ra mắt sản phẩm thương mại & dịch vụ hợp tác ký kết thông tin mua về kiến thức và kỹ năng
*

Nguyên tắc kế toán

a) thông tin tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập cá nhân khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Gồm:

- thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ;

- Chênh lệch giữa giá chỉ trị phù hợp tài sản được phân chia từ BCC cao hơn chi tiêu đầu bốn xây dựng gia sản đồng kiểm soát;

- Chênh lệch lãi do đánh giá lại đồ vật tư, hàng hoá, tài sản thắt chặt và cố định đưa đi góp vốn liên doanh, chi tiêu vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;

- thu nhập cá nhân từ nhiệm vụ bán và thuê lại tài sản;

- các khoản thuế phải nộp khi bán hàng hóa, hỗ trợ dịch vụ nhưng sau đó được giảm, được hoàn (thuế xuất khẩu được hoàn, thuế GTGT, TTĐB, BVMT buộc phải nộp nhưng sau đó được giảm);

- Thu chi phí được phát do người sử dụng vi phạm hợp đồng;

- Thu tiền bồi thường của bên thứ ba để bù đắp cho tài sản bị tổn thất (ví dụ thu tiền bảo hiểm được bồi thường, tiền đền bù di chuyển cơ sở marketing và những khoản có tính chất tương tự);

- Thu những khoản nợ nặng nề đòi đã xử trí xóa sổ;

- Thu các khoản nợ nên trả không khẳng định được chủ;

- những khoản chi phí thưởng của công ty liên quan mang lại tiêu thụ sản phẩm hóa, sản phẩm, thương mại dịch vụ không tính trong doanh thu (nếu có);

- thu nhập cá nhân quà biếu, quà tặng kèm bằng tiền, hiện nay vật của những tổ chức, cá nhân tặng ngay cho doanh nghiệp;

- cực hiếm số hàng khuyến mại không đề xuất trả lại;

- các khoản các khoản thu nhập khác ngoài những khoản nêu trên.

Bạn đang xem: Tài khoản 711 là gì

b) Khi bao gồm khả năng chắc hẳn rằng thu được những khoản tiền phạt phạm luật hợp đồng, kế toán cần xét thực chất của khoản chi phí phạt để kế toán phù hợp với từng trường hợp rõ ràng theo nguyên tắc:

- Đối với bên bán: toàn bộ các khoản tiền phạt vi phạm luật hợp đồng thu được từ mặt mua nằm ngoại trừ giá trị đúng theo đồng được ghi nhận là thu nhập cá nhân khác.

- Đối với mặt mua:

+ các khoản tiền vạc về thực chất là khoản giảm ngay hàng mua, làm bớt khoản thanh toán cho những người bán được hạch toán tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá trị tài sản hoặc khoản thanh toán (không hạch toán vào các khoản thu nhập khác) trừ khi gia sản có tương quan đã được thanh lý, nhượng bán.

Ví dụ khi bên thầu xây đắp chậm tiến độ, chủ đầu tư được phạt bên thầu theo đó được quyền tịch thu lại một trong những phần số chi phí đã giao dịch thanh toán cho công ty thầu thì số tiền thu hồi lại được ghi giảm ngay trị gia sản xây dựng. Mặc dù nếu khoản tiền phạt thu được sau thời điểm tài sản đã làm được thanh lý, nhượng bán thì khoản tiền phạt được ghi vào các khoản thu nhập khác.

+ các khoản tiền phạt khác được ghi dấn là thu nhập khác trong kỳ phân phát sinh, ví dụ: người tiêu dùng được quyền từ chối nhận hàng và được vạc người buôn bán nếu phục vụ không đúng thời hạn dụng cụ trong thích hợp đồng thì khoản chi phí phạt yêu cầu thu được ghi dấn là thu nhập khác khi chắc hẳn rằng thu được. Ngôi trường hợp người mua vẫn thừa nhận hàng cùng số tiền phát được bớt trừ vào số chi phí phải thanh toán thì quý hiếm hàng sở hữu được ghi nhận theo số thực buộc phải thanh toán, kế toán không ghi nhận khoản tiền phân phát vào các khoản thu nhập khác.

Kết cấu và câu chữ phản ánh của tài khoản 711 - thu nhập cá nhân khác

Bên Nợ:

- Số thuế GTGT buộc phải nộp (nếu có) tính theo phương pháp trực tiếp so với các khoản thu nhập cá nhân khác ở công ty lớn nộp thuế GTGT tính theo phương thức trực tiếp.

Xem thêm: Công Bố Điểm Vào Đại Học Bách Khoa Tp Hcm, Đh Bách Khoa Tp

- vào cuối kỳ kế toán, kết chuyển những khoản các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ sang tài khoản911“Xác định công dụng kinh doanh”.