- Chọn bài xích -Bài 1: Sự điện liBài 2: Phân loại các chất năng lượng điện liBài 3: Axit, bazơ cùng muốiBài 4: Sự năng lượng điện li của nước - pH - chất chỉ thông tư axit-bazơBài 5: rèn luyện Axit, bazơ và muốiBài 6: phản bội ứng hiệp thương ion trong dung dịch các chất điện liBài 7: rèn luyện Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất năng lượng điện liBài 8: thực hành Tính axit-bazơ. Phản bội ứng thương lượng ion vào dung dịch

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: trên đây

Giải bài Tập chất hóa học 11 – bài xích 3: Axit, bazơ cùng muối (Nâng Cao) giúp HS giải bài tập, cung ứng cho các em một khối hệ thống kiến thức và ra đời thói quen học tập tập thao tác làm việc khoa học, làm căn cơ cho vấn đề phát triển năng lực nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 16 sgk Hóa 11 nâng cao): phát biểu những định nghĩa axit cùng bazơ theo thuyết A-rê-ni-út cùng Bron-stêt. Lấy các thí dụ minh họa.

Bạn đang xem: Mg oh 2 điện li

Lời giải:

* Theo thuyết A-rê-ni-út:

– Axit là hóa học khi tung trong nước phân li ra cation H+.

Thí dụ : HCl → H+ + Cl–

CH3COOH ↔ H+ + CH3COO–

– Bazơ là chất khi chảy trong nước phân li ra anion OH–.

Thí dụ : NaOH → Na+ + OH–

* Theo thuyết Bron – stêt:

– Axit là chất nhường proton (H+) . Bazơ là hóa học nhận proton.

Axit ↔ Bazơ + H+

– ví dụ 1:

CH3COOH + H2O ↔ H3O+ + CH3COO–

– tỉ dụ 2:

NH3 + H2O ↔ NH4+ + OH–

Bài 2 (trang 16 sgk Hóa 11 nâng cao): thay nào là bazơ một nút và những nấc, axit một nấc và nhiều nấc, hidroxit lưỡng tính, muối hạt trung hòa, muối axit? Lấy những thí dụ và viết phương trình điện li của chúng trong nước.

Lời giải:

a) Axit các nấc

– rất nhiều axit khi tan vào nước nhưng phân tử phân li một nút ra ion H+ là các axit một nấc.

– gần như axit khi tan trong nước nhưng mà phân tử phân li nhiều nấc ra ion H+ là các axit nhiều nấc.


– Thí dụ:

HCl → H+ + Cl–

Ta thấy phân tử HCl trong dung dịch nước chỉ phân li một nấc ra ion H+, sẽ là axit một nấc.

H3PO4 ↔ H+ + H2PO4– ;

H2PO4– ↔ H+ + HPO42- ;

HPO42- ↔ H+ + PO43- ;

Phân tử H3PO4 phân I tía nấc ra ion H+, H3PO4 là axit bố nấc.

b) Bazơ các nấc

– phần nhiều bazơ khi tan trong nước mà lại phân tử phân li một nút ra ion OH– là những bazơ một nấc.

– hầu hết bazơ khi tan vào nước nhưng mà phân tử phân li những nấc ra ion OH– là những bazơ nhiều nấc.

– Thí dụ:

NaOH → Na+ + OH–

Phân tử NaOH khi tan nội địa chỉ phân li một nút ra ion OH–, NaOH là bazơ một nấc.

Mg(OH)2 ↔ Mg(OH)+ + OH– ;

Mg(OH)+ ↔ Mg2+ + OH– ;

Phân tử Mg(OH)2 phân li nhì nấc ra ion OH–, Mg(OH)2 là bazơ nhì nấc.

c) Hidroxit lưỡng tính

Hidroxit lưỡng tính là hidroxit lúc tan nội địa vừa hoàn toàn có thể phân li như axit, vừa hoàn toàn có thể phân li như bazơ.

– Thí dụ: Zn(OH)2 là hidroxit lưỡng tính:

Zn(OH)2 ↔ Zn2+ + 2OH– : Phân li theo kiểu bazơ

Zn(OH)2 ↔ 2H+ + ZnO22-(*) : Phân li theo kiểu axit

d) muối trung hòa

Muối nhưng anion cội axit không hề hidro có chức năng phân li ra ion H+ (hidro tất cả tính axit) được điện thoại tư vấn là muối hạt trung hòa.

– Thí dụ: NaCl, (NH4)2 SO4, Na2CO3.

(NH4)2 SO4 → 2NH4+ + SO42-

e) muối bột axit

Nếu anion nơi bắt đầu axit của muối vẫn còn đó hidro có khả năng phân li ra ion H+, thì muối đó được gọi là muối bột axit.

– Thí dụ: NaHCO3, NaH2PO4 , NaHSO4.

NaHCO3 → Na+ + HCO3–

Bài 3 (trang 16 sgk Hóa 11 nâng cao): Hằng số phân li axit, hằng số phân li bazơ là gì? rước ví dụ.

Lời giải:

*

Bài 4 (trang 16 sgk Hóa 11 nâng cao): tóm lại nào dưới đó là đúng theo thuyết A-rê-ni-ut?

A. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hidro là axit.

B. Một hợp hóa học trong nhân tố phân tử có nhóm OH là bazơ.

C. Một hợp hóa học trong nguyên tố phân tử có hidro và phân li ra H+ trong nước là axit.

D. Một bazơ không duy nhất thiết phải bao gồm nhóm OH trong nhân tố phân tử.

Lời giải:

Chọn C.

Bài 5 (trang 16 sgk Hóa 11 nâng cao): Theo thuyết Bron-stêt thì dìm xét làm sao sau đó là đúng?

A. Trong thành phần của bazơ phải có nhóm OH.

B. Axit hoặc bazơ rất có thể là phân tử hoặc ion.

C. Trong nguyên tố của axit hoàn toàn có thể không gồm hidro.

D. Axit hoặc bazơ chẳng thể là ion.

Lời giải:

Chọn B.

Bài 6 (trang 16 sgk Hóa 11 nâng cao): chọn câu trả lời đúng trong những các câu dưới đây:

A. Quý hiếm Ka của một axit dựa vào vào nồng độ.

B. Cực hiếm Ka của một axit phụ thuộc vào ấp suất.

C. Cực hiếm Ka của một axit nhờ vào vào sức nóng độ.

D. Giá trị Ka của axit càng nhỏ dại lực axit càng mạnh.

Lời giải:

Chọn C.

Bài 7 (trang 16 sgk Hóa 11 nâng cao): Viết phương trình năng lượng điện li của các chất sau trong dung dịch: K2CO3, NaClO, Na2HPO4, Na3PO4, Na2S, NaHS, Sn(OH)2.

Lời giải:

Phương trình năng lượng điện li:

K2CO3 → 2K+ + CO32-

Na2HPO4 → 2Na+ + HPO42-

Na2S → 2Na+ + S2-

Sn(OH)2 ↔ Sn2+ + 2OH–

NaClO → Na+ + ClO-

Na3PO4 → 3Na+ + PO43-

NaHS → Na+ + HS–

H2SnO2 ↔ 2H+ + SnO2>2-

Bài 8 (trang 16 sgk Hóa 11 nâng cao): Hãy cho biết các phân tử cùng ion sau là axit, bazơ tuyệt lưỡng tính theo thuyết Bron – Stêt: HI, CH3COO–, H2PO4–, PO43-; NH3, S2-, HPO42-. Giải thích.

Lời giải:

– Axit: HI. HI + H2O → H3O+ + I–

– Bazơ: CH3COO–, S2-, PO43-; NH3

CH3COO– + H2O ↔ CH3COOH + OH–

PO43- + H2O ↔ HPO42- + OH–

S2- + H2O ↔ HS– + OH–

NH3 + H2O ↔ NH4+ + OH–

– Lưỡng tính: HPO42-, H2PO4–

HPO42- + H2O ↔ PO43- + H3O+

HPO42- + H2O ↔ H2PO4– + OH–

H2PO4– + H2O ↔ HPO42- + H3O+

H2PO4– + H2O ↔ H3PO4 + OH–

Bài 9 (trang 16 sgk Hóa 11 nâng cao): Viết biểu thúc hằng số phân li axit Ka hoặc hằng số phân li bazơ Kb cho những trường thích hợp sau: HF, ClO–; NH4+; F–.

Xem thêm: Top 20 Bài Thơ Báo Tường Về 20 11 Độc Đáo Và Ấn Tượng Năm 2020

Lời giải:

HF ↔ H+ + F–

Ta có:

*

ClO– + H2O ↔ HClO + OH–

Ta có:

*

NH4+ + H2O ↔ NH3 + H3O+

Ta gồm :


*

F– + H2O ↔ HF + OH–

Ta có :

*

Bài 10 (trang 16 sgk Hóa 11 nâng cao): có hai hỗn hợp sau :

a) CH3COOH 0,10M (Ka = 1,75.10-5). Tính độ đậm đặc mol của ion H+.