bắt tắt câu chữ VB cội Tiếng Anh hiệu lực VB liên quan Lược đồ văn bản MIX sở hữu về
Đăng nhập thông tin tài khoản sakymart.com cùng đăng cam kết sử dụng ứng dụng tra cứu vớt văn bản.

Bạn đang xem: Đánh giá chuẩn giáo viên

">Theo dõi hiệu lực thực thi hiện hành VB
share qua:
*
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

Số: 20/2018/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2018


Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 mon 5 năm 2017 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết và khuyên bảo thi hành một số điều của vẻ ngoài Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của chính phủ nước nhà sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng 8 năm 2006 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết và trả lời thi hành một vài điều của phương tiện Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 mon 01 năm trước đó của chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 mon 5 năm 2011 của cơ quan chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của chính phủ quy định cụ thể và trả lời thi hành một vài điều của vẻ ngoài Giáo dục;


Theo kiến nghị của viên trưởng viên Nhà giáo cùng Cán bộ quản lý giáo dục;

Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành quy định chuẩn chỉnh nghề nghiệp cô giáo cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.


Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tứ này quy định chuẩn nghề nghiệp thầy giáo cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 mon 10 năm 2018.Thông tứ này thay thế sửa chữa Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 trong năm 2007 của bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp cô giáo tiểu học và Thông bốn số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo phát hành quy định chuẩn chỉnh nghề nghiệp gia sư trung học cơ sở, cô giáo trung học phổ thông.
Điều 3. Chánh Văn phòng, viên trưởng cục Nhà giáo với Cán bộ quản lý giáo dục, thủ trưởng những đơn vị có tương quan thuộc Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, giám đốc sở giáo dục đào tạo và đào tạo, thủ trưởng những đơn vị và cá thể có liên quan chịu trách nhiệm triển khai Thông bốn này.

Nơi nhận: - Văn phòng trung ương và những Ban của Đảng; - văn phòng công sở Tổng túng bấn thư; - Văn phòng quản trị nước; - văn phòng công sở Quốc hội; - Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - cỗ trưởng; - Ủy ban TƯ chiến trường Tổ quốc Việt Nam; - Cục chất vấn VBQPPL (Bộ tứ pháp); - Ủy ban non sông đổi mới giáo dục và đào tạo và đào tạo; - Hội đồng đất nước Giáo dục và trở nên tân tiến nhân lực; - những Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ; - HĐND, UBND những tỉnh, tp trực trực thuộc TƯ; - Như Điều 3 (để thực hiện); - Công báo; - trang web của thiết yếu phủ; - trang web của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo; - Lưu: VT, Vụ PC, viên NGCBQLGD (10 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Hữu Độ


QUY ĐỊNH

CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG(Ban hành dĩ nhiên Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 mon 8 năm 2018 của cục trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo)


Chương IQUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông bao gồm: chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông (sau đây call là chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên), giải đáp sử dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
2. Phương pháp này áp dụng so với giáo viên trường tè học, trường trung học cơ sở, ngôi trường trung học phổ thông, ngôi trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, ngôi trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú, ngôi trường phổ thông dân tộc bán trú (sau trên đây gọi tầm thường là cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông) và những tổ chức, cá thể có liên quan.
Điều 2. Mục đích phát hành quy định chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên
1. Làm căn cứ để giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông tự đánh giá phẩm chất, năng lực; kiến thiết và triển khai kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cấp năng lực chăm môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu yêu cầu thay đổi giáo dục.
2. Làm địa thế căn cứ để cơ sở giáo dục phổ thông đánh giá phẩm chất, năng lượng chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên; thi công và triển khai kế hoạch tu dưỡng phát triển năng lượng nghề nghiệp của giáo viên thỏa mãn nhu cầu mục tiêu giáo dục của phòng trường, địa phương cùng của ngành Giáo dục.
3. Làm căn cứ để cơ quan cai quản nhà nước nghiên cứu, xây đắp và triển khai chế độ, chế độ phát triển đội ngũ cô giáo cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông; lựa chọn, thực hiện đội ngũ gia sư cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán.
4. Làm địa thế căn cứ để những cơ sở đào tạo, tu dưỡng giáo viên xây dựng, phát triển chương trình và tổ chức triển khai đào tạo, bồi dưỡng phát triển phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của thầy giáo cơ sở giáo dục phổ thông.
Điều 3. Giải thích từ ngữTrong nguyên lý này, những từ ngữ tiếp sau đây được gọi như sau:
1. Phẩm chất là tư tưởng, đạo đức, lối sinh sống của cô giáo trong triển khai công việc, nhiệm vụ.
2. Năng lượng là kỹ năng thực hiện công việc, trọng trách của giáo viên.
3. Chuẩn chỉnh nghề nghiệp thầy giáo cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông là khối hệ thống phẩm chất, năng lượng mà giáo viên cần có được để triển khai nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông.
4. Tiêu chuẩn là yêu ước về phẩm chất, năng lực ở từng nghành của chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
5. Tiêu chuẩn là yêu cầu về phẩm chất, năng lực thành phần của tiêu chuẩn.
6. Nút của tiêu chí là lever đạt được trong trở nên tân tiến phẩm chất, năng lực của mỗi tiêu chí. Có cha mức so với mỗi tiêu chuẩn theo lever tăng dần: nấc đạt, nấc khá, nút tốt; mức cao hơn đã bao gồm các yêu thương cầu tại mức thấp rộng liền kề.
a) nút đạt: gồm phẩm chất, năng lực tổ chức tiến hành nhiệm vụ được giao trong dạy dỗ học cùng giáo dục học viên theo quy định;
b) nấc khá: tất cả phẩm chất, năng lực tự học, từ rèn luyện, chủ động thay đổi trong triển khai nhiệm vụ được giao;
c) nút tốt: Có tác động tích cực mang lại học sinh, đồng nghiệp, bố mẹ hoặc người giám hộ của học viên trong việc thực hiện phương châm giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông và phát triển giáo dục địa phương.
7. Bằng chứng là các bằng chứng (tài liệu, tứ liệu, sự vật, hiện tại tượng, nhân chứng) được chỉ ra để chứng thực một biện pháp khách quan mức độ có được của tiêu chí.
8. Đánh giá bán theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp gia sư là việc khẳng định mức độ dành được về phẩm chất, năng lực của cô giáo theo phép tắc của chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
9. Giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán là giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông có phẩm chất đạo đức tốt; gọi biết về thực trạng giáo dục; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tốt; gồm uy tín trong bè cánh nhà trường; có năng lượng tham mưu, tứ vấn, hỗ trợ, dẫn dắt, share đồng nghiệp trong chuyển động chuyên môn, nghiệp vụ và trong hoạt động bồi chăm sóc phát triển năng lực nghề nghiệp.
10. Học tập liệu số là những tài liệu, dữ liệu thông tin, khoáng sản được số hóa, lưu giữ trữ ship hàng cho vấn đề dạy với học.
Chương IICHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Điều 4. Tiêu chuẩn chỉnh 1. Phẩm hóa học nhà giáoTuân thủ các quy định cùng rèn luyện về đạo đức nhà giáo; share kinh nghiệm, cung ứng đồng nghiệp vào rèn luyện đạo đức và sinh sản dựng phong thái nhà giáo.
1. Tiêu chí 1. Đạo đức công ty giáo
a) mức đạt: Thực hiện tráng lệ và trang nghiêm các chính sách về đạo đức nhà giáo;
b) nút khá: Có lòng tin tự học, tự rèn luyện cùng phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức đơn vị giáo;
c) nút tốt: Là tấm gương chủng loại mực về đạo đức nhà giáo; share kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp vào rèn luyện đạo đức nghề nghiệp nhà giáo.
2. Tiêu chí 2. Phong thái nhà giáo
a) nấc đạt: bao gồm tác phong và phương pháp làm việc phù hợp với công việc của thầy giáo cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông;
b) nấc khá: gồm ý thức tự tập luyện tạo phong thái nhà giáo chủng loại mực; ảnh hưởng tốt mang lại học sinh;
c) mức tốt: Là tấm gương chủng loại mực về phong thái nhà giáo; ảnh hưởng tốt và cung ứng đồng nghiệp hình thành phong thái nhà giáo.
Điều 5. Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ
Nắm vững trình độ chuyên môn và thành thục nghiệp vụ; liên tục cập nhật, cải thiện năng lực trình độ chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu yêu cầu thay đổi giáo dục.
1. Tiêu chuẩn 3. Cải tiến và phát triển chuyên môn phiên bản thân
a) nấc đạt: Đạt chuẩn chỉnh trình độ huấn luyện và giảng dạy và xong xuôi đầy đủ những khóa đào tạo, tu dưỡng kiến thức trình độ theo quy định; bao gồm kế hoạch liên tục học tập, bồi dưỡng cải tiến và phát triển chuyên môn bản thân;
*
*

b) nút khá: chủ động nghiên cứu, update kịp thời yêu cầu đổi mới về kiến thức và kỹ năng chuyên môn; áp dụng sáng tạo, tương xứng các hình thức, phương pháp và lựa chọn văn bản học tập, bồi dưỡng, nâng cấp năng lực trình độ chuyên môn của bản thân;
c) nút tốt: hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp và share kinh nghiệm về cải cách và phát triển chuyên môn của bạn dạng thân nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
2. Tiêu chí 4. Chế tạo kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
a) nấc đạt: gây ra được chiến lược dạy học và giáo dục;
b) nút khá: chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học với giáo dục phù hợp với đk thực tế của nhà trường và địa phương;
c) nấc tốt: phía dẫn, cung ứng đồng nghiệp trong bài toán xây dựng planer dạy học cùng giáo dục.
3. Tiêu chuẩn 5. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục và đào tạo theo hướng phát triển phẩm chất, năng lượng học sinh
a) mức đạt: Áp dụng được các cách thức dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lượng cho học sinh;
b) mức khá: dữ thế chủ động cập nhật, áp dụng linh hoạt và kết quả các phương thức dạy học cùng giáo dục đáp ứng nhu cầu yêu mong đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tế;
c) nấc tốt: hướng dẫn, cung ứng đồng nghiệp về con kiến thức, kĩ năng và ghê nghiệm vận dụng những cách thức dạy học và giáo dục theo hướng cải cách và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
4. Tiêu chuẩn 6. Kiểm tra, review theo hướng cách tân và phát triển phẩm chất, năng lượng học sinh
a) nấc đạt: sử dụng các cách thức kiểm tra đánh giá công dụng học tập với sự tiến bộ của học sinh;
b) nấc khá: chủ động cập nhật, vận dụng sáng tạo các hình thức, phương pháp, cách thức kiểm tra review theo hướng phát triển phẩm chất, năng lượng học sinh;
c) nấc tốt: phía dẫn, cung cấp đồng nghiệp kinh nghiệm triển khai tác dụng việc chất vấn đánh giá hiệu quả học tập và sự văn minh của học tập sinh.
5. Tiêu chuẩn 7. Hỗ trợ tư vấn và hỗ trợ học sinh
a) nấc đạt: phát âm các đối tượng người tiêu dùng học sinh và nắm rõ quy định về công tác tư vấn và cung ứng học sinh; tiến hành lồng ghép vận động tư vấn, cung ứng học sinh trong hoạt động dạy học với giáo dục;
b) nút khá: Thực hiện tác dụng các biện pháp tư vấn và hỗ trợ cân xứng với từng đối tượng người dùng học sinh trong chuyển động dạy học và giáo dục;
c) nút tốt: hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp kinh nghiệm triển khai hiệu quả hoạt động tư vấn và hỗ trợ học sinh trong vận động dạy học và giáo dục.
Điều 6. Tiêu chuẩn chỉnh 3. Xây dựng môi trường xung quanh giáo dục
Thực hiện xây dựng môi trường xung quanh giáo dục an toàn, mạnh khỏe dân chủ, phòng, chống bạo lực học đường
1. Tiêu chuẩn 8. Xây dựng văn hóa truyền thống nhà trường
a) nút đạt: Thực hiện khá đầy đủ nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử của phòng trường theo quy định;
b) nút khá: Đề xuất biện pháp thực hiện hiệu quả nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử của nhà trường theo quy định; có giải pháp xử lý kịp thời, kết quả các vi phạm luật nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử vào lớp học và nhà trường vào phạm vi phụ trách (nếu có);
c) nút tốt: Là tấm gương chủng loại mực, share kinh nghiệm trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường.
2. Tiêu chí 9. Tiến hành quyền dân chủ trong công ty trường
a) nút đạt: Thực hiện đầy đủ các công cụ về quyền dân công ty trong nhà trường, tổ chức học viên thực hiện quyền dân công ty trong nhà trường;
b) nấc khá: Đề xuất giải pháp phát huy quyền dân nhà của học tập sinh, của phiên bản thân, bố mẹ học sinh hoặc bạn giám hộ cùng đồng nghiệp trong bên trường; vạc hiện, bội phản ánh, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy chế dân chủ của học sinh (nếu có);
c) nút tốt: hướng dẫn, cung ứng đồng nghiệp trong việc triển khai và đẩy mạnh quyền dân chủ của học sinh, của bản thân, bố mẹ học sinh hoặc fan giám hộ với đồng nghiệp.
3. Tiêu chí 10. Thực hiện và xây đắp trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường
a) nút đạt: Thực hiện đầy đủ các quy định của phòng trường về trường học an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường;
b) nấc khá: Đề xuất phương án xây dựng trường học an toàn, chống chống bạo lực học đường; phát hiện, phản bội ánh, chống chặn, up load kịp thời những trường hợp vi phạm luật quy định về trường học an toàn, chống chống đấm đá bạo lực học đường (nếu có);
c) nút tốt: Là điển hình nổi bật tiên tiến về triển khai và xuất bản trường học tập an toàn, phòng chống bạo lực học đường; share kinh nghiệm tạo ra và tiến hành trường học an toàn, chống chống bạo lực học đường.
Điều 7. Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giới tính giữa bên trường, mái ấm gia đình và làng mạc hội
Tham gia tổ chức triển khai và thực hiện các chuyển động phát triển mối quan hệ giữa đơn vị trường, gia đình, xóm hội trong dạy học, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
1. Tiêu chuẩn 11. Tạo nên dựng mọt quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc fan giám hộ của học sinh và các bên liên quan
a) mức đạt: Thực hiện đầy đủ các chế độ hiện hành đối với bố mẹ hoặc fan giám hộ của học viên và những bên liên quan;
b) mức khá: tạo nên dựng mối quan hệ lành mạnh, tin cẩn với bố mẹ hoặc tín đồ giám hộ của học sinh và những bên liên quan;
c) nút tốt: Đề xuất với đơn vị trường những biện pháp bức tốc sự phối hợp ngặt nghèo với bố mẹ hoặc tín đồ giám hộ của học viên và những bên liên quan.
2. Tiêu chí 12. Kết hợp giữa công ty trường, gia đình, làng hội nhằm thực hiện chuyển động dạy học đến học sinh
a) nút đạt: hỗ trợ đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình học tập, rèn luyện của học sinh ở bên trên lớp; tin tức về chương trình, kế hoạch dạy học tập môn học và hoạt động giáo dục cho cha mẹ hoặc fan giám hộ của học viên và các bên tất cả liên quan; chào đón thông tin từ bố mẹ hoặc tín đồ giám hộ của học sinh và các bên có tương quan về tình hình học tập, rèn luyện của học sinh;
b) nấc khá: chủ động phối phù hợp với đồng nghiệp, phụ huynh hoặc fan giám hộ của học viên và các bên tương quan trong việc triển khai các phương án hướng dẫn, cung cấp và động viên học sinh học tập, thực hiện chương trình, chiến lược dạy học môn học tập và vận động giáo dục;
c) mức tốt: giải quyết kịp thời những thông tin ý kiến từ cha mẹ hoặc tín đồ giám hộ của học sinh và những bên tương quan về quá trình học tập, tập luyện và triển khai chương trình, kế hoạch dạy học tập môn học tập và vận động giáo dục của học sinh.
3. Tiêu chí 13. Kết hợp giữa bên trường, gia đình, làng mạc hội để triển khai giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
a) mức đạt: tham gia tổ chức, đưa thông tin về nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử ở trong phòng trường cho cha mẹ hoặc tín đồ giám hộ của học viên và những bên liên quan; đón nhận thông tin từ phụ huynh hoặc fan giám hộ của học viên và các bên liên quan về đạo đức, lối sống của học tập sinh;
b) nấc khá: chủ động phối phù hợp với đồng nghiệp, bố mẹ hoặc fan giám hộ của học sinh và những bên tương quan trong triển khai giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh;
c) mức tốt: giải quyết kịp thời các thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc bạn giám hộ của học viên và các bên liên quan về giáo dục và đào tạo đạo đức, lối sống và cống hiến cho học sinh.
Điều 8. Tiêu chuẩn chỉnh 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị technology trong dạy học, giáo dục
Sử dụng được nước ngoài ngữ hoặc giờ dân tộc, ứng dụng technology thông tin, khai quật và sử dụng những thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục.
1. Tiêu chuẩn 14. áp dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc
a) mức đạt: hoàn toàn có thể sử dụng được các từ ngữ giao tiếp đơn giản dễ dàng bằng ngoại ngữ (ưu tiên giờ Anh) hoặc nước ngoài ngữ thứ hai (đối với thầy giáo dạy ngoại ngữ) hoặc giờ dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu thương cầu áp dụng tiếng dân tộc;
b) nấc khá: rất có thể trao đổi thông tin về gần như chủ đề solo giản, thân quen thuộc mỗi ngày hoặc chủ đề solo giản, thân quen liên quan đến hoạt động dạy học, giáo dục (ưu tiên giờ Anh) hoặc biết nước ngoài ngữ lắp thêm hai (đối với cô giáo dạy nước ngoài ngữ) hoặc giờ dân tộc so với những vị trí vấn đề làm yêu thương cầu thực hiện tiếng dân tộc;
c) nấc tốt: có thể viết và trình bày đoạn văn đơn giản dễ dàng về những chủ đề quen thuộc trong hoạt động dạy học, giáo dục và đào tạo (ưu tiên giờ Anh) hoặc nước ngoài ngữ thiết bị hai (đối với giáo viên dạy ngoại ngữ) hoặc tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu thương cầu thực hiện tiếng dân tộc.
2. Tiêu chuẩn 15. Ứng dụng technology thông tin, khai quật và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục
a) nấc đạt: thực hiện được các phần mềm ứng dụng cơ bản, thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục đào tạo và cai quản học sinh theo quy định; chấm dứt các khóa đào tạo, bồi dưỡng, khai thác và ứng dụng technology thông tin và các thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục theo quy định;
b) nút khá: Ứng dụng technology thông tin và học liệu số trong vận động dạy học, giáo dục; update và sử dụng kết quả các phần mềm; khai thác và thực hiện thiết bị technology trong chuyển động dạy học, giáo dục;
c) mức tốt: phía dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp cải thiện năng lực ứng dụng technology thông tin; khai quật và áp dụng thiết bị công nghệ trong chuyển động dạy học, giáo dục đào tạo tộc;
Chương IIIHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Điều 9. Yêu thương cầu đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên
1. Khách hàng quan, toàn diện, vô tư và dân chủ.
2. Dựa trên phẩm chất, năng lượng và quá trình làm việc của gia sư trong điều kiện rõ ràng của công ty trường và địa phương.
3. Căn cứ vào mức của từng tiêu chí đạt được trên Chương II phương pháp này với có những minh triệu chứng xác thực, phù hợp.
Điều 10. Quy trình nhận xét và xếp loại tác dụng đánh giá chỉ theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên
Điều 10 được hướng dẫn vày Khoản 2.3 Điều 2 Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1326772&DocItemRelateId=72531" >
1. Tiến trình đánh giá
Khoản 1 Điều 10 được phía dẫn vày Khoản 2.1 Điều 2 Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1326773&DocItemRelateId=72529" >
a) thầy giáo tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên;
b) Cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông tổ chức lấy ý kiến của người cùng cơ quan trong tổ siêng môn so với giáo viên được review theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên;
c) fan đứng đầu cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông thực hiện review và thông báo kết quả đánh giá thầy giáo trên cơ sở kết quả tự đánh giá của giáo viên, chủ ý của đồng nghiệp với thực tiễn triển khai nhiệm vụ của giáo viên trải qua minh bệnh xác thực, phù hợp.
Minh chứng chính xác nêu trên Điểm c Khoản 1 Điều 10 được hướng dẫn vày Khoản 2.2 Điều 2 Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1326776&DocItemRelateId=72530" >
2. Xếp loại kết quả đánh giá
a) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên tại mức tốt: Có tất cả các tiêu chuẩn đạt trường đoản cú mức khá trở lên, buổi tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt tới mức tốt, trong những số đó có các tiêu chuẩn tại Điều 5 mức sử dụng này đạt tới mức tốt;
b) Đạt chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên ở tầm mức khá: Có tất cả các tiêu chuẩn đạt tự mức đạt trở lên, về tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt trường đoản cú mức tương đối trở lên, trong số đó các tiêu chí tại Điều 5 pháp luật này đạt tới mức khá trở lên;
c) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở tại mức đạt: Có tất cả các tiêu chuẩn đạt trường đoản cú mức đạt trở lên;
d) chưa đạt chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí được nhận xét chưa đạt (tiêu chí được reviews chưa đạt khi không thỏa mãn nhu cầu yêu cầu mức đạt của tiêu chí đó).
Điều 11. Chu kỳ reviews theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên
1. Gia sư tự review theo chu kỳ 1 năm một lần vào thời điểm cuối năm học.
2. Fan đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức review giáo viên theo chu kỳ hai năm một lần vào cuối năm học.
3. Vào trường hợp sệt biệt, được sự gật đầu đồng ý của cơ quan làm chủ cấp trên, bên trường rút ngắn chu kỳ nhận xét giáo viên.
Điều 12. Cô giáo cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông cốt cán.
1. Tiêu chuẩn lựa lựa chọn giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông cốt cán
Khoản 1 Điều 12 được phía dẫn vị Khoản 3.1 Điều 3 Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1326787&DocItemRelateId=72532" >
a) Là thầy giáo cơ sở giáo dục phổ thông có ít nhất 05 năm gớm nghiệm huấn luyện và đào tạo trực tiếp nghỉ ngơi cùng cấp cho học tính đến thời điểm xét chọn;
b) Được xếp loại review theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên đạt mức khá trở lên, trong những số ấy các tiêu chuẩn tại Điều 5 quy định này phải đạt mức tốt;
c) có tác dụng thiết kế, triển khai các giờ dạy mẫu, tổ chức những tọa đàm, hội thảo, bồi dưỡng về phương pháp, kỹ thuật dạy học, giáo dục, nội dung thay đổi liên quan tiền đến vận động chuyên môn, nhiệm vụ và tu dưỡng cho người cùng cơ quan trong trường hoặc những trường bên trên địa bàn tham khảo và học tập;
d) có chức năng sử dụng nước ngoài ngữ, ứng dụng technology thông tin, khai quật sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy dỗ học và giáo dục, chế tạo và cách tân và phát triển học liệu số, tu dưỡng giáo viên;
e) có nguyện vọng vươn lên là giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông cốt cán.Trong trường vừa lòng cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông có con số giáo viên đáp ứng các điều kiện được hiện tượng tại điểm a, b, c, d, e khoản 1 Điều này nhiều hơn thế theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên thì ưu tiên gạn lọc giáo viên cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông nòng cốt dựa trên những tiêu chuẩn chỉnh sau: có trình độ trên chuẩn chỉnh trình độ đào tạo; được xếp loại reviews theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở tại mức tốt; được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp thức giấc hoặc bao gồm thành tích đặc biệt quan trọng xuất nhan sắc trong dạy dỗ học, giáo dục; có sản phẩm nghiên cứu khoa học kỹ thuật, phương án đổi new trong dạy học và giáo dục được thừa nhận và sử dụng thoáng rộng trong bên trường, tại địa phương.
2. Các bước lựa lựa chọn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán
a) Cơ sở giáo dục phổ thông chắt lọc và khuyến nghị giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và report cơ quan thống trị cấp trên;
b) Trưởng phòng giáo dục và giảng dạy lựa lựa chọn và phê coi sóc giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán theo thẩm quyền; báo cáo sở giáo dục và đào tạo;
c) người có quyền lực cao sở giáo dục đào tạo và huấn luyện và đào tạo lựa chọn và phê duyệt danh sách giáo viên cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông nòng cột theo thẩm quyền; report Bộ giáo dục đào tạo và Đào sinh sản theo yêu thương cầu.
3. Trách nhiệm của giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông cốt cán
Khoản 3 Điều 12 được phía dẫn vì chưng Khoản 3.2 Điều 3 Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1326797&DocItemRelateId=72533" >
a) Hỗ trợ, support cho đồng nghiệp trong trường hoặc những trường bên trên địa bàn cải cách và phát triển phẩm chất, năng lực chuyên môn, nhiệm vụ theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên, cân xứng với đk nhà trường, địa phương;
b) Hỗ trợ, support cho người cùng cơ quan trong trường hoặc các trường bên trên địa bàn những vấn đề liên quan đến bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục cho học sinh; tham gia biên soạn tài liệu chuyên đề môn học, tài liệu gợi ý (cho giáo viên, học tập sinh); tổ chức hướng dẫn những đề tài phân tích khoa học cho học sinh theo yêu ước của bạn đứng đầu cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông và cơ sở quản lý;
c) hướng dẫn, cung ứng đồng nghiệp vào trường hoặc các trường trên địa bàn về các chuyển động xây dựng và tiến hành kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch giảng dạy môn học; về việc thực hiện các khóa đào tạo, tu dưỡng giáo viên qua mạng internet; về bồi dưỡng, tập huấn cải thiện năng lực trình độ chuyên môn cho nhóm ngũ thầy giáo trong trường hoặc những trường bên trên địa bàn; gia nhập tập huấn, bồi dưỡng giáo viên theo yêu thương cầu thường niên của ngành (cấp phòng, sở, Bộ);
d) Tham mưu, hỗ trợ tư vấn cho cấp cho quản lí trực tiếp về công tác làm việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cân xứng với điều kiện ví dụ của địa phương nhằm đảm bảo an toàn mục tiêu, quality dạy học, giáo dục đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn, nhiệm vụ của lực lượng giáo viên; tham gia tổ chức, report chuyên môn, nghiệp vụ tại các hội nghị siêng đề, những buổi sinh hoạt chuyên môn của trường hoặc các trường bên trên địa bàn;
e) tiến hành kết nối, hợp tác ký kết với những cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, những đơn vị nghiên cứu, vận dụng và chuyển nhượng bàn giao khoa học giáo dục và đào tạo (đặc biệt là khoa học sư phạm ứng dụng).
Chương IVTỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trọng trách của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạoCục nhà giáo với Cán bộ quản lý giáo dục chỉ đạo, phía dẫn, chất vấn việc tiến hành các chế độ của văn bản này; tạo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cải cách và phát triển đội ngũ thầy giáo cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng nhu cầu yêu mong về phẩm chất, năng lượng theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên.
Điều 14. Trách nhiệm của sở giáo dục đào tạo và đào tạo

1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy định này theo thẩm quyền; cập nhật, báo cáo Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo tác dụng đánh giá cô giáo theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên trước thời gian ngày 30 tháng 6 hằng năm.
Việc báo cáo kết quả thực hiện nêu trên Khoản 1 Điều 14 được hướng dẫn bởi Điều 4 Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1326806&DocItemRelateId=72534" >
2. Xây cất và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ gia sư cơ sở giáo dục phổ thông theo thẩm quyền dựa trên kết quả đánh giá gia sư theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên.
Điều 15. Trách nhiệm của nhà giáo dục và đào tạo
1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy định này theo thẩm quyền; cập nhật, báo cáo sở giáo dục và đào tạo và đào tạo công dụng đánh giá thầy giáo theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên.
2. Kiến thiết và tiến hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cải tiến và phát triển đội ngũ thầy giáo cơ sở giáo dục phổ thông theo thẩm quyền dựa trên kết quả đánh giá gia sư theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
Điều 16. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục phổ thông
1. Tín đồ đứng đầu tư mạnh sở giáo dục và đào tạo phổ thông chỉ đạo, tổ chức review giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên; cập nhật, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên công dụng đánh giá gia sư theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
2. Thành lập và tiến hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cách tân và phát triển đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông theo thẩm quyền dựa trên kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
3. Tham mưu với cơ quan quản lý cấp trên, chính quyền địa phương về công tác làm việc quản lý, bồi dưỡng cải thiện phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho team ngũ giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông dựa trên kết quả đánh giá chỉ theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
Thuộc tính văn bản
Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc phát hành Quy định chuẩn chỉnh nghề nghiệp thầy giáo cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông
Cơ quan lại ban hành: Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo Số công báo: Đã biết
vui miệng đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc nâng cao để coi Số công báo. Nếu chưa có tài khoản người tiêu dùng đăng ký kết tại đây!
Số hiệu: 20/2018/TT-BGDĐT Ngày đăng công báo: Đã biết
phấn kích đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa xuất hiện tài khoản khách hàng đăng ký kết tại đây!
vui mừng đăng nhập thông tin tài khoản để coi Ngày áp dụng. Nếu chưa xuất hiện tài khoản người tiêu dùng đăng cam kết tại đây!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc cải thiện để xem chứng trạng hiệu lực. Nếu chưa xuất hiện tài khoản quý khách hàng đăng ký kết tại đây!
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Tóm tắt văn bản

Ban hành chuẩn chỉnh giáo viên đa dạng mới

Theo đó, chuẩn chỉnh nghề nghiệp thầy giáo phổ thông bao gồm 05 tiêu chuẩn, rứa thể: Phẩm chất nhà giáo; cải cách và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ; Xây dựng môi trường thiên nhiên giáo dục; trở nên tân tiến mối quan hệ giới tính giữa đơn vị trường, mái ấm gia đình và làng hội; áp dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng technology thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị technology trong dạy dỗ học, giáo dục.

Riêng tiêu chuẩn chỉnh sử dụng nước ngoài ngữ được đánh giá theo những mức: nút đạt (Có thể thực hiện được những từ ngữ giao tiếp đơn giản bằng nước ngoài ngữ hoặc ngoại ngữ thứ hai); Mức hơi (Có thể trao đổi tin tức về đều chủ đề đối chọi giản, quen thuộc từng ngày hoặc chủ đề solo giản, quen thuộc liên quan lại đến hoạt động dạy học, giáo dục; Mức giỏi (Có thể viết hoặc trình diễn đoạn văn dễ dàng và đơn giản về những chủ đề không còn xa lạ trong chuyển động dạy học, giáo dục…).

Xem thêm: Tìm Bài Hát Với Lời " Biết Thế Ngày Xưa Đừng Chung Đường " (Kiếm Được 3 Bài)

Giáo viên tự review theo chu kỳ 1 năm một lần vào cuối năm; fan đứng đầu tư mạnh sở giáo dục đào tạo phổ thông tổ chức nhận xét giáo viên theo chu kỳ 2 năm một lần vào cuối năm học.