (nếu là H2SO4 sệt thì không hóa giải H2; nội dung này sẽ học ngơi nghỉ bậc THPT)

- Kim loại: Đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học của kim loại:

 Dãy năng lượng điện hoá kim loại:

 K > Na > Ca > Mg > Al > Zn > Fe > Ni > Sn > Pb > > Cu > Hg > Ag > Pt > Au

 Cách nhớ: Khi o Cần Mua Áo Záp Sắt Nhìn Sang Phải Hỏi Cửa Hàng Á Pi Âu

*

 Ví dụ: 2Na + 2HCl = 2NaCl + H2↑

 Mg + H2SO4 (loãng) = MgSO4 + H2↑

 Fe + 2HCl = FeCl2 + H2↑

 2Al + 3H2SO4 (loãng) → Al2(SO4)3 + 3H2↑

- Chú ý: Sắt khi công dụng với HCl, H2SO4 loãng chỉ tạo nên muối fe (II) chứ không tạo thành muối sắt (III) (phản ứng không khỏe mạnh nên không tạo ra muối sắt (III), muối sắt (III) tạo ra khi phản bội ứng với H2SO4 sệt nóng).

3. Axit tác dụng với bazo

- Axit công dụng với bazo tạo nên thành muối và nước

 PTPƯ: Axit + Bazo → muối bột + H2O

- Điều kiện: Tất cả các axit đều chức năng với bazơ. Phản nghịch ứng xảy ra mãnh liệt với được hotline là phản ứng trung hòa.

 Ví dụ: NaOH + HCl → NaCl + H2O

 Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2+ 2H2O

 Cu(OH)2 + H2SO4 (loãng) → CuSO4 + 2H2O 4. Axit tính năng với Oxit bazơ

- Axit công dụng với Oxit bazơ sản xuất thành muối và nước

 PTPƯ: Axit + Oxit bazơ → muối hạt + H2O

- Điều liện: Tất cả những axit đều chức năng với oxit bazơ.

 Ví dụ: Na2O + 2HCl = 2NaCl + H2O

 FeO + H2SO4(loãng) = FeSO4 + H2O

 CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O

5. Axit tác dụng với muối

- Muối (tan) + Axit (mạnh) → Muối new (tan hoặc không tan) + Axit new (yếu hoặc dễ cất cánh hơi hoặc mạnh).

- Điều khiếu nại phản ứng:

+ Muối thâm nhập tan, Axit mạnh, muối sản xuất thành không tan trong axit sinh ra 

+ hóa học tạo thành có tối thiểu 1 kết tủa (ký hiệu:↓) hoặc một khí cất cánh hơi (ký hiệu: ↑) 

+ Sau phản ứng, ví như muối mới là muối bột tan thì axit mới bắt buộc yếu, nếu như muối new là muối ko tan thì axit mới đề nghị là axit mạnh.

 Ví dụ: H2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓ + 2HCl

 K2CO3 + 2HCl = 2KCl + H2O + CO2

Lưu ý: (H2CO3 không bền cùng phân hủy ra H2O cùng CO2)

IV. đặc điểm hoá học tập của Bazơ

1. Bazo chức năng với chất thông tư màu

- Dung dịch bazơ làm cho quỳ tím đổi thành màu xanh.- Dung dịch bazơ có tác dụng phenolphthalein không màu đảo qua màu đỏ.

2. Bazo chức năng với oxit axit

- hỗn hợp bazơ tính năng với oxit axit tạo thành muối với nước.

 Ví dụ: 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

 3Ca(OH)2 + P2O5 → Ca3(PO4)2↓ + 3H2O

3. Bazơ công dụng với axit

- Bazơ (tan và không tan) chức năng với axit tạo thành thành muối và nước.

 Ví dụ: KOH + HCl → KCl + H2O

 Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

4. Bazơ chức năng với muối

- hỗn hợp bazơ tác dụng với nhiều dung dịch muối tạo thành muối bắt đầu và bazơ mới.

 Ví dụ: 2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2↓

5. Bazơ phản ứng phân huỷ

- Bazơ không tan bị nhiệt độ phân bỏ thành oxit cùng nước.

 Ví dụ: Cu(OH)2  CuO + H2O

 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O

V. đặc điểm hóa học của muối

1. Tính năng với kim loại

+ hỗn hợp muối gồm thể tính năng với kim loại tạo thành muối bắt đầu và sắt kẽm kim loại mới.

 Ví dụ: fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

 Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

2. Tác dụng với axit

+ Muối gồm thể công dụng được với axit tạo ra thành muối mới và axit mới.

 Ví dụ: BaCl2 + H2SO4 → 2HCl + BaSO4↓

 CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

3. Tính năng với dung dịch muối

+ Hai dung dịch muối có thể công dụng với nhau tạo thành nhì muối mới.

 Ví dụ: AgNO3 + NaCl → NaNO3 + AgCl↓

4. Công dụng với hỗn hợp bazơ

+ hỗn hợp bazơ gồm thể chức năng với dung dịch bazơ chế tạo ra thành muối bắt đầu và bazơ mới.

 Ví dụ: Na2CO3 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaCO3↓

5. Phản nghịch ứng phân diệt muối

+ các muối bị phân bỏ ở ánh sáng cao như: KClO3, KMnO4, CaCO3,…

 Ví dụ: 2KClO3  2KCl + 3O2

 CaCO3  CaO + CO2

VI. Bội nghịch ứng bàn bạc trong dung dịch

1. Định nghĩa:

+ bội phản ứng trao đổi là bội phản ứng hóa học, trong các số ấy hai hợp chất tham gia bội phản ứng dàn xếp với nhay mọi thành phần cấu trúc của chúng để tạo ra những hợp chất mới.

2. Điều kiện xẩy ra phản ứng trao đổi

+ phản nghịch ứng đàm phán trong dung dịch của những chất chỉ xẩy ra nếu sản phẩm tạo thành bao gồm chất không tan hoặc hóa học khí.

 Ví dụ: CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2↓

 K2SO4 + NaOH: bội phản ứng không xảy ra.

Lưu ý: phản bội ứng trung hòa - nhân chính cũng thuộc nhiều loại phản ứng điều đình và luôn xảy ra.

 Ví dụ: H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

VII. Bài bác tập về Oxit, Axit, Bazo với Muối

Bài 1 trang 14 sgk hóa 9: Từ Mg, MgO, Mg(OH)2 với dung dịch axit sunfuric loãng, hãy viết những phương trình hóa học của phản ứng pha trộn magie sunfat.

* giải thuật bài 1 trang 14 sgk hóa 9: 

- những phương trình phản bội ứng:

 Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2↑

 MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

 Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O

Bài 2 trang 14 sgk hóa 9: Có phần đa chất sau: CuO, Mg, Al2O3, Fe(OH)3, Fe2O3. Hãy lựa chọn một trong phần đông chất đã cho tính năng với dung dịch HCl sinh ra:

a) Khí khối lượng nhẹ hơn không khí cùng cháy được trong không khí.

b) dung dịch có màu xanh lá cây lam

c) Dung dịch gồm màu rubi nâu

d) Dung dịch không có màu.

Viết những phương trình hóa học.

* giải thuật bài 2 trang 14 sgk hóa 9:

a) Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong bầu không khí là khí H2;

 Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑

b) dung dịch có màu xanh lá cây lam là hỗn hợp muối đồng (II).

 CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Dung dịch tất cả màu rubi nâu là dung dịch muối fe (III)

 Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

 Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

d) Dung dịch không tồn tại màu là dung dịch muối nhôm.

 Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O.

Bài 3 trang 14 sgk hóa 9: Hãy viết những phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng trong mỗi trường thích hợp sau:

a) Magie oxit cùng axit nitric;

b) Đồng (II) oxit với axit clohiđric;

c) Nhôm oxit và axit sunfuric;

d) Sắt và axit clohiđric;

e) Kẽm với axit sunfuric loãng.

* giải mã bài 3 trang 14 sgk hóa 9:

- các phương trình phản bội ứng:

 a) MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O

 b) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

 c) Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

 d) fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

 e) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑

Bài tập 6 trang 19 sgk hóa 9: Cho một trọng lượng mạt fe dư vào 50ml dung dịch HCl. Làm phản ứng xong thu được 3,36 lít khí (DKTC).

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính trọng lượng mạt sắt đã tham gia phản nghịch ứng.

c) Tính nồng độ mol của hỗn hợp HCl vẫn dùng.

* giải thuật bài tập 6 trang 19 sgk hóa 9: 

a) PTPƯ: fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

b) từ PTPƯ ta thấy khí thu được là H2↑

 Theo đề bài xích ta thu được 3,36 lít khí (ĐKTC) là của khí Hyđro yêu cầu ta có

 

*
(mol)

Theo PTPƯ: nFe = nH2 = 0,15 mol ⇒ mFe = 0,15. 56 = 8,4 (g)

c) Theo PTPƯ: nHCl = 2.nFe = 2 × 0,15 = 0,3 (mol), VHCl = 50ml = 0,05(lít)

 nên ta có:

*

 ⇒ Vậy độ đậm đặc mol của HCl là 6 (M)

Bài tập 7 trang 19 sgk hóa 9: Hòa tan trọn vẹn 12,1g hỗn hợp bột CuO và ZnO bắt buộc 100ml hỗn hợp HCl 3M.

a) Viết những phương trình hóa học.

b) Tính phần trăm theo cân nặng của từng oxit trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.

c) Hãy tính cân nặng dung dịch H2SO4 có nồng độ trăng tròn % để hòa tan trọn vẹn hỗn hợp những oxit trên.

* lời giải bài tập 7 trang 19 sgk hóa 9:

Theo đề bài ta có: VHCl = 100ml = 0,1 lít ⇒ nHCl = CM . V = 0,1 . 3 = 0,3 mol

Gọi x cùng y là số mol CuO và ZnO trong hỗn hợp.

a) Phương trình chất hóa học xảy ra:

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O (1)

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O (2)

b) Tính thành phần láo hợp, nhờ vào phương trình phản nghịch ứng (1), (2) cùng dữ khiếu nại đề bài xích cho ta gồm hệ phương trình đại số:

Theo PTPƯ (1): nHCl = 2. NCuO = 2.x mol;

Theo PTPƯ (2): nHCl = 2. NZnO = 2y mol;

 Vì phản bội ứng xảy ra hoàn toàn (tức là HCl dùng hết 0,3 mol) nên:

⇒ nHCl = 2x + 2y = 0,3 (∗)

Ta có: mCuO = (64 + 16).x = 80x ; mZnO = (65 + 16).y = 81y

Vì phản bội ứng xảy ra trọn vẹn (tức là dùng hết 12,1 g tất cả hổn hợp CuO cùng ZnO) nên:

⇒ mhh = 80x + 81y = 12,1. (∗∗)

Từ (∗) cùng (∗∗) ta tất cả hệ phương trình

2x + 2y = 0,3 và

80x + 81y = 12,1

Giải hệ phương trình bên trên ta được: x = 0,05; y= 0,1.

⇒ nCuO = 0,05 mol, nZnO = 0,1 mol

mCuO = 80 . 0,05 = 4 g

%mCuO = (4. 100%) / 12,1 = 33%

%mZnO = 100% – 33% = 67%.

c) Khối lượng H2SO4 cần dùng:

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O (3)

ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O (4)

Dựa vào phương trình (3) và (4), ta có:

Theo pt (3)

*
 mol

Theo pt (4)

*
 mol

⇒  = 98. (0,05 + 0,1) = 14,7g.

Khối lượng dung dịch H2SO4 20% bắt buộc dùng:  = 14,7 .100 /20 = 73,5g.

Bài tập 5 trang 21 sgk hóa 9: xong chuỗi PTPƯ

*

*

*
;

*

* giải mã bài tập 5 trang 21 sgk hóa 9:

1) S + O2 

*
 SO2

2) 2SO2 + O2

*
 2SO3

3) SO2 + Na2O → Na2SO3

4) SO3 + H2O → H2SO4

5) 2H2SO4 (đ) + Cu

*
 CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

6) SO2 + H2O → H2SO3

7) H2SO3 + 2 NaOH → Na2SO3 + 2H2O

8) Na2SO3 + 2HCl → 2 NaCl + SO2↑ + H2O

9) H2SO4 + 2 NaOH → Na2SO4 + 2H2O

10) Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2 NaCl

Bài tập 6 trang 33 sgk hóa 9: Trộn 30ml dung dịch có chứa 2,22 g CaCl2 với 70 ml dung dịch gồm chứa 1,7 g AgNO3.

a) Hãy cho biết thêm hiện tượng quan cạnh bên được và viết phương trình hóa học.

b) Tính cân nặng chất rắn sinh ra.

Xem thêm: Gnp Là Gì? Phân Biệt Gdp Và Gnp (Với Biểu Đồ So Sánh) Phân Biệt Gdp Và Gnp & Cách Tính Gnp Từ A

c) Tính mật độ mol của chất sót lại trong dung dịch sau làm phản ứng. Nhận định rằng thể tích của dung dịch biến hóa không xứng đáng kể.

* lời giải bài tập 6 trang 33 sgk hóa 9:

a) Phương trình phản ứng: CaCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl↓trắng + Ca(NO3)2

- hiện tượng quan gần cạnh được: tạo nên chất không tan, màu trắng, lắng dần dần xuống lòng cốc chính là AgCl