tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cấu hình electron của nguyên tử photpho là 1s22s22p63s23p3. Hỏi:

a) Nguyên tử photpho gồm bao nhiêu electron ?

b) Số hiệu nguyên tử của phường là bao nhiêu ?

c) Lớp electron nào có mức năng tượng tối đa ?

d) bao gồm bao nhiêu lớp, mỗi lớp gồm bao nhiêu electron ?

e) Photpho !à nguyên tố sắt kẽm kim loại hay phi kim ? vì sao ?

 


*

a) Nguyên tử photpho gồm 15e.

Bạn đang xem: Cấu hình electron của photpho

b) Sô" hiệu nguyên tử của p. Là : 15.

c) Lớp đồ vật 3 gồm mức năng lượng cao nhất.

d) phường là phi kim vì gồm 5e ngơi nghỉ lớp ngooài cùng.


*

Cấu hình electron của nguyên tử photpho là 1s22s22p63s23p3. Hỏi:

a) Nguyên tử photpho có bao nhiêu electron ?

b) Số hiệu nguyên tử của phường là từng nào ?

c) Lớp electron nào có mức năng tượng tối đa ?

d) gồm bao nhiêu lớp, mỗi lớp gồm bao nhiêu electron ?

e) Photpho !à nguyên tố kim loại hay phi kim ? vị sao ?


Vỏ electron của một nguyên tử có đôi mươi electron. Hỏi:

a) Nguyên tử đó có bao nhiêu lớp electron ?

b) phần ngoài cùng có bao nhiêu electron ?

c) Đó là nguyên tố kim loại hay phi kim ?

 


Cho các thông số kỹ thuật electron nguyên tử sau:

(a) 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 1 ; (b) 1 s 2 2 s 2 2 p. 3 ; (c) 1 s 2 2 s 2 2 p. 6 3 s 3 3 p. 6 ; (d) 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 phường 6 3 d 6 4 s 2 .

 

Có bao nhiêu cấu hình electron là của nguyên tử kim loại?

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2


Cho các phát biểu sau:

(1) vào chu kì 2, 3 số electron phần bên ngoài cùng tăng dần từ một đến 8

(2) Chu kì làm sao cũng bắt đầu là kim loại điển hình, ngừng là một phi kim điển hình

(3) Nguyên tử của nguyên tố chất hóa học trong thuộc nhóm A bao gồm cùng bán kính nguyên tử

(4) Nguyên tử của nguyên tố chất hóa học trong thuộc nhóm A tất cả cùng số lớp electron

(5) Nguyên tử của nguyên tố chất hóa học trong thuộc nhóm A gồm cùng thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng

(6) các nguyên tố team A trong bảng tuần trả là các nguyên tố đội d

Số tuyên bố đúng là:

A.1  

B.2

C.3

D.4


Lớp 0 chất hóa học
1
0

Cho các phát biểu sau:

(1) trong chu kì 2, 3 số electron lớp ngoài cùng tăng dần từ là 1 đến 8

(2) Chu kì làm sao cũng bắt đầu là kim loại điển hình, xong là một phi kim điển hình

(3) Nguyên tử của nguyên tố chất hóa học trong cùng nhóm A có cùng bán kính nguyên tử

(4) Nguyên tử của nguyên tố hóa học trong thuộc nhóm A có cùng số lớp electron

(5) Nguyên tử của nguyên tố hóa học trong thuộc nhóm A gồm cùng cấu hình electron phần bên ngoài cùng

(6) những nguyên tố nhóm A vào bảng tuần trả là các nguyên tố đội d

Số tuyên bố đúng là:

A. 1

B. 2

C. 3

D.4


Lớp 0 chất hóa học
1
0

Cho những nguyên tử có thông số kỹ thuật electron như sau:

1) 1s22s22p63s2

2) 1s22s22p1

3) 1s22s22p63s23p63d64s2

4) 1s22s22p5

5) 1s22s22p63s23p64s1

6) 1s2

Trong số những nguyên tử ngơi nghỉ trên, gồm bao nhiêu nguyên tử là kim loại?

A. 2

B. 3

C. 4.

D. 5.


Lớp 0 hóa học
1
0

Cho các nguyên tử có thông số kỹ thuật electron như sau :

1) 1s22s22p63s2

2) 1s22s22p1

3) 1s22s22p63s23p63d64s2

4) 1s22s22p5

5) 1s22s22p63s23p64s1

6) 1s2

Trong số những nguyên tử sống trên, có bao nhiêu nguyên tử là kim loại ?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


Lớp 0 chất hóa học
1
0

Có bao nhiêu nguyên tố hóa học nhưng nguyên tử của nó tất cả electron sau cuối điền vào phân lớp 4s?

A. 9

B. 1.

C. 2

D. 12


Lớp 0 chất hóa học
1
0

Ở tinh thần cơ bản, nguyên tử các nguyên tố sắt kẽm kim loại kiềm có thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng là:

A. ns2

B. ns1

C.

Xem thêm: Số Electron Tối Đa Trong Lớp K Là, Số Electron Tối Đa Trong Các Lớp L, M Lần Lượt Là

 ns2np1

D. (n-1)d10 ns1


Lớp 0 chất hóa học
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)