toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: So sánh hơn của beautiful

*

Ex 8: Viết dạng đối chiếu hơn và so sánh hơn nhất của các tính từ cùng trạng từ bỏ sau:

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

So sánh rộng nhất

1. Beautiful

beautifully

Most beautiful

2. Hot

hotter

 

3. Crazy

 

 

4. Slowly

 

 

5. Few

 

 

6. Little

 

 

7. Bad

 

 

8. Good

 

 

9. Attractive

 

 

10. Big

 

 


*

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

So sánh hơn nhất

1. Beautiful

 more beautiful 

 the most beautiful 

2. Hot

 hotter

 the hottest

3. Crazy

 crazier

 the craziest

4. Slowly

 more slowly

 the most slowly

5. Few

 fewer

 the fewest

6. Little

 less

 the least

7. Bad

 worse

 the worst

8. Good

 better

 the best

9. Attractive

 more attractive

 the most attractive

10. Big

 bigger

 the biggest


*

 

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

So sánh rộng nhất

1. Beautiful

 More beautiful

Most beautiful

2. Hot

hotter

 hottest

3. Crazy

 

 

4. Slowly

 

 

5. Few

 

 

6. Little

 more litter

 most little

7. Bad

 badder

 baddest

8. Good

 gooder

 goodest

9. Attractive

 more attractive 

 most attractive

10. Big

 bigger

 biggest

 
Xem thêm: Lễ Động Quan Nghĩa Là Gì ? Hiểu Thêm Văn Hóa Việt Động Quan Là Gì

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

So sánh hơn nhất

1. Beautiful

 more beautiful 

 the most beautiful 

2. Hot

 hotter

 the hottest

3. Crazy

 crazier

 the craziest

4. Slowly

 more slowly

 the most slowly

5. Few

 fewer

 the fewest

6. Little

 less

 the least

7. Bad

 worse

 the worst

8. Good

 better

 the best

9. Attractive

 more attractive

 the most attractive

10. Big

 bigger

 the biggest


Bài 1: Viết dạng đối chiếu hơn và đối chiếu hơn nhất của những tính từ và trạng từ sau: