A. Cấu trúc câu ghép và câu phức trong giờ đồng hồ Anh1. Cấu trúc câu ghép trong giờ đồng hồ Anh2. Cấu trúc câu phức trong tiếng AnhB. Bài xích tập vận dụng về câu phức với câu ghép trong giờ Anh – CÓ ĐÁP ÁNĐáp án bài tập câu phức cùng câu ghép trong giờ đồng hồ Anh

Cấu trúc ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cơ bản – Câu phức với câu ghép trong tiếng Anh là 2 các loại câu khá tương tự nhau về cấu tạo ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cũng như cách dùng. Bởi vì vậy, ví như không chú ý kĩ, các bạn sẽ khá dễ nhầm lẫn, nhất là khi làm phần Writing trong bài thi Ielts.. Bài viết bao gồm cấu trúc, giải pháp dùng, lấy ví dụ sẽ giúp đỡ bạn học tập tiếng Anh hiệu quả và dễ dàng dàng.

Bạn đang xem: Câu ghép và câu phức

*


A. Cấu trúc câu ghép và câu phức trong tiếng Anh

1. Cấu trúc câu ghép trong tiếng Anh

Câu ghép là câu có 2 mệnh đề chính, nối nhau bởi liên trường đoản cú (như and, but, so, or…) với phải bao gồm dấu phẩy hoặc có thể dấu chấm phẩy phía trước liên từ.

Ví dụ:

His father is a doctor, and/but his mother is a writer.

We missed the bus, so we came khổng lồ work late.

Lưu ý:

– trường hợp hai mệnh đề ngắn quá, hoàn toàn có thể không sử dụng dấu phẩy.

Ví dụ:

I talked and he listened.

– Trong giờ Việt chúng ta có thể dùng dấu phẩy giữa hai mệnh đề bao gồm nhưng trong giờ đồng hồ Anh hoàn hảo và tuyệt vời nhất không được mà phải áp dụng liên từ.

Tìm gọi thêm những chủ đề giờ Anh thông dụng:

Cách phân biệt trọng âm giờ đồng hồ Anh – 13 luật lệ và bài bác tập vận dụng

Cách dùng Some/Many/Any/A Few/ A Little/ A Lot Of/ Lots Of và bài xích tập áp dụng

2. Cấu tạo câu phức trong giờ đồng hồ Anh

Câu phức là câu tất cả một mệnh đề hòa bình và tối thiểu một mệnh đề phụ thuộc. Mệnh đề phụ thuộc có thể được kèm theo bởi các liên từ nhờ vào (subordinate conjunction such as because, although, while) hoặc đại từ quan hệ (relative pronoun such as which, who)

Ví dụ:

When I came, they were watching TV.

We’ll go out if the rain stops.

Although my friend invited me hang out, I didn’t go.

Câu phức trong tiếng Anh – MỘT SỐ LIÊN TỪ PHỤ THUỘC

After, although, as, as if, as long as, as much as, as soon as, as though

Because,before

Even if,even though, if

In order to,in case, once

Since,so that, that, though

Unless, until, when, whenever, whereas, where, wherever,while

CÂU PHỨC TỔNG HỢP vào TIẾNG ANH

Là câu có ít nhất 2 mệnh đề chủ yếu và tối thiểu 1 mệnh đề phụ

Ví dụ:

Although I lượt thích camping, I haven’t had the time lớn go lately, & I haven’t found anyone to lớn go with.

B. Bài bác tập áp dụng về câu phức cùng câu ghép trong tiếng Anh – CÓ ĐÁP ÁN

Bài tập 1: hoàn tất đa số câu sau với trường đoản cú được mang lại dưới đây

and but or so for1. I feel tired, _____I feel weak.2. The Japanese eat healthily, _____they live for a long time.3. I have flu, _____I don’t feel very tired.4. You should eat less fast food, _____you can put on weight.5. You can go and see the doctor, _____you can go lớn bed now & rest.6. The Japanese eat a lot of rice, _____they eat lots of fish, too.7. I want to lớn eat ice-cream, _____I have a sore throat8. You should eat less fast food, _____you can put on weight.9. The Americans often eat fast food, _____ many of them are overweight.10. You can walk, _____ you can ride a bike to get there.

Bài tập 2: kết hợp những câu sau sử dụng liên từ trong hộp

1. You may have an allergy. Be careful with what you eat & drink. (so)___________________________________________________________________2. Tom has a temperature. Tom has a sore throat. (and)___________________________________________________________________3. I want to buy other car. I have no money. (but)___________________________________________________________________4. It’s raining. I will stay at home and sleep. (so)___________________________________________________________________5. I pass the test. My parents took me to lớn the cinema. (therefore)___________________________________________________________________6. I feel sleepy. I must finish the report. (however)___________________________________________________________________7. His shoes are worn. He has no socks. (for)___________________________________________________________________8. I wanted khổng lồ buy a mix of Lego. I started to lớn save my money. (so)___________________________________________________________________9. I enjoy visiting many different countries. I wouldn’t want lớn live overseas. (yet)___________________________________________________________________10. I couldn’t go lớn your party. I was tired. (for)

___________________________________________________________________

Bài tập 3: Hãy xác minh đâu là câu đơn, câu ghép và câu phức vào 10 câu giờ đồng hồ Anh được liệt kê mặt dưới.

Giải thích: Câu đối kháng là câu gồm một mệnh đề độc nhất (chỉ gồm một cồn từ chính)

Vd: I love fllowers very much.

1. The training rooms of these college athletes smell of grease & gasoline.

2. Their practice field is a stretch of asphalt, và their heroes make a living driving cars.

3. Their tools are screwdrivers và spanners rather than basketballs & footballs.

4. This new brand of college athlete is involved in the thể thao of tự động hóa racing.

5. Most of the students are engineering majors, & they devote every minute of their spare time lớn their sport.

6. Although the thể thao is new, it has already attracted six collegiate teams in the Southeast.

7. The students work on special cars designed for their sport.

8. The cars are called Legends cars, models of Fords & Chevys from 1932 to lớn 1934, và they are refitted by the students with 1200 cc motorcycle engines.

9. Although their usual tốc độ ranges from 50 to 90 miles an hour, Legends cars can move up khổng lồ 100 miles an hour on a straightaway.

10. The Saturday morning races of the competing teams have attracted as many as 3,500 fans, but the students concede they are no threat to lớn the nation’s fastest growing sport of stock oto racing.

Xem thêm: Các Dạng Phương Trình Đường Tròn, Các Dạng Bài Tập Toán Về Phương Trình Đường Tròn

Đáp án bài xích tập câu phức với câu ghép trong giờ Anh

Bài tập 1:1. And2. So3. But4. Or5. Or6. And7. But8. For9. So10. Or

Bài tập 2:1. You may have an allergy, so be careful with what you eat và drink.2. Tom has a temperature and a sore throat.3. I want other car but I have no money.4. It’s raining, so I’ll stay home and read.5. I passed the test; therefore, my parents took me khổng lồ the circus.6. I feel sleepy; however, I must finish the report.7. His shoes are worn, for he has no socks.8. I wanted to buy a mix of Lego, so I started lớn save my money.9. I enjoy visiting many different countries, yet I wouldn’t want to live overseas.10. I couldn’t go lớn your party, for I was tired.

Bài tập 3:

…updating

Trên phía trên là toàn thể kiến thức về cấu tạo câu phức với câu ghép trong giờ Anh. sakymart.comchúc các bạn học giỏi tiếng Anh!