Tiếp nối bài học đại lượng tỉ lệ nghịch hôm trước, bài học hôm nay chúng ta sẽ học về Hàm số. Vậy Hàm số là gì? Hàm số được tính như thế nào? Các em sẽ cùng với sakymart.com tìm hiểu tất cả trong bài học ngày hôm nay. Nào bắt đầu với sakymart.com nhé!

Mục tiêu bài học 

Biết được khái niệm hàm số, khái niệm hàm hằng và biến số.Nhận biết được đại lượng này có phải là hàm số của đại lượng kia hay không.Tìm được giá trị tương ứng của hàm số khi biết giá trị của biến số.

Bạn đang xem: Hàm số 7

Lý thuyết 

Hàm số là gì?

Nếu đại lượng x phụ thuộc vào đại lượng y sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số x và x gọi là biến số.

Nhận xét: Nếu đại lượng y là hàm số của đại lượng x thì mỗi giá trị của đại lượng x đều có một giá trị tương ứng duy nhất của đại lượng y (hay mỗi giá trị của x không thể có hơn một giá trị tương ứng của đại lượng y)

Chú ý 

*
*
*

Bài 28: Trang 63 – SGK Toán 7 (tập 1)

Cho hàm số y = f(x) = 12/x

a) Tính f(5); f(-3)

b) Hãy điền các giá trị tương ứng vào bảng sau:

x-6-4-325612
f(x) = 12/x

Hướng dẫn giải:

a)

Ta có: y = f(x) = 12/x

f(5) = 12/5 = 2,4

f(−3) = 12/−3 = −4

b)

Thay lần lượt x bởi −6, −4; −3; 2; 5; 6; 12 vào công thức f(x) = 12/x ta được bảng sau:

x-6-4-325612
f(x) = 12/x-2-3-462,421

Bài 29 – Trang 63 SGK Toán 7 (tập 1)

Cho hàm số y = f(x) = x2 − 2y.

Hãy tính: f(2); f(1); f(0); f(−1); f(−2)

Hướng dẫn giải:

Ta có: y = f(x) = x2 − 2y

Thay x = 2; 1; 0; −1; −2 vào hàm số ta được:

f(2)=22−2=4−2=2">f(2) = 22 − 2 = 4 − 2 = 2f(1)=12−2=1−2=−1">f(1) = 12 − 2 = 1 − 2 = −1 f(0)=02−2=−2">f(0) = 02 − 2 = −2f(−1)=(−1)2−2=1−2=−1">f(−1) = (−1)2 − 2 = 1 − 2 = −1f(−2)=(−2)2−2=4−2=2">f(−2) = (−2)2 − 2 = 4 − 2 = 2 

Bài 29: Trang 63 – SGK Toán 7 (tập 1)

Cho hàm số y = f(x) = 1 – 8x. Khẳng định nào sau đây là đúng:

a) f(-1) = 9?

b) f(12) = -3?

c) f(3) = 25?

Hướng dẫn giải:

Hàm số y = f(x) = 1 – 8xy = f(x) = 1 – 8x

a) f(−1) = 1− 8.(−1) = 1+ 8 = 9 nên khẳng định f(−1) = 9 đúng.

b) f(1/2) = 1 − 8.12 = 1 − 4 = −3. Cho nên khẳng định f(1/2) = -3 đúng.

Xem thêm: Bài Ca Dao: Đêm Qua Ra Đứng Bờ Ao Trông Cá, Đêm Qua Ra Đứng Bờ Aotrông Cá Cá Lặ

c) f(3) = 1 − 8.3 = 1 − 24 = −23 ≠ 25 nên khẳng định f(3) = 25 sai.

Bài 30: Trang 63 – SGK Toán 7 (tập 1)

Cho hàm số y= 2/3x. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau: