tư tưởng đồng phân, danh pháp, tính chất hóa học của ankin mà bọn chúng tôi chia sẻ trong nội dung bài viết này chắc chắn sẽ giúp bạn đọc nắm rõ kiến thức về Ankin
*

Lý thuyết về Ankin


I. KHÁI NIỆM, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP

- Ankinhiđrocacbon ko no, mạch hở vào phân tử có chứa 1 links ba CΞC còn lại là các liên kết đơn. - Công thức tổng quát của ankin: CnH2n-2(n ≥2).

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của ankin, công thức cấu tạo và bài tập

*

Ankin đơn giản dễ dàng nhất - C2H2(axetilen) - tên gọi: + Tên nắm thế: Số chỉ vị trí mạch nhánh + tên nhánh + tên mạch chủ yếu + số chỉ vị trí nối ba + in + thương hiệu thường: Tên cội hiđrocacbon đính thêm với C mang link ba + axetilen - Ankin có các loại đồng phân: đồng phân bixicloankan (n ≥4), đồng phân vị trí links ba (n ≥4); đồng phân mạch C (n ≥5); đồng phân xicloanken, đồng phân ankađien.

II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Phản nghịch ứng cộng

a. Cộng H2

CnH2n-2+ H2→ CnH2n(Pd/PbCO3, t0) CnH2n-2+ 2H2→CnH2n+2(Ni, t0)

Chú ý: - Tuỳ trực thuộc vào xúc tác được sử dụng mà bội phản ứng cộng H2 vào ankin xẩy ra theo những hướng không giống nhau. - hay thì phản nghịch ứng cùng H2vào ankin thường tạo thành hỗn hợp gồm nhiều sản phẩm. - Số mol khí bớt = số mol H2tham gia bội nghịch ứng. Chăm chú bảo toàn khối lượng, bảo toàn H, bảo toàn C.

b. Cùng Br2

CnH2n-2+ Br2→CnH2n-2Br2 CnH2n-2+ 2Br2→CnH2n-2Br4

trọng lượng dung dịch brom tăng bao gồm là cân nặng ankin đã phản ứng.

c. Cộng HX

- cùng H2O:

+ C2H2→anđehit

CHΞCH + H2O→CH3- mang lại (H2SO4, HgSO4, 800C)

+ Ankin khác→xeton

CHΞC-CH3+ H2O→CH3-CO-CH3(H+)

- cùng axit:

CHΞCH + HCl→CH2=CHCl (vinyl clorua) (Hg2Cl2ở 150 mang lại 2000C) CHΞCH + HCN→CH2=CH-CN (nitrin acrylic) CHΞCH + CH3COOH→CH3COOCH=CH2(vinylaxetat) CHΞCH + C2H5OH→CH2=CH-O-CH3(etylvinylete)

2. Phản bội ứng trùng hợp

- Đime hóa

2CHΞCH→CHΞC-CH=CH2(vinyl axetilen) (NH4Cl, Cu2Cl2, t0)

- Trime hóa

3CHΞCH→C6H6(C, 6000C)

- Trùng đúng theo (polime hóa)

nCHΞCH→(-CH=CH-)n(xt, t0, p) (nhựa cupren)

3. Bội nghịch ứng oxi hóa

a. Phản nghịch ứng oxi hóa trả toàn

CnH2n-2+ (3n - 1)/2O2→nCO2+ (n - 1)H2O

→đặc điểm của phản ứng đốt cháy ankin: nCO2> nH2Ovà nCO2- nH2O= nankin.

b. Phản ứng lão hóa không trả toàn

- những ankin đều làm mất màu hỗn hợp thuốc tím ở nhiệt độ thường.

3C2H2+ 8KMnO4+ 2H2O→3(COOK)2+ 2MnO2+ 2KOH

trường hợp trong môi trường thiên nhiên axit thì chế tác thành CO2sau kia CO2phản ứng cùng với KOH tạo thành muối. - Với những ankin khác sẽ có được sự đứt mạch chế tạo ra thành hỗn hợp 2 muối.

R1-CΞC-R2+ 2KMnO4→R1COOK + R2COOK + 2MnO2

4. Làm phản ứng rứa của ank-1-in

CHΞCH + Ag2O→CAgΞCAg↓ + H2O 2CHΞC-R + Ag2O→CAgΞC-R↓(vàng) + H2O

Chú ý: - Chỉ bao gồm C2H2mới bội phản ứng cùng với Ag2O theo tỉ lệ mol 1:1; những ank-1-in khác chỉ phản bội ứng theo tỉ trọng 2:1. - Nếu bao gồm hỗn thích hợp ankin thâm nhập phản ứng cùng với Ag2O nhưng tỉ lệ mol của (ankin : Ag2O) = k có mức giá trị: + k 2H2. + k > 2→không gồm C2H2 + k = 2→hỗn hợp bao gồm 2 ank-1-in hoặc tất cả hổn hợp C2H2và ankin không giống (không đề nghị ank-1-in) gồm số mol bằng nhau. - từ bỏ kết tủa xoàn thu được hoàn toàn có thể khôi phục lại ankin ban đầu bằng bí quyết cho công dụng với HCl.

Xem thêm: Công Thức Tính Nửa Chu Vi Hình Chữ Nhật Là Gì, Công Thức Tính Nửa Chu Vi Hình Chữ Nhật

CAgΞC-R + HCl→CHΞC-R + AgCl

(phản ứng này cần sử dụng để bóc ank-1-in khỏi láo hợp) - quanh đó cách viết cùng với Ag2O có thể viết bội phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3và phản bội ứng này được dùng làm nhận biết ank-1-in.