Trắc nghiệm Luyện tập: đặc thù của nitơ, photpho và các hợp hóa học của chúng bao gồm đáp án (Nhận biết) !!
Trắc nghiệm Luyện tập: tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng gồm đáp án (Thông hiểu) !!
Trắc nghiệm Luyện tập: đặc thù của nitơ, photpho và các hợp hóa học của chúng bao gồm đáp án (Vận dụng) !!
*