Nhận xét: Với cả(4) hàm số trên, lúc cho(x = 0) được(y = 0 Rightarrow 0(0; 0)) phần nhiều thuộc đồ gia dụng thị của tứ hàm số trên.
-->