*


*
*
*

⇒ khóa huấn luyện Kế Toán Online Trực tuyến đường 1 Kèm 1 Theo yêu thương Cầu⇒ khóa học gia sư kế toán tận nhà 1 kèm 1 dạy dỗ theo yêu thương cầu
mẫu mã bảng hệ thống tài khoản kế toán tài chính theo thông tư 200

Mẫu bảng khối hệ thống tài khoản kế toán tài chính theo thông tứ 200 được tổng hòa hợp ngắn gọn tuyệt nhất dành cho khách hàng lớn thường là công ty thuộc mô hình sản xuất hoặc xây dựng

Mẫu bảng khối hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200

SỐ HIỆU TK

Cấp 1

Cấp 2

TÊN TÀI KHOẢN

2

3

4

LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN

111

Tiền mặt

1111

Tiền Việt Nam

1112

Ngoại tệ

1113

Vàng tiền tệ

112

Tiền gửi Ngân hàng

1121

Tiền Việt Nam

1122

Ngoại tệ

1123

Vàng tiền tệ

113

Tiền vẫn chuyển

1131

Tiền Việt Nam

1132

Ngoại tệ

121

Chứng khoán tởm doanh

1211

Cổ phiếu

1212

Trái phiếu

1218

Chứng khoán và dụng cụ tài bao gồm khác

128

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1281

Tiền gửi bao gồm kỳ hạn

1282

Trái phiếu

1283

Cho vay

1288

Các khoản đầu tư chi tiêu khác nắm giữ đến ngày đáo hạn

131

Phải thu của khách hàng hàng

133

Thuế GTGT được khấu trừ

1331

Thuế GTGT được khấu trừ của mặt hàng hóa, dịch vụ

1332

Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

136

Phải thu nội bộ

1361

Vốn marketing ở những đơn vị trực thuộc

1362

Phải thu nội cỗ về chênh lệch tỷ giá

1363

Phải thu nội bộ về giá cả đi vay mượn đủ đk được vốn hoá

1368

Phải thu nội cỗ khác

138

Phải thu khác

1381

Tài sản thiếu chờ xử lý

1385

Phải thu về cp hoá

1388

Phải thu khác

141

Tạm ứng

151

Hàng tải đang đi đường

152

Nguyên liệu, vật liệu

153

Công cụ, dụng cụ

1531

Công cụ, dụng cụ

1532

Bao suy bì luân chuyển

1533

Đồ cần sử dụng cho thuê

1534

Thiết bị, phụ tùng nuốm thế

154

Chi tầm giá sản xuất, marketing dở dang

155

Thành phẩm

1551

Thành phẩm nhập kho

1557

Thành phẩm không cử động sản

156

Hàng hóa

1561

Giá mua hàng hóa

1562

Chi tổn phí thu mua sắm hóa

1567

Hàng hóa bất động đậy sản

157

Hàng gửi đi bán

158

Hàng hoá kho bảo thuế

161

Chi sự nghiệp

1611

Chi sự nghiệp năm trước

1612

Chi sự nghiệp năm nay

171

Giao dịch giao thương mua bán lại trái phiếu thiết yếu phủ

211

Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

2111

Nhà cửa, trang bị kiến trúc

2112

Máy móc, thiết bị

2113

Phương tiện thể vận tải, truyền dẫn

2114

Thiết bị, dụng cụ quản lý

2115

Cây thọ năm, súc vật làm việc và đến sản phẩm

2118

TSCĐ khác

212

Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

2121

TSCĐ hữu hình thuê tài chính.

2122

TSCĐ vô hình dung thuê tài chính.

213

Tài sản cố định và thắt chặt vô hình

2131

Quyền áp dụng đất

2132

Quyền vạc hành

2133

Bản quyền, bằng sáng chế

2134

Nhãn hiệu, tên thương mại

2135

Chương trình phần mềm

2136

Giấy phép và giấy tờ nhượng quyền

2138

TSCĐ vô hình dung khác

214

Hao mòn tài sản cố định

2141

Hao mòn TSCĐ hữu hình

2142

Hao mòn TSCĐ mướn tài chính

2143

Hao mòn TSCĐ vô hình

2147

Hao mòn bđs nhà đất đầu tư

217

Bất rượu cồn sản đầu tư

221

Đầu tư vào công ty con

222

Đầu tứ vào doanh nghiệp liên doanh, liên kết

228

Đầu tư khác

2281

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

2288

Đầu tư khác

229

Dự chống tổn thất tài sản

2291

Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá chứng khoán khiếp doanh

2292

Dự phòng tổn thất đầu tư chi tiêu vào đơn vị chức năng khác

2293

Dự phòng cần thu nặng nề đòi

2294

Dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho

241

Xây dựng cơ bản dở dang

2411

Mua mua TSCĐ

2412

Xây dựng cơ bản

2413

Sửa chữa bự TSCĐ

242

Chi phí trả trước

243

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

244

Cầm cố, cầm chấp, cam kết quỹ, ký cược

LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ

331

Phải trả cho người bán

333

Thuế và các khoản buộc phải nộp công ty nước

3331

Thuế giá trị ngày càng tăng phải nộp

33311

Thuế GTGT đầu ra

33312

Thuế GTGT mặt hàng nhập khẩu

3332

Thuế tiêu thụ sệt biệt

3333

Thuế xuất, nhập khẩu

3334

Thuế thu nhập doanh nghiệp

3335

Thuế các khoản thu nhập cá nhân

3336

Thuế tài nguyên

3337

Thuế nhà đất, tiền mướn đất

3338

Thuế đảm bảo an toàn môi ngôi trường và các loại thuế khác

33381

Thuế bảo đảm môi trường

33382

Các các loại thuế khác

3339

Phí, lệ tầm giá và những khoản phải nộp khác

334

Phải trả người lao động

3341

Phải trả công nhân viên

3348

Phải trả bạn lao động khác

335

Chi phí cần trả

336

Phải trả nội bộ

3361

Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

3362

Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá

3363

Phải trả nội bộ về chi tiêu đi vay mượn đủ điều kiện được vốn hoá

3368

Phải trả nội cỗ khác

337

Thanh toán theo quy trình tiến độ kế hoạch phù hợp đồng xây dựng

338

Phải trả, cần nộp khác

3381

Tài sản thừa hóng giải quyết

3382

Kinh giá thành công đoàn

3383

Bảo hiểm làng hội

3384

Bảo hiểm y tế

3385

Phải trả về cổ phần hoá

3386

Bảo hiểm thất nghiệp

3387

Doanh thu không thực hiện

3388

Phải trả, yêu cầu nộp khác

341

Vay và nợ thuê tài chính

3411

Các khoản đi vay

3412

Nợ mướn tài chính

343

Trái phiếu phạt hành

3431

Trái phiếu thường

34311

Mệnh giá

34312

Chiết khấu trái phiếu

34313

Phụ trội trái phiếu

3432

Trái phiếu gửi đổi

344

Nhận cam kết quỹ, ký cược

347

Thuế thu nhập cá nhân hoãn lại đề nghị trả

352

Dự phòng đề nghị trả

3521

Dự phòng bảo hành sản phẩm sản phẩm hóa

3522

Dự phòng bảo hành công trình xây dựng

3523

Dự chống tái cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

3524

Dự phòng cần trả khác

353

Quỹ tâng bốc phúc lợi

3531

Quỹ khen thưởng

3532

Quỹ phúc lợi

3533

Quỹ phúc lợi đã tạo ra TSCĐ

3534

Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty

356

Quỹ trở nên tân tiến khoa học cùng công nghệ

3561

Quỹ cách tân và phát triển khoa học cùng công nghệ

3562

Quỹ cải cách và phát triển khoa học và công nghệ đã hiện ra TSCĐ

357

Quỹ bình ổn giá

LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU

411

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

4111

Vốn góp của công ty sở hữu

41111

Cổ phiếu phổ thông tất cả quyền biểu quyết

41112

Cổ phiếu ưu đãi

4112

Thặng dư vốn cổ phần

4113

Quyền chọn thay đổi trái phiếu

4118

Vốn khác

412

Chênh lệch reviews lại tài sản

413

Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái

4131

Chênh lệch tỷ giá bán do nhận xét lại những khoản mục chi phí tệ gồm gốc ngoại tệ

4132

Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái trong tiến độ trước hoạt động

414

Quỹ đầu tư phát triển

417

Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

418

Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

419

Cổ phiếu quỹ

421

Lợi nhuận sau thuế không phân phối

4211

Lợi nhuận sau thuế chưa trưng bày năm trước

4212

Lợi nhuận sau thuế chưa triển lẵm năm nay

441

Nguồn vốn chi tiêu xây dựng cơ bản

461

Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

4611

Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp năm trước

4612

Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp năm nay

466

Nguồn kinh phí đã tạo nên TSCĐ

LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU

511

Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ

5111

Doanh thu bán hàng hóa

5112

Doanh thu bán các thành phẩm

5113

Doanh thu hỗ trợ dịch vụ

5114

Doanh thu trợ cấp, trợ giá

5117

Doanh thu sale bất động sản đầu tư

5118

Doanh thu khác

515

Doanh thu chuyển động tài chính

521

Các khoản giảm trừ doanh thu

5211

Chiết khấu yêu thương mại

5212

Hàng phân phối bị trả lại

5213

Giảm giá bán hàng bán

LOẠI TÀI KHOẢN bỏ ra PHÍ SẢN XUẤT, khiếp DOANH

611

Mua hàng

6111

Mua nguyên liệu, vật liệu

6112

Mua sản phẩm hóa

621

Chi giá tiền nguyên liệu, vật tư trực tiếp

622

Chi giá tiền nhân công trực tiếp

623

Chi phí thực hiện máy thi công

6231

Chi phí nhân công

6232

Chi chi phí nguyên, trang bị liệu

6233

Chi phí luật sản xuất

6234

Chi mức giá khấu hao lắp thêm thi công

6237

Chi phí dịch vụ thương mại mua ngoài

6238

Chi phí bằng tiền khác

627

Chi phí thêm vào chung

6271

Chi phí nhân viên cấp dưới phân xưởng

6272

Chi giá tiền nguyên, đồ dùng liệu

6273

Chi phí mức sử dụng sản xuất

6274

Chi giá thành khấu hao TSCĐ

6277

Chi phí thương mại dịch vụ mua ngoài

6278

Chi phí bằng tiền khác

631

Giá thành sản xuất

632

Giá vốn mặt hàng bán

635

Chi giá tiền tài chính

641

Chi phí buôn bán hàng

6411

Chi tầm giá nhân viên

6412

Chi phí tổn nguyên đồ liệu, bao bì

6413

Chi tầm giá dụng cụ, vật dùng

6414

Chi giá thành khấu hao TSCĐ

6415

Chi tổn phí bảo hành

6417

Chi phí thương mại dịch vụ mua ngoài

6418

Chi phí bởi tiền khác

642

Chi phí thống trị doanh nghiệp

6421

Chi phí nhân viên cấp dưới quản lý

6422

Chi phí vật liệu quản lý

6423

Chi phí vật dụng văn phòng

6424

Chi giá thành khấu hao TSCĐ

6425

Thuế, tổn phí và lệ phí

6426

Chi mức giá dự phòng

6427

Chi phí dịch vụ thương mại mua ngoài

6428

Chi phí bằng tiền khác

LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC

711

Thu nhập khác

LOẠI TÀI KHOẢN đưa ra PHÍ KHÁC

811

Chi phí khác

821

Chi giá tiền thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

8211

Chi mức giá thuế TNDN hiện hành

8212

Chi tổn phí thuế TNDN hoãn lại

TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ kinh DOANH

911

Xác định kết quả kinh doanh

Bạn muốn nắm vững kỹ năngđịnh khoản hạch toán tìm hiểu thêm thêm: Giáo trình nguyên lý kế toán

⇒ Bảng hệ thống tài khoản kế toán tài chính theo thông bốn 133

⇒Khóa học tập kế toán cho những người chưa biết gì

⇒Học kế toán tài chính online 1 kèm 1 theo yêu cầu dạy trực tiếp trên chứng từ gốc của người sử dụng bạn