Axit sunfuric H2SO4 cùng với một vài axit khác ví như axit nitrric HNO3 axit Clohidric HCl là hầu hết axit có không ít dạng bài bác tập tương đối ‘khó nhằn’ ngay cả với gần như bạn hâm mộ môn hóa ngơi nghỉ bậc THPT.

Bạn đang xem: Bài tập h2so4 đặc


Đặc biệt đối với axit sunfuric khi phản ứng với các kim loại sẽ tạo ra các sản phẩm khử khác nhau, ví dụ, thuộc 1 kim loại khi công dụng với axit sunfuric loãng (H2SO4 loãng) cho sản phẩm là hóa học khử không giống với axit sunfuric sệt nóng (H2SO4 đặc nóng).

Vì vậy, trong nội dung bài viết này chúng ta cùng hệ thống lại một vài dạng bài tập về dung dịch axit sunfuric H2SO4 (loãng, sệt nóng) và biện pháp giải.

Bạn đã xem: bài tập về Axit Sunfuric H2SO4 (loãng, sệt nóng) có lời giải và giải đáp – hóa lớp 10


Sơ lược về axit sunfuric với các đặc thù hóa học sệt trưng, bí quyết điều chế vào vận dụng nếu chưa nắm rõ kiến thức những em có thể tham khảo ở nội dung bài viết sau:

– Nội dung bài xích tập axit sunfuric ngoài việc nhớ đặc điểm hoá học tập của axit sunfuric ở các trạng thái loãng, quánh nóng hoặc nguội các em cũng cần nhớ nội dung những định luật bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố cùng bảo toàn electron,…

I. Dung dịch Axit Sunfuric loãng (H2SO4 loãng) chức năng với kim loại

1. Phương pháp

– PTPƯ tổng quát: xM + yH2SO4 → Mx(SO4)y + yH2↑

– Theo PTPƯ ta có:

*
 (1)

– trường hợp đến m gam hỗn hợp nhiều kim loại công dụng với hỗn hợp Axit Sunfuric loãng nhận được V lít khí H2 (duy tốt nhất ở ĐKTC) chiếm được a gam khối lượng muối thì vận dụng định luật bảo toàn nguyên tố ta có: 

*
(2)

2. Bài bác tập vận dụng kim loại công dụng với dung dịch Axit Sunfuric loãng

Bài tập 1: Hoà tan hết 11,1 gam các thành phần hỗn hợp 3 sắt kẽm kim loại trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A và 8,96 lít khí sinh hoạt đktc. Cô cạn hỗn hợp A chiếm được m gam muối hạt khan. Tính m?

* Lời giải:

– Theo bài ra, nH2 = 8,96/22,4 = 0,4(mol).

– Áp dụng phương pháp (2) ta có: mmuối =

*

⇒ mmuối = 11,1 + 96.0,4 = 11,1 + 38,4 = 49,5(g).

Bài tập 2: Cho 2,81 gam láo lếu hợp tất cả 3 oxit Fe2O3 , MgO , ZnO tan đầy đủ trong 300ml dung dịch H2SO4 0,1M thì nhận được m gam muối hạt sunfat khan tạo ra thành, tính m?

* Lời giải:

– Theo bài ra, nH2SO4 = CM.V = 0,1.0,3 = 0,03(mol)

– Áp dụng bí quyết (2): mmuối = mKL + mSO42- – mO

⇒ mmuối = 2,81 + (96-16).0,03 = 2,81 + 2,4 = 5,21(g).

II. Axit Sunfuric đặc nóng (H2SO4 sệt nóng) công dụng với sắt kẽm kim loại hoặc các thành phần hỗn hợp oxit kim loại

1. Phương pháp:

– PTPƯ tổng quát: M + H2SO4 → Mx(SO4)y + SO2 , H2S , S + yH2O

– Các thành phầm khử có thể có của bội phản ứng: SO2 , H2S , S

– lưu giữ ý: Al, Fe, Cr tiêu cực (không phản bội ứng) với H2SO4 đặc nguội

* Như vậy, ta có:

+ Số mol H2SO4 (môi trường ≡ tham gia tạo muối) = số mol nơi bắt đầu SO42- trong muối Mx(SO4)y = ½(số electron dàn xếp x số mol thành phầm khử)

+ Số mol H2SO4 (đóng vai trò hóa học oxi hoá ≡ gia nhập tạo thành phầm khử ) = số mol nguyên tử S trong sản phẩm khử

+ toàn bô mol H2SO4 (tham gia pư) = số mol H2SO4 (môi trường) + số mol H2SO4 (đóng vai trò chất oxi hoá)

* núm thể:

*

*

*

a) Tính cân nặng của muối:

 mmuối = mKL pư + mSO42- trong muối 

 mSO42- trong muối = ½(6ns + 2nSO2 + 8nH2S).96

 mmuối = mKL pư + ½(6ns + 2nSO2 + 8nH2S).96

– giữ ý: sản phầm khử nào không tồn tại trong phản ứng thì số mol=0

b) Tính số mol axit bội phản ứng

 nH2SO4 = 4nS + 2nSO2 + 5nH2S

– lưu ý: sản phầm khử nào không có trong bội nghịch ứng thì số mol=0

c) Tìm sản phẩm khử

 A + H2SOa đặc → A2(SO4)a + sp khử Sx (SO2 , S, H2S)

 B + H2SOa đặc → B2(SO)b + sp khử Sx (SO2 , S, H2S)

 C + H2SOa đặc → C2(SO4)c + sp khử Sx (SO2 , S, H2S)

– Áp dụng định phương pháp bảo toàn electron ta bao gồm (với a,b,c là số electron sắt kẽm kim loại nhường):

 a.nA + b.nB + c.nC = 6ns + 2nSO2 + 8nH2S

– Với iKL = số oxi hóa cao nhất của kim loại, thì

 iA.nA + iB.nB + iC.nC = (6-x).nspk

 (ispk = (6-x) ⇐ iSO2 = 2; iS = 6; iH2S = 8)

2. Bài xích tập áp dụng kim các loại (oxit kim loại) tính năng axit sunfuric quánh nóng

Bài tập 1: Cho 15,82 gam hỗn hợp Al, Fe, Cu công dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc rét thu được dung dịch A cùng 9,632 lít khí SO2 sinh sống đktc. Cô cạn dung dịch A sẽ thu được số m gam muối khan, tìm kiếm m?

* Lời giải:

– Theo bài xích ra, nSO2 = 9,632/22,4 = 0,43(mol).

– Áp dụng bí quyết trên ta có: mmuối = mKL pư + ½(2nSO2).96

⇒ mmuối = 15,82 + (½)2.0,43.96 = 15,82 + 41,28 = 57,1(g).

Bài tập 2: Cho 13,428 gam một kim loại M công dụng với dung dịch H2SO4 đặc lạnh dư chiếm được V lít khí H2S làm việc đktc với dung dịch A. Cô cạn hỗn hợp A nhận được 66,24 gam muối hạt khan. Tìm V?

* Lời giải:

– Áp dụng công thức: nH2S = ¼.nSO42- trong muối

*

⇒ VH2S = 0,1375.22,4 = 3,0807 (lít).

Bài tập 3: mang lại 18 gam kim loại M tác dụng với hỗn hợp H2SO4 đặc lạnh dư nhận được 3,36 lít khí SO2 (ở đktc) 6,4 gam S cùng dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X thu được số m gam muối bột khan, tính m?

* Lời giải:

– Theo bài bác ra: nSO2 = 3,36/22,4 = 0,15(mol); nS = 6,4/32 = 0,2(mol).

– Ta có: nSO42- trong muối = ½(6ns + 2nSO2) = nSO2 + 3nS = 0,15 + 3.0,2 = 0,75(mol).

– Áp dụng công thức: mmuối = mKL pư + mSO42- trong muối = 18 + 0,75.96 =90(g).

Bài tập 4: Hoà tan hoàn toàn 12,9 gam các thành phần hỗn hợp A gồm Zn cùng một kim loại M hoá trị II vào hỗn hợp H2SO4 đặc chiếm được 4,144 lít (đktc) lếu láo hợp bao gồm SO2 cùng H2S gồm tỉ khối so với hiđro bởi 31,595. Kiếm tìm số mol axit H2SO4 đặc đang phản ứng.

* Lời giải:

– hotline x, y thứu tự là số mol SO2 với H2S

– Theo bài xích ra, ta có: x + y = 4,144/22,4 = 0,185(mol). (*)

– Tỉ khối so với H2 = 31,595, ta có: 64x + 34y = 2(x+y).31,595 = 63,19(x+y)

⇒ 64x – 63,19x + 34y – 63,19y = 0

⇒ 0,81x – 29,19y = 0 (**)

– Giải hệ (*) với (**) ta được: x = 0,18(mol); y = 0,005(mol)

– Áp dụng công thức: nH2SO4 = 2nSO2 + 5nH2S = 2.0,18 + 5.0,005 = 0,385(mol).

Bài tập 5: Cho 45 gam hỗn hợp Zn cùng Cu tính năng vừa đầy đủ với hỗn hợp H2SO4 đặc rét 98% thu được 15,68 lít khí SO2 (đktc). Tính khối lượng dung dịch H2SO4 đã dùng?

* Lời giải:

– Theo bài xích ra, ta có: nSO2 = 15,68/22,4 = 0,7(mol).

– Áp dụng công thức: nH2SO4 = 2nSO2 = 2.0,7 = 1,4(mol).

– Từ công thức tính C% H2SO4 ta có: 

*

Bài tập 6: Cho 2,52 gam láo lếu hợp tất cả Al cùng Mg trộng theo tỉ lệ thành phần mol là 2:3 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc thì thu được muối bột sunfat với 0,03 mol một chất khử duy nhất đựng lưu huỳnh. Khẳng định sản phẩm khử?

* Lời giải:

– hotline x với y là số mol của Al với Mg vào 2,52g lếu hợp, ta có: 27x + 24y = 2,52 (1)

– tỉ lệ mol là 2:3 nên ta có: x/y = 2/3 ⇒ 3x = 2y (2)

– Giải hệ pt (1) và (2) ta được: x = 0,04(mol); y = 0,06(mol).

⇒ nAl = 0,04 với nMg = 0,06(mol)

– điện thoại tư vấn a là số oxi hoá của sulfur S trong chất khử thu được, áp dụng công thức:

iA.nA + iB.nB + iC.nC = 6ns + 2nSO2 + 8nH2S

⇔ 3.0,04 + 2.0,06 = 0,03(6-a)

⇔ a = -2 ⇒ Vậy hóa học khử là H2S

Bài tập 7: Cho 9,6 gam Mg chức năng hết với dung dịch H2SO4 đặc thấy có 49 gam axit phản bội ứng thu được muối, thành phầm khử X với nước. Khẳng định X?

* Lời giải:

– Theo bài xích ra, ta có: nMg = 9,6/24 = 0,4(mol), nH2SO4 = 49/98 = 0,5(mol).

Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Hình Lục Giác Đều, Chu Vi Lục Giác Đều Có Ví Dụ Minh Hoạ

⇒ nSO42- muối = nMg = 0,4(mol) ⇒ nS (sp khử) = 0,5 – 0,4 = 0,1(mol).

– call a là số oxi hoá của diêm sinh S trong hóa học khử thu được, vận dụng công thức:

 2.nMg = nS(6-a) ⇔ 2.0,4 = 0,1(6-a) ⇔ a = -2

⇒ Vậy sản phẩm khử là: H2S

III. Một trong những bài tập luyện tập về Axit sunfuric

Câu 1: (Đề tuyển chọn sinh ĐH- khối A-2007) Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam láo lếu hợp tất cả Fe2O3, MgO, ZnO vào 500 ml hỗn hợp H2SO4 0,1M vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được số gam muối khan là:

A.6,81 gam B. 4,81 gam C. 3,81 gam D. 5,81 gam

Câu 2: Hoà tan hết 1,72 gam hỗn hợp kim loại có Mg, Al, Zn, Fe bởi dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít khí sinh hoạt đktc cùng 7,84 gam muối bột sunfat khan. Giá trị của V là:

A. 1,344 lít B. 1,008 lít C. 1,12 lít D. 3,36 lít

Câu 3: Hoà tung hết các thành phần hỗn hợp X bao gồm Fe với 0,24 mol sắt kẽm kim loại M trong hỗn hợp H2SO4 loãng dư thu được hỗn hợp A với 10,752 lít khí H sinh sống đktc. Cô cạn hỗn hợp A nhận được 59,28 gam muối khan. M là :

A. Mg B. Ca C. Al D. Na

Câu 4: Cho 21 gam hỗn hợp 3 sắt kẽm kim loại Fe, Zn, Al tan hoàn toàn trong hỗn hợp H2SO4 0,5M thu được 6,72 lít khí H2 (đo ở 00C và 2atm). Trọng lượng muối khan thu được sau khoản thời gian cô cạn dung dịch cùng thể tích hỗn hợp axit buổi tối thiểu yêu cầu dùng là:

A. 78,6gam và 1,2 lít B. 46,4gam và 2,24lít

C. 46,4gam và 1,2 lít D. 78,6gam với 1,12 lít 

Câu 5: Hoà tan các thành phần hỗn hợp A tất cả 16,8 gam Fe, 2,7 gam Al, 5,4 gam Ag tính năng với hỗn hợp H2SO4 đặc rét chỉ thoát ra khí SO2. Số mol H2SO4 công dụng là :

A. 0,95 mol B. 0,9 mol C. 1,25 mol D. 0,85 mol

Câu 6: hỗn hợp X bao gồm 2 kim loại Cu với Ag. Hoà tan trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp X trong dung dịch đựng 2 axit HNO3, H2SO4 thu được dung dịch Y chứa 7,06 gam muối bột và hỗn hợp khí Z đựng 0,05 mol NO2 và 0,01 mol SO2. Cực hiếm của m là :

A. 2,85 gam B. 3,32 gam C. 3,00 gam D. 0,85 gam

Câu 7: Cho M là kim loại hoá trị II. Mang lại m gam M chức năng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư nhận được 0,672 lít khí gồm tỷ khối so với amoniac là 2 và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A nhận được 14,4 gam muối bột khan . M là :

A. Ca B. Mg C. Zn D. Ba

Câu 8: Cho m gam láo lếu hợp tất cả 2 kim loại tác dụng với H2SO4 quánh nóng dư chiếm được 3,36 lít khí SO2 (đktc); 2,88 gam S cùng dung dịch X. Cô cạn dung dịch X nhận được 52,8 gam muối khan. Còn mặt khác nếu hoà tan không còn m gam hỗn hợp kim loại lúc đầu với hỗn hợp HCl dư thu được 8,064 lít khí H sinh hoạt đktc. Các thành phần hỗn hợp 2 sắt kẽm kim loại đầu là:

A. Be với Mg B. Mg và Fe C. Zn và Fe D. Zn cùng Ba

Câu 9: Hoà tung 6,4 gam Cu bằng axit H2SO4 đặc, lạnh (dư), có mặt V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, sống đktc). Tính V?

A. 2,24 lít B. 1,12 lít C. 4,48 lít D. 2,56 lít

 

Câu 10: mang đến m gam Fe tính năng hoàn toàn với hỗn hợp H2SO4 đặc, lạnh (dư) chiếm được 72 lít khí SO2 (ở đktc). Tính m?

A. 11,2 gam B. 2,24 gam C. 5,6 gam D.1,12 gam

* Đáp án:

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 A

 A

 C

 A

 C

 C

 B

 B

 A

 A

Hy vọng cùng với phần hệ thống một số bài bác tập Axit Sunfuric H2SO4 (loãng, sệt nóng) có giải mã và đáp án làm việc trên hữu ích cho các em. đầy đủ góp ý và thắc mắc những em vui mắt để lại comment dưới nội dung bài viết để HayHocHoi.Vn ghi nhận cùng hỗ trợ, chúc những em tiếp thu kiến thức tốt!