Cho 30 gam axit axetic công dụng với 92 gam ancol etylic có mặt H2SO4 đặc. Cân nặng este chiếm được khi công suất phản ứng 60% là
Bạn đang xem: Khối lượng axit metacrylic và ancol metylic

Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam lếu hợp tất cả một axit cacboxylic no, solo chức, mạch hở và một ancol đối chọi chức (có số nguyên tử cacbon vào phân tử khác nhau) nhận được 0,3 mol CO2 với 0,4 mol H2O. Triển khai phản ứng este hóa 7,6 gam hỗn hợp trên với hiệu suất 80% nhận được m gam este. Quý giá của m là


Cho các este: vinyl axetat, vinyl benzoat, etyl axetat, isoamyl axetat, phenyl axetat, anlyl axetat . Số este rất có thể điều chế trực tiếp bởi phản ứng của axit cùng ancol tương ứng (có H2SO4 đặc làm xúc tác) là:


Cho phản bội ứng este hóa : RCOOH + R’OH ↔ R-COO-R’ + H2O

Để làm phản ứng di chuyển ưu tiên theo hướng thuận tín đồ ta hay :


X là lếu hợp gồm HCOOH cùng CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 21,2 gam X công dụng với 23 gam C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) nhận được m gam các thành phần hỗn hợp este (hiệu suất este hóa đa số đạt 80%). Giá trị m là


Đun lạnh 6 gam CH3COOH cùng với 9,2 gam C2H5OH (có H2SO4 đặc làm cho xúc tác) cho đến lúc phản ứng đạt mức trạng thái cân thăng bằng thì được 5,5 gam este. Hiệu suất phản ứng este hóa là


Đun nóng láo hợp bao gồm glixerol thuộc axit axetic cùng axit propionic, (xúc tác H2SO4 đặc) thì sốTrieste về tối đa thu được là:


Biết rằng làm phản ứng este hoá

CH3COOH + C2H5OH ---> CH3COOC2­H5 + H2O tất cả hằng số cân bằng K = 4,

Tính % ancol etylic bị este hoá nếu bắt đầu với CC2H5OH = 1 M, CCH3COOH = 2 M.


Hỗn hòa hợp A gồm 1 axit no đối chọi chức cùng một axit không no đơn chức bao gồm một liên kết đôi ở nơi bắt đầu hiđrocacbon. Khi đến a gam A chức năng hết với CaCO3 bay ra 1,12 lít CO2 (đktc). Tất cả hổn hợp B tất cả CH3OH với C2H5OH khi mang lại 7,8 gam B chức năng hết na thoát ra 2,24 lít H2 (đktc). Nếu như trộn a gam A với 3,9 gam B rồi nấu nóng gồm H2SO4 sệt xúc tác thì nhận được m gam este (hiệu suất h%). Quý hiếm m theo a, h là


Cho 0,3 mol axit X 1-1 chức trộn với 0,25 mol ancol etylic đem thực hiện phản ứng este hóa chiếm được thu được 18 gam este. Tách lấy lượng ancol với axit dư cho tính năng với na thấy thoát ra 2,128 lít H2. Vậy phương pháp của axit và công suất phản ứng este hóa là


Oxi hoá anđehit OHCCH2CH2CHO vào điều kiện thích hợp thu được hợp hóa học hữu cơ X. Đun nóng láo lếu hợp gồm một mol X cùng 1 mol ancol metylic cùng với xúc tác H2SO4 quánh thu được 2 este Z và Q (MZ Q) với tỷ lệ khối lượng mZ : mQ = 1,808. Biết chỉ gồm 72% ancol chuyển thành este. Số mol Z cùng Q lần lượt là
Xem thêm: Hướng Dẫn Vẽ Tranh Đề Tài Cuộc Sống Quanh Em Lớp 7 Đơn Giản, Vẽ Trang Đề Tài Cuộc Sống Quanh Em

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam