You may have accidentally turned TalkBack on when you began phone setup. TalkBack is designed to give voice feedback to lớn those who have visual impairment.If you accidentally turned TalkBack on during phone thiết đặt you can turn it off on the choose language screen.


Bạn đang xem: Htc dot view là gì?

On the choose language screen, draw an "‍L"‍ with your finger to display TalkBack controls.Tap Pause feedback. Tap the OK button, & then double-tap the screen to suspend TalkBack.Tap Accessibility settings. If you don"t see this button, you may need to tap Vision settings or Tools first.Tap TalkBack, & then tap the On/Off switch khổng lồ turn TalkBack off.Tap BACK khổng lồ return to lớn the language screen.
" lng-section-all="All" lng-section-product="Sản phẩm" lng-section-vive-port="VIVEPORT" lng-section-blog="Blog" lng-section-support="Hỗ trợ" lng-section-magento="EC" lng-result-for="count Result for cat :" lng-result-for_plural="count Results for cat :" lng-view-more="View more count item" lng-view-more_plural="View count more items" lng-search="Tìm kiếm" lng-external-url-notice-message="Lưu ý rằng bạn đang rời ngoài www.vive.com và sẽ tiến hành chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba.

Xem thêm: Hợp Âm Cảm Ơn Em Đã Bỏ Mặc Anh Để Anh Biết Không Gì Là Mãi Mãi

sakymart.com Vive không kiểm soát và điều hành thông tin tại bất kỳ trang web bên thứ cha nào được truy vấn từ www.vive.com. Trong gần như trường hợp, sakymart.com Vive sẽ không còn chịu nhiệm vụ cho việc bạn sử dụng trang web của bên thứ ba." lng-new-releases="Mới phát hành" lng-app-type-all="Tất cả các" lng-app-type-vive="VIVE" lng-app-type-vive-focus="VIVE Focus" lng-app-type-vive-pro="VIVE Pro" lng-sticky-btn="Buy productName" lng-buy-now="Mua ngay" lng-all-accessories="Tất cả các" lng-check-out-now="Thanh toán" lng-nothing-in-bag="Your shopping bag is empty." lng-total-price-in-bag="Total price" lng-login="Login" lng-logout="Logout" lng-my-order="My order" lng-my-account="Tài khoản của tôi" lng-filter-and-sort="Filter và sort" lng-filter-by="Filter by" lng-sort-by="Sort by" lng-apply-setting="Apply setting" lng-comming-soon="Sắp xuất hiện" lng-sort-according-to="Sort According" lng-sort-latest="Latest" lng-sort-price-asc="Price Ascending" lng-sort-price-desc="Price Descending" lng-spec-price="Price" lng-all-product="Tất cả các" lng-view-all-product="View All Products" lng-starts-at="Starts at currencyprice" lng-from="From price" lng-smartphone="ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH" lng-smartphone_accessory="Smartphone Accessory" lng-service="Service" lng-certified="Certified" lng-vive="Vive" lng-accessory="Phụ kiện" lng-dont-miss-a-thing="Don’t miss a thing!" lng-first-name="First name" lng-e-mail="Email" lng-privacy-policy="Privacy policy" lng-terms-of-use="Quy định sử dụng" lng-subscribe="Get the latest news!" lng-thank-you="Cám ơn!">