*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Dung dịch hcl không tác dụng với chất nào

Hoà tan không còn 25,2 gam kim loại R trong hỗn hợp axit HCl, sau phản bội ứng thu được 10,08 lít H2(đktc). Kim loại R là


Hoà tan hoàn toàn 6,5 gam một sắt kẽm kim loại A chưa rõ hoá trị vào dung dịch axit H2SO4, thì chiếm được 2,24 lít H2(đktc). Sắt kẽm kim loại A là


Cho tất cả hổn hợp X bao gồm Al và Ag phản ứng với hỗn hợp axit H2SO4thu được 5,6 lít H2(đktc). Sau phản nghịch ứng còn 3 gam một hóa học rắn ko tan. Thành phần tỷ lệ theo trọng lượng của Ag trong các thành phần hỗn hợp X thuở đầu là


Hòa tan 50,54 gam hỗn hợp X tất cả (Fe, Al) trong dung dịch H2SO4 loãng dư chiếm được V lít khí H2 (đktc) cùng dung dịch A, cô cạn hỗn hợp A chiếm được 178,22 gam hỗn hợp muối. Quý giá của V là


Hòa tan hoàn toàn hỗn thích hợp (Fe, Mg) bởi dung dịch HCl 20% (vừa đủ) thu được dung dịch A. Trong dung dịch A độ đậm đặc của MgCl2 = 11,787%. Tính C% của FeCl2 trong dung dịch A


Cho 69,75 gam tất cả hổn hợp A bao gồm CaCO3 cùng Na2CO3 tính năng vừa đủ với 337,5 gam dung dịch HCl 14,6% thu được hỗn hợp X cùng V lit CO2 (đktc). Quý giá của V là


Cho 50,9 gam tất cả hổn hợp rắn A có BaCl2 với BaCO3 công dụng vừa đầy đủ với dung dịch H2SO4 chiếm được V lít CO2 (đktc), 58,25 gam kết tủa và dung dịch X. Cực hiếm của V là


Dung dịch axit loãng H2SO4 lúc phản ứng với hóa học nào tiếp sau đây mà khí H2 không giải phóng ra (không được sinh ra)?


Khi cho sắt kẽm kim loại Fe công dụng với axit H2SO4 đặc, nóng, dư không sản xuất thành thành phầm nào trong các sản phẩm sau đây?


Cho 4,8 gam kim loại magie tính năng vừa đủ với hỗn hợp axit clohidric. Thể tích khí Hiđro thu được ngơi nghỉ đktc là:


Khi mang lại 500ml dung dịch NaOH 1M tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 2M chế tác thành muối hạt trung hòa. Thể tích dung dịch H2SO4 2M là:


Cho 10,5 gam tất cả hổn hợp hai sắt kẽm kim loại Zn, Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư, fan ta chiếm được 2,24 lít khí (đktc). Thành phần tỷ lệ theo trọng lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp ban đầu là:


Hòa tan vừa hết 20 gam các thành phần hỗn hợp CuO với Fe2O3 trong 200 ml hỗn hợp HCl 3,5M . Khối lượng mỗi oxit trong tất cả hổn hợp là:


Hòa tan 7,74 gam hỗn hợp 2 sắt kẽm kim loại Mg, Al trong 500ml dung dịch các thành phần hỗn hợp chứa HCl 1M cùng H­2SO4 0,38M loãng. Thu được hỗn hợp A cùng 8,736 lít khí H2 (đktc). Cân nặng muối bao gồm trong dung dịch A là


Thể tích khí có mặt ở đktc khi mang đến hỗn hợp gồm 9 (g) Al cùng 6,5 (g) Zn vào 100 ml dung dịch HCl 1M với H2SO4 1M là:


Cho 8 gam Mg, sắt vào dung dịch HCl vừa đủ. Sau làm phản ứng nhận được m gam muối. Hỏi m nằm trong khoảng nào?


Cho 8,4 gam Mg, Zn vào hỗn hợp H2SO4 vừa đủ. Sau phản ứng thu được hỗn hợp X, 3,6 (g) chất rắn và 4,48 (l) khí sinh sống đktc. Phần trăm trọng lượng kim loại Zn bao gồm trong tất cả hổn hợp là:


Cho 8 gam Mg, Al vào dung dịch (HCl) vừa đủ. Sau phản nghịch ứng thu được hỗn hợp X, 2,36 (g) chất rắn với 6,272 (l) khí sinh hoạt đktc. Phần trăm cân nặng mỗi sắt kẽm kim loại có trong tất cả hổn hợp lần lượt là.


Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp có 16 gam CuO cùng 4 gam MgO trong hỗn hợp H2SO4 20% vừa đủ. Tính khối lượng dung dịch H2SO4 đang dùng.


Hỗn vừa lòng X gồm Fe và Al (với tỉ trọng mol 1 : 1). Hòa tan hoàn toàn m gam X bởi dung dịch HCl dư, sau làm phản ứng thu được 5,6 lít H2 (đktc). Cực hiếm của m là:


Hòa chảy m gam oxit sắt đề xuất 150 ml dd HCl 3M . Mặt khác, khử toàn cục m gam oxit sắt bởi CO nóng, dư nhận được 8,4 gam sắt. Công thức oxit sắt là


Cho hỗn hợp Al cùng 1 sắt kẽm kim loại hóa trị II rã trong dung dịch H2SO4 loãng toàn diện thu được hỗn hợp A và bao gồm H2 bay ra. Cho A tác dụng với dung dịch BaCl2 trọn vẹn thấy tách bóc ra 93,2 gam kết tủa trắng. Lọc kết tủa rồi cô cạn hết nước lọc nhận được 36,2 gam muối khan. Cân nặng kim loại thuở đầu là


Cho các thành phần hỗn hợp A tất cả Fe cùng FeS tính năng với dung dịch HCl dư nhận được 2,24 lít hỗn hợp khí X ở đk tiêu chuẩn. Hỗn hợp khí này còn có tỉ khối so với hiđro là 9. Thành phần phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp Fe cùng FeS ban sơ lần lượt là


Hòa tan không còn muối cacbonat trung hòa của kim loại A bằng dung dịch H2SO4 hoàn toản nồng độ 19,6% thì thu được dung dịch đựng muối sunfat mật độ 26,57%. Xác minh kim nhiều loại A
Xem thêm: Giáo Sư John Nash Jr - Cuộc Đời Kỳ Lạ Của Thiên Tài John Nash

Một hỗn kim loại tổng hợp loại tất cả Al, Cu, fe . Nếu cho hỗn hợp này công dụng với dung dịch HCl dư thì chiếm được 8,96 lít khí (đktc) với 9 gam chất rắn. Giả dụ cho các thành phần hỗn hợp này chức năng vừa đầy đủ với hỗn hợp NaOH thì buộc phải dùng 100 ml hỗn hợp NaOH 2M. % khối lượng của sắt trong các thành phần hỗn hợp là


Cho 122,4g hỗn hợp X tất cả Cu, Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 10,08 lít SO2 (đktc), dung dịch Y và sót lại 4,8g kim loại. Cô cạn hỗn hợp Y thu được m gam muối khan. Tính m.