toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân Cu(NO3)2 là:

A.

Bạn đang xem: Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân cuno32

CuO, NO và O2

B. Cu(NO2)2 cùng O2.

C. Cu(NO3)2, NO2­ với O2

D. CuO, NO2 cùng O2


*

Câu 3:Nung Cu(NO3)2 thu được CuO, NO2, O2.

a. Nếu gồm 282g Cu(NO3)2 tham gia phản ứng thì thu được từng nào gam CuO và bao nhiêu lít khí O2(đktc)? Biết năng suất phản ứng là 90%.

b. Ao ước thu được 5 lít tất cả hổn hợp 2 khí NO2 với O2 sinh sống (đktc) thì bắt buộc nung từng nào gam Cu(NO3)2?


*

a) (n_Culeft(NO_3 ight)_2=dfrac282188=1,5left(mol ight))

=> (n_Culeft(NO_3 ight)_2left(pư ight)=dfrac1,5.90100=1,35left(mol ight))PTHH: 2Cu(NO3)2 --to--> 2CuO + 4NO2 + O2

______1,35------------>1,35------------->0,675

=> mCuO = 1,35.80 = 108(g)

=> VO2 = 0,675.22,4 = 15,12 (l)

b) call số mol Cu(NO3)2 cần nung là a (mol)

=> (n_Culeft(NO_3 ight)_2left(pư ight)=dfrac90a100=0,9aleft(mol ight))

PTHH: 2Cu(NO3)2 --to--> 2CuO + 4NO2 + O2

______0,9a---------------------->1,8a--->0,45a

=> (1,8a+0,45a).22,4 = 5

=> a = 0,0992 (mol)

=> (m_Culeft(NO_3 ight)_2=0,0992.188=18,6496left(g ight))


Đúng 0
bình luận (0)
+CuO+++NO2 +O2Muốn+thu+được +5,6+lít+hỗn+hợp+2+khí+NO2 và+O2 (ở+đktc)+thì+phải+nung+bao+nhiêu+gam+Cu(NO3)2?">

Nung Cu(NO3)2 thu được CuO, NO2 và O2 theo phương trình sau:

Cu(NO3)2 --------> CuO + NO2 +O2

Muốn thu được 5,6 lít các thành phần hỗn hợp 2 khí NO2 và O2 (ở đktc) thì bắt buộc nung từng nào gam Cu(NO3)2?


Lớp 8 chất hóa học
2
0
Gửi diệt

(n_hh=dfrac5.622.4=0.25left(mol ight))

(n_Culeft(NO_3 ight)_2=aleft(mol ight))

(2Culeft(NO_3 ight)_2underrightarrow^^t^02CuO+4NO_2+O_2)

(a.........................2a...0.5a)

(n_hh=2a+0.5a=0.25)

(Leftrightarrow a=0.1)

(m_Culeft(NO_3 ight)_2=0.1cdot188=18.8left(g ight))


Đúng 3

phản hồi (0)

$2Cu(NO_3)_2 xrightarrowt^o 2CuO + 4NO_2 + O_2$

Gọi n O2 = a => n NO2 = 4a(mol)

Suy ra:

a + 4a = 5,6/22,4 = 0,25

=> a = 0,05

Theo PTHH : 

n Cu(NO3)2 = 2n O2 = 0,1(mol)

=> m CU(NO3)2 = 0,1.188 = 18,8 gam


Đúng 3
phản hồi (1)

Nung Cu(NO3)2 chiếm được CuO, NO2 cùng O2 theo phương trình sau:2Cu(NO3)2 2CuO + 4NO2 + O2Muốn nhận được 5,6 lít hỗn hợp 2 khí NO2 cùng O2 (đktc) thì nên nung bao nhiêu gam Cu(NO3)2.


Lớp 8 hóa học CHƯƠNG III: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC
1
0
Gửi diệt

Đặt (n_O_2=xleft(mol ight))

(2Culeft(NO_3 ight)_2xrightarrow<>t^o2CuO+4NO_2uparrow+O_2\ Rightarrow n_NO_2=4a\ Rightarrow22,4.left(4a+a ight)=5,6\ Rightarrow a=0,05left(mol ight)\ Rightarrow n_Culeft(NO_3 ight)_2=2a=0,1left(mol ight)\ Rightarrow m_Culeft(NO_3 ight)_2=0,1.188=18,8left(g ight))


Đúng 1

bình luận (2)
+2CuO+++4NO2+++O2+Muốn+thu+được+5,6+lít+hỗn+hợp+2+khí+NO2+và+O2(ở+đktc)+thì+phải+nung+bao+nhiêu+gam+Cu(NO3)2">
Nung Cu(No3)2 chiếm được CuO,NO2 cùng O2 theo phương trình sau:2Cu(NO3)2 ___> 2CuO + 4NO2 + O2Muốn chiếm được 5,6 lít tất cả hổn hợp 2 khí NO2 với O2(ở đktc) thì nên nung bao nhiêu gam Cu(NO3)2
Lớp 8 Hóa học bài xích 22: Tính theo phương trình hóa học
1
0
Gửi hủy
Đúng 3

phản hồi (3)
+ZnO+2)Fe+++Cl2+------>+FeCl3+3)CU+++AgNO3+Cu(NO3)2++Ag+4)Fe2O3+++H2+----->+Fe+++H2O+5)Cu(NO3)2+------->+CuO++NO2++O...">

Lập PTHH của những phản ứng sau Và cho biết thêm tỉ lệ 1 cặp chất(tùy ý) 1) Zn + O2 -----> ZnO2)Fe + Cl2 ------> FeCl33)CU + AgNO3 Cu(NO3)2 +Ag4)Fe2O3 + H2 -----> sắt + H2O5)Cu(NO3)2 -------> CuO +NO2 +O26)Na + H2O ------> NaOH +H27)Al(NO3)3 ------> AlO3 +NO2 +O28)KClO3 -------> KCl +O29)NaHCO3 ------> Na2CO3 + CO2 + H2O10)Fe(OH)2 + O2 ------> Fe2O3 + H2O


Lớp 8 Hóa học bài xích 16: Phương trình hóa học
0
0
Gửi hủy
+2CuO++4NO2+++O2.+a,Nếu+có+1,5mol+Cu(NO3)2+tham+gia+phản+ứng+thì+thu+được+bao+nhiêu+gam+CuO+và+bao+nhiêu+lít+O2+ở+đktc+b,Mu...">

Nung Cu(NO3)2 thu được CuO,NO2 cùng O2 theo phương trình sau : 2Cu(NO3)2 ___> 2CuO +4NO2 + O2.

a,Nếu gồm 1,5mol Cu(NO3)2 tham gia phản ứng thì thu được từng nào gam CuO và bao nhiêu lít O2 ở đktc

b,Muốn thu được 5,6 lít các thành phần hỗn hợp 2 khí NO2 cùng O2 sống đktc thì nên nung từng nào gam Cu(NO3)2


Lớp 8 chất hóa học CHƯƠNG III: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC
1
0
nhờ cất hộ Hủy

a. Ta có: nCuO=1,5.2:2=1,5 (mol)

mCuO=n.M=1,5.80=120 (g)

nO2=1,5.1:2=0,75 (mol)

VO2=n.22,4=0,75.22,4=16,8 (lit)

b.


Đúng 0

phản hồi (0)
+Fe3O4+b.+P+++O2+----->+P2O5+c.+Al2O3+++H2SO4+----->+Al2(SO4)3+++H2O+d.+Fe2O3+++H2SO4+----->+Fe2(SO4)3+++H2O+e.+Cu(NO3)2+----->+CuO+++NO2+++O...">

Câu 6. Hoàn thành các sơ trang bị phản ứng sau:a. Fe + O2 -----> Fe3O4b. P + O2 -----> P2O5c. Al2O3 + H2SO4 -----> Al2(SO4)3 + H2Od. Fe2O3 + H2SO4 -----> Fe2(SO4)3 + H2Oe. Cu(NO3)2 -----> CuO + NO2 + O2


Lớp 8 chất hóa học
2
0
Gửi bỏ

a) 3Fe +2 O2 --to--> Fe3O4

b) 4P + 5O2 --to--> 2P2O5

c) Al2O3 + 3H2SO4 --> Al2(SO4)3 + 3H2O

d) Fe2O3 + 3H2SO4 --> Fe2(SO4)3 + 3H2O

e) 2Cu(NO3)2 --to--> 2CuO + 4NO2 + O2


Đúng 1

comment (0)

(a,3Fe+2O_2xrightarrowt^oFe_3O_4\b,4P+5O_2xrightarrowt^o2P_2O_5\c,Al_2O_3+3H_2SO_4 o Al_2(SO_4)_3+3H_2O\d,Fe_2O_3+3H_2SO_4 o Fe_2(SO_4)_3+3H_2O\e,2Cu(NO_3)_2xrightarrowt^o2CuO+4NO_2+O_2uparrow)


Đúng 0
phản hồi (0)

Câu 2: khối lượng của 1,5.1023 phân tử của một khí X là 7g. Hãy tính tỉ khối của khí X cùng với H2, CH4, O2. Khí X có thể là những chất khí nào? Câu 3: Nung Cu(NO3)2 chiếm được CuO, NO2, O2. A.Nếu tất cả 282g Cu(NO3)2 gia nhập phản ứng thì thu được từng nào gam CuO và bao nhiêu lít khí O2(đktc)? Biết hiệu suất phản ứng là 90%. B.Muốn thu được 5 lít hỗn hợp 2 khí NO2 cùng O2 sống (đktc) thì đề nghị nung từng nào gam Cu(NO3)2?


Lớp 8 hóa học
1
0
Gửi diệt

Câu 2:

(n_X=dfrac1,5.10^236.10^23=0,25left(mol ight)=>M_X=dfrac70,25=28left(g/mol ight))

(d_X/H_2=dfrac282=14)

(d_X/CH_4=dfrac2816=1,75)

(d_X/O_2=dfrac2832=0,875)

X rất có thể là CO, C2H4, N2

Câu 3:

a) (n_Culeft(NO_3 ight)_2=dfrac282188=1,5left(mol ight))

=> (n_Culeft(NO_3 ight)_2left(pư ight)=dfrac1,5.90100=1,35left(mol ight))

PTHH: 2Cu(NO3)2 --to--> 2CuO + 4NO2 + O2

_______1,35------------->1,35------------>0,675

=> mCuO = 1,35.80= 108(g)

=> VO2 = 0,675.22,4 = 15,12(l)

b) hotline số mol Cu(NO3)2 cần nung là a

=> (n_Culeft(NO_3 ight)_2left(pư ight)=dfraca.90100=0,9aleft(mol ight))

PTHH: 2Cu(NO3)2 --to--> 2CuO + 4NO2 + O2

________0,9a-------------------->1,8a--->0,45a

=> Vkhí = (1,8a+0,45a).22,4 = 5

=> a = 0,0992 (mol)

=> mCu(NO3)2 = 0,0992.188 = 18,6496(g)

 


Đúng 1

bình luận (0)
CuO(r)+NO2(k)+O2(k)a)+tính+khối+lượng+Cu(NO3)+đã+bị+phân+hủyb)+tính+tỉ+khối+của+hỗn+hợp+khí+thu+được+đối+với+H2c)+tính+hiệu+su...">

đồng nitrat bị sức nóng phân diệt theo sơ đò phản bội ứng sau:

Cu(NO3)2(r)-------->CuO(r)+NO2(k)+O2(k)

a) tính trọng lượng Cu(NO3) đã bị phân hủy

b) tính tỉ khối của tất cả hổn hợp khí thu được đối với H2

c) tính năng suất của bội nghịch ứng


Lớp 8 hóa học
2
0
Gửi hủy

a) PTHH: (2Culeft(NO_3 ight)_2xrightarrow<>t^o2CuO+4NO_2+O_2)

Gọi (n_O_2=aleft(mol ight)Rightarrow n_NO_2=4aleft(mol ight))

Bảo toàn khối lượng: (m_Culeft(NO_3 ight)_2=m_rắn+m_khí)

(Rightarrow m_khí=m_Culeft(NO_3 ight)_2-m_rắn=6,48left(g ight)=32a+46cdot4a) (Rightarrow a=0,03left(mol ight))

(Rightarrow n_Culeft(NO_3 ight)_21left(p.ứ ight)=0,06left(mol ight)) (Rightarrow m_Culeft(NO_3 ight)_2left(p.ứ ight)=0,06cdot188=11,28left(g ight))

b) Ta có: (overlineM_khí=dfrac0,03cdot32+0,03cdot4cdot460,03+0,03cdot4=43,2) (Rightarrow d_khí/H_2=dfrac43,22=21,6)

c) Ta có: (H\%=dfracm_Culeft(NO_3 ight)_2left(p.ứ ight)m_Culeft(NO_3 ight)_2left(bđ ight)=dfrac11,2815,04=75\%)

 


Đúng 2

comment (3)

Đề cấm đoán bất kì cân nặng hay số lượng nào sao em?


Đúng 4
bình luận (3)

Nhiệt phân trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X bao gồm NaNO3 và Cu(NO3)2, chiếm được a mol hỗn hợp khí Y gồm NO2 cùng O2. Dẫn toàn cục Y cùng nước (dư), sau phản ứng, còn lại 0,375a mol khí không biến thành hấp thụ (lượng O2 hòa hợp trong nước không xứng đáng kể). Phần trăm khối lượng của Cu(NO3)2 vào X là

A. 42,44%

B. 86,90%

C.

Xem thêm: Nhận Xét Học Bạ Lớp 1 Theo Thông Tư 22, Mẫu Nhận Xét Học Bạ Lớp 1, 2 Theo Thông Tư 27

52,50%

D. 68,86%


Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi hủy

Đáp án A

*


Đúng 0

phản hồi (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
sakymart.com