MỘT SỐ BÀI TOÁN

Bài 1.

Bạn đang xem: Bài tập hình học lớp 2

gồm mấy hình chữ nhật trong mỗi hình sau? Tô màu sắc vào các hình chữ nhật đó.

*

Bài 2. tất cả mấy hình tứ giác trong mỗi hình sau?

*

Bài 3. vào hình vẽ bao gồm mấy hình tứ giác?

*

Bài 4. Trong mẫu vẽ có

- Mấy hình tứ giác?

- Mấy hình tam giác?

*

Bài 5. Ở hình bên có tất cả bao nhiêu hình vuông?

( các ô vuông đều bằng nhau )

*

Bài 6. Kẻ một đoạn thẳng trên hình bên để được:

a) 2 hình tam giác và 1 hình tứ giác;

b) 3 hình tứ giác;

c) 2 hình tứ giác và 1 hình tam giác.

*

Bài 7. Kẻ một đoạn thẳng bên trên hình mặt để được 5 hình tam giác.

*

Bài 8. Số hình tam giác cùng số hình tứ giác trong hình mặt hơn, hèn nhau mấy hình?

*

Bài 9. Con kiến đi từ bỏ A mang lại B theo mặt đường AIB hoặc theo đường ACDEGHB thì đi đường nào ngắn hơn?

*

Bài 10. Em hãy giảm hình tam giác ABC (trong hình bên). Rồi cắt đôi hình tam giác đó thành nhị phần nhằm ghép lại được một hình vuông.

Lời giải:

*

Bài 11. a) Ở hình A có mấy hình tròn? Mấy hình vuông? Mấy hình tam giác?

b) Ở hình B bao gồm mấy hình tròn? Mấy hình vuông? Mấy hình tam giác?

*

Bài 12. Ghi tên những đường cấp khúc bao gồm trong hình bên, biết:

a) Đường vội vàng khúc đó có 2 đoạn thẳng;

b) Đường gấp khúc đó tất cả 3 đoạn thẳng.

*

Bài 13. Tính chu vi hình tam giác có các cạnh là:

a) 120cm, 135cm, 200cm

b) 100cm, 15dm, 2m

Bài 14. Tính chu vi hình tam giác có những cạnh là:

a) 105cm, 110cm, 113cm, 160cm

b) 65cm, 7dm, 112cm, 2m

Bài 15. Ghép hai hình vuông vắn để được một hình chữ nhật (như hình vẽ)

*

Em hãy tính chu vi hình chữ nhật, biết chu vi hình vuông vắn là 40cm (hình vuông có bốn cạnh bởi nhau)

Bài 16. Xếp 4 hình tam giác thành 1 hình tứ giác (xem hình vẽ)

*

Bài 17. Xếp 4 hình tam giác sẽ được hình mũi thương hiệu hoặc ngôi nhà

*

Hướng dẫn giải:

Bài 1. Hình A gồm 2 hình chữ nhật, hình B có một hình chữ nhật, hình C có 3 hình chữ nhật.

*

Bài 2. Hình A có 1 tứ giác, hình B tất cả 2 tứ giác, hình C có 1 tứ giác .

Bài 3.

*

a) Hình H 1 có 3 tứ giác là: Hình 1, hình 2, hình (1+2)

b) Hình H 2 tất cả 4 tứ giác là Hình 2, hình (1+2), hình (2+3), Hình (1+2+3).

Bài 4.

*

a) vào hình H3 có:

- 2 hình tứ giác là: hình 2, hình (1+2), hình (1+2+3).

- 4 hình tam giác là: hình 1, hình 2, hình 3, hình (2+3)

b) vào hình 4 có:

- 4 hình tứ giác là: hình (2+3), hình (1+2+3), hình (2+3+4) và hình (1+2+3+4)

- 6 hình tam giác là: hình 1, hình 2, hình 3, hình 4, hình (1+2), hình (3+4)

Bài 5.

*

Trong hình có 14 hình vuông là:

Hình 1, hình 2, hình 3, hình 4, hình 5, hình 6, hình 7, hình 8, hình 9, hình (1+2+5+4), hình (2+3+6+5), hình (4+5+8+7), hình (5+6+9+8), hình (1+2+…+9)

Bài 6.

Ta có thể kẻ như sau

*

Bài 7.

*

Có 5 hình tam giác là: hình 1, hình 2, hình 3, hình (2+3) với hình (1+2+3).

Bài 8.

*

- bao gồm 4 hình tam giác là: hình 1, hình (1+2), hình (1+2+3), hình (1+2+3+4).

- gồm 6 hình tứ giác là: hình 2, hình 3, hình 4, hình (2+3), hình (3+4), hình (2+3+4).

- Số hình tứ giác hơn số hình tam giác là:

6 – 4 = 2 (hình)

Bài 9. - Đường AIB có 9 đoạn 1cm, độ dài của chính nó là 9cm.

- Đường ACDEGHB gồm 9 đoạn 1cm, độ dài của chính nó cũng là 9cm.

- hai tuyến phố trên dài bằng nhau.

Bài 10.

*

Bài 11. a) Hình A có: 1 hình tròn, 2 hình vuông, 0 hình tam giác

b) Hình B có: 2 hình tròn, 3 hình vuông, 8 hình tam giác.

Bài 12. a) Đường gấp khúc bao gồm 2 đoạn là: GAB, ABC, BCD, CDE, DEG, EGA, AGC, BCG, CGE, GCD

b) Đường gấp khúc bao gồm 3 đoạn là: GABC, ABCD, BCDE, CDEG, DEGA, EGAB, AGCB, ABCG, BAGC, DCGE, GCDE, CGED, AGCD, BCGE.

Bài 13.

Xem thêm: Các Loại Hình Khối Cơ Bản Và Tầm Quan Trọng Của Cấu Trúc Cơ Bản Của Vật Thể

a) Chu vi hình tam giác là:

120 + 135 + 200 = 455 (cm)

b) 15dm = 150cm, 2m = 200cm

Chu vi hình tam giác:

100 + 150 + 200 = 450 (m)

Bài 14. a) Chu vi hình tứ giác là105 + 110 +113 + 160 = 488 (m)

b) 7dm = 70cm, 2m = 200cm

Chu vi hình tứ giác là:

65 + 70 + 112 + 200 = 447 (cm)

Bài 15.

*

Cạnh hình vuông vắn là: 40 : 4 = 10 (cm)

Chu vi hình chữ nhật có 6 đoạn từng đoạn dài bằng cạnh hình vuông. Vậy chu vi hình chữ nhật là: