Bộ bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 bao gồm đáp án năm 2021

Tài liệu tổng thích hợp 1000 bài bác tập trắc nghiệm Toán lớp 8 học kì 1, học kì 2 năm 2021 chọn lọc, có đáp án chi tiết với các dạng bài tập đa dạng và phong phú đầy đủ những mức độ nhấn biết, thông hiểu, vận dụng được biên soạn theo từng bài xích học để giúp học sinh ôn luyện, củng nỗ lực lại kiến thức để lấy điểm cao trong các bài thi môn Toán 8.

Bạn đang xem: 50 đề trắc nghiệm toán 8

*

500 bài bác tập trắc nghiệm Toán lớp 8 học tập kì 1

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 1 Đại số tất cả đáp án

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 2 Đại số có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 1 Hình học bao gồm đáp án

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 2 Hình học bao gồm đáp án

500 bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 học tập kì 2

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 3 Đại số gồm đáp án

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 4 Đại số có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 3 Hình học gồm đáp án

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 4 Hình học bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Nhân đối chọi thức với nhiều thức gồm đáp án

Bài 1: Tích

*
 bằng

A. 5x3y3

B. -5x3y3

C. -x3y3

D. X3y2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có:

*

Đáp án buộc phải chọn là: A


Bài 2: Tích

*
 bằng

A. -2x4y5

B.

*

C. 2x5y4

D. -2x5y4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có:

*

Đáp án buộc phải chọn là: D


Bài 3: Thu gọn

*
, ta được

A. 12

B. 24

C. 24x2y

D. 12x2y

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có:

*

Đáp án cần chọn là: B


Bài 4: Thu gọn biểu thức

*
 ta được

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có:

*

Đáp án buộc phải chọn là: A


Bài 5: Kết quả của phép tính (ax2 + bx – c).2a2x bằng

A. 2a4x3 + 2a2bx2 – 2a2cx

B. 2a3x3 + bx – c

C. 2a4x2 + 2a2bx2 – a2cx

D. 2a3x3 + 2a2bx2 – 2a2cx

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có: (ax2 + bx – c).2a2x = 2a2x.(ax2 + bx – c)

= 2a2x.ax2 + 2a2x.bx – 2a2x.c

= 2a3x3 + 2a2bx2 – 2a2cx

Đáp án đề nghị chọn là: D


Bài 6: Tích

*
 có công dụng bằng

A. 12a4b2 – 4a3b + a3b

B. 12a4b2 – 4a3b2 + a3b

C. 12a3b2 + 4a3b2 + 4a3b

D. 12a4b2 – 4a3b2 + a3b

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có: 12a4b2 – 4a3b + a3b = 4a3b.3ab – 4a3b.b + 4a3b.

*

= 12a4b2 – 4a3b2 + a3b

Đáp án nên chọn là: D


Bài 7: Kết trái của phép tính -4x2(6x3 + 5x2 – 3x + 1) bằng

A. 24x5 + 20x4 + 12x3 – 4x2

B. -24x5 – 20x4 + 12x3 + 1

C. -24x5 – 20x4 + 12x3 – 4x2

D. -24x5 – 20x4 – 12x3 + 4x2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có: -4x2(6x3 + 5x2 – 3x + 1)

= (-4x2).6x3 + (-4x2).5x2 + (-4x2).(-3x) + (-4x2).1

= -24x5 – 20x4 + 12x3 – 4x2

Đáp án phải chọn là: C


Bài 8: Tích ( x- y)(x + y) có hiệu quả bằng

A. X2 – 2xy + y2

B. X2 + y2

C. X2 – y2

D. X2 + 2xy + y2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có ( x- y)(x + y) = x.x + x.y – x.y – y.y = x2 – y2

Đáp án nên chọn là: C


Bài 9: Tích (2x – 3)(2x + 3) có công dụng bằng

A. 4x2 + 12x+ 9

B. 4x2 – 9

C. 2x2 – 3

D. 4x2 + 9

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta bao gồm (2x – 3)(2x + 3) = 2x.2x + 2x.3 – 3.2x + (-3).3

= 4x2 + 6x – 6x – 9 = 4x2 – 9

Đáp án phải chọn là: B


Bài 10: Giá trị của biểu thức p. = -2x2y(xy + y2) trên x = -1; y = 2 là

A. 8

B. -8

C. 6

D. -6

Hiển thị đáp án

Lời giải

Thay x = -1; y = 2 vào biểu thức p. = -2x2y(xy + y2) ta được

P = -2.(-1)2.2<(-1).2 + 22> = -4.2 = -8

Đáp án phải chọn là: B


Trắc nghiệm các hằng đẳng thức đáng nhớ gồm đáp án

Bài 1: Chọn câu đúng.

A. (A + B)2 = A2 + 2AB + B2

B. (A + B)2 = A2 + AB + B2

C. (A + B)2 = A2 + B2

D. (A + B)2 = A2 – 2AB + B2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có (A + B)2 = A2 + 2AB + B2

Đáp án buộc phải chọn là: A


Bài 2: Chọn câu đúng.

A. (A – B)(A + B) = A2 + 2AB + B2

B. (A + B)(A – B) = A2 – B2

C. (A + B)(A – B) = A2 – 2AB + B2

D. (A + B)(A – B) = A2 + B2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có A2 – B2 = (A – B)(A + B)

Đáp án phải chọn là: B


Bài 3: Chọn câu sai.

A. (x + y)2 = (x + y)(x + y)

B. X2 – y2 = (x + y)(x – y)

C. (-x – y)2 = (-x)2 – 2(-x)y + y2

D. (x + y)(x + y) = y2 – x2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta tất cả (x + y)(x + y) = (x + y)2 = x2 + 2xy + y2 ≠ y2 – x2 buộc phải câu D sai.

Đáp án nên chọn là: D


Bài 4: Chọn câu sai.

A. (x + 2y)2 = x2 + 4xy + 4y2

B. (x – 2y)2 = x2 – 4xy + 4y2

C. (x – 2y)2 = x2 – 4y2

D. (x – 2y)(x + 2y) = x2 – 4y2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta tất cả (x + 2y)2 = x2 + 2x.2y + (2y)2 = x2 + 4xy + 4y2 đề xuất A đúng

(x – 2y)2 = x2 – 2x.2y + (2y)2 = x2 – 4xy + 4y2 nên B đúng, C sai.

(x – 2y)(x + 2y) = x2 – (2y)2 = x2 – 4y2 cần D đúng

Đáp án cần chọn là: C


Bài 5: Khai triển 4x2 – 25y2 theo hằng đẳng thức ta được

A. (4x – 5y)(4x + 5y)

B. (4x – 25y)(4x + 25y) 

C. (2x – 5y)(2x + 5y)

D. (2x – 5y)2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta tất cả 4x2 – 25y2 = (2x)2 – (5y)2 = (2x – 5y)(2x + 5y)

Đáp án cần chọn là: C


Bài 6: Khai triển

*
 theo hằng đẳng thức ta được

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có:

*
 

Đáp án bắt buộc chọn là: D


Bài 7: Khai triển (3x – 4y)2 ta được

A. 9x2 – 24xy + 16y2

B. 9x2 – 12xy + 16y2

C. 9x2 – 24xy + 4y2

D. 9x2 – 6xy + 16y2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta gồm (3x – 4y)2 = (3x)2 – 2.3x.4y + (4y)2 = 9x2 – 24xy + 16y2

Đáp án buộc phải chọn là: A


Bài 8: Khai triển

*
 ta được

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có:

*

Đáp án nên chọn là: B


Bài 9: Biểu thức

*
 bằng

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có: 

*

Đáp án buộc phải chọn là: B


Bài 10: Viết biểu thức 25x2 – 20xy + 4y2 dưới dạng bình phương của một hiệu

A. (5x – 2y)2

B. (2x – 5y)2

C. (25x – 4y)2

D. (5x + 2y)2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có 25x2 – 20xy + 4y2 = (5x)2 – 2.5x.2y + (2y)2 = (5x – 2y)2

Đáp án phải chọn là: A


Trắc nghiệm Tứ giác tất cả đáp án

Bài 1: hãy lựa chọn câu sai.

A. Tứ giác lồi là tứ giác luôn luôn nằm trong một nửa phương diện phẳng tất cả bờ là con đường thẳng chứa ngẫu nhiên cạnh làm sao của tứ giác.

B. Tổng các góc của một tứ giác bằng 1800.

C. Tổng các góc của một tứ giác bằng 3600.

D. Tứ giác ABCD là hình gồm đoạn trực tiếp AB, BC, CD, DA, trong những số đó bất kì hai đoạn thẳng nào cũng không nằm trong một đường thẳng.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Định lý: Tổng những góc của một tứ giác bởi 3600 phải C đúng, B sai.

Đáp án nên chọn là: B


 

Bài 2: Các góc của tứ giác rất có thể là:

A. 4 góc nhọn

B. 4 góc tù hãm

C. 4 góc vuông

D. 1 góc vuông, 3 góc nhọn

Hiển thị đáp án

Lời giải

Tổng các góc trong một tứ giác bằng 3600.

Các góc của tứ giác có thể là 4 góc vuông vì khi đó tổng các góc của tứ giác này bởi 3600.

Các ngôi trường hợp còn lại không vừa lòng định lí tổng các góc trong tam giác.

Đáp án buộc phải chọn là: C


Bài 3: Cho hình vẽ bên dưới đây. Chọn xác minh sai.

*

A. Nhị đỉnh kề nhau: A cùng B, A cùng D

B. Nhì đỉnh đối nhau: A và C, B với D

C. Đường chéo: AC, BD

D. Các điểm phía trong tứ giác là E, F cùng điểm nằm bên cạnh tứ giác là H

Hiển thị đáp án

Lời giải

Từ hình mẫu vẽ ta thấy những điểm E, H nằm bên ngoài tứ giác với điểm F nằm phía bên trong tứ giác ABCD phải D sai.

Đáp án đề nghị chọn là: D


 

Bài 4: Chọn câu đúng nhất trong các câu sau thời điểm định nghĩa tứ giác ABCD:

A. Tứ giác ABCD là hình tất cả 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA

B. Tứ giacs ABCD là hình tất cả 4 đoạn trực tiếp AB, BC, CD, DA, trong các số đó bất kì hai đoạn thẳng nào thì cũng không thuộc nằm bên trên một mặt đường thẳng

C. Tứ giác ABCD là hình gồm 4 đoạn trực tiếp AB, BC, CD, DA trong các số đó hai đoạn thẳng kề một đỉnh tuy vậy song với nhau

D.Tứ giác ABCD là hình có 4 đoạn trực tiếp AB, BC, CD, DA cùng 4 góc tại đỉnh bằng nhau.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Tứ giác ABCD là hình tất cả 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA, trong số ấy bất kì nhì đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một mặt đường thẳng

Đáp án đề xuất chọn là: B


 

Bài 5: Cho hình mẫu vẽ sau. Lựa chọn câu sai.

*

A. Nhì cạnh kề nhau: AB, BC

B. Nhị cạnh đối nhau: BC, AD

C. Hai góc đối nhau: và

D. Các điểm nằm ngoài: H, E

Hiển thị đáp án

Lời giải

Tứ giác ABCD có những cặp góc đối nhau là , với , còn với là hai góc kề nhau yêu cầu C sai

Đáp án bắt buộc chọn là: C


Bài 6: Cho mẫu vẽ sau. Lựa chọn câu đúng.

*

A. Nhì đỉnh kề nhau: A, C

B. Hai cạnh kề nhau: AB, DC

C. Điểm M nằm kế bên tứ giác ABCD và điểm N bên trong tứ giác ABCD

D. Điểm M nằm trong tứ giác ABCD với điểm N nằm ngoại trừ tứ giác ABCD

Hiển thị đáp án

Lời giải

Từ hình mẫu vẽ ta thấy: Điểm M nằm không tính tứ giacsABCD và điểm N phía trong tứ giác ABCD.

Đáp án phải chọn là: C


Bài 7: Cho tứ giác ABCD có

*
. Số đo góc C bằng:

A. 1370

B. 1360

C. 360

D. 1350

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Đáp án nên chọn là: B


Bài 8: Cho tứ giác ABCD, trong những số đó

*
?

A. 2200

B. 2000

C. 1600

D. 1300

Hiển thị đáp án

Lời giải

Trong tứ giác ABCD có:

*

Đáp án cần chọn là: A


Bài 9: Cho tứ giác ABCD gồm

*
. Số đo góc không tính tại đỉnh B bằng:

A. 650

B. 660

C. 1300

D. 1150

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Đáp án buộc phải chọn là: A


Bài 10: Cho tứ giác ABCD tất cả

*
. Số đo góc ko kể tại đỉnh D bằng:

A. 1130

B. 1070

C. 730

D. 830

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

*

Đáp án đề nghị chọn là: C


Trắc nghiệm Hình thang gồm đáp án

Bài 1: Hãy chọn câu sai.

A. Hình thang là tứ giác tất cả hai cạnh đối song song.

B. Ví như hình thanh bao gồm hai kề bên song tuy vậy thì tất cả các cạnh của hình thang bằng nhau.

C. Giả dụ một hình thang có hai cạnh đáy đều bằng nhau thị hai sát bên bằng nhau, hai kề bên song song.

D. Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông.

Hiển thị đáp án

Lời giải

+ Hình thang là tứ giác tất cả hai cạnh đối tuy nhiên song đề xuất A đúng.

+ ví như một hình thang gồm hai kề bên song tuy nhiên thì hai ở kề bên bằng nhau, nhì cạnh đáy đều bằng nhau nên B không nên vì ở kề bên và cạnh đáy không chắc bằng nhau.

+ ví như một hình thang có hai cạnh đáy đều nhau thì hai ở bên cạnh song tuy nhiên và đều bằng nhau nên C đúng.

+ Hình thang vuông là hình thang tất cả một góc vuông phải D đúng.

Đáp án yêu cầu chọn là: B


Bài 2: Câu làm sao sau đấy là đúng khi nói tới hình thang:

A. Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song.

B. Hình thang là tứ giác bao gồm hai cạnh đối bằng nhau

C. Hình thang là tứ giác có hai cạnh kề bởi nhau

D. Cả A, B, C hồ hết sai

Hiển thị đáp án

Lời giải

Theo định nghĩa: ”Hình thang là tứ giác bao gồm hai cạnh đối tuy vậy song” buộc phải A đúng.

Đáp án cần chọn là: A


Bài 3: Chọn câu đúng nhất.

A. Hình thang cân là hình thang gồm hai góc kề một đáy bằng nhau.

B. Trong hình thang cân, hai bên cạnh bằng nhau.

C. Vào hình thang cân, nhì đường chéo cánh bằng nhau

D. Cả A, B, C phần lớn đúng

Hiển thị đáp án

Lời giải

+ Hình thang cân là hình thang tất cả hai góc kề một đáy bằng nhau.

+ vào hình thang cân, hai cạnh bên bằng nhau.

+ vào hình thang cân, nhì đường chéo cánh bằng nhau.

Vậy cả A, B, C đông đảo đúng

Đáp án cần chọn là: D


Bài 4: Hình thang ABCD bao gồm

*
Số đo góc  là:

A. 1300

B. 1400

C. 700 

D. 1200

Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì tổng những góc của một tứ giác bởi 3600 nên:

*

Đáp án cần chọn là: A


Bài 5: Hình thang ABCD bao gồm

*
Số đo góc  là:

A. 1300

B. 1400

C. 700 

D. 1100

Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì tổng những góc của một tứ giác bằng 3600 nên:

*

Đáp án yêu cầu chọn là: D


Bài 6: Góc kề ở bên cạnh của hình thang có số đo là 700. Góc kề sót lại của ở kề bên đó là:

A. 700 

B. 1200

C. 1100

D. 1800

Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì tổng hai góc kề cạnh bên của hình thang bởi 1800 buộc phải góc kề còn lại của lân cận đó gồm số đo bằng 1800 – 700 = 1100.

Đáp án phải chọn là: C


Bài 7: Góc kề cạnh bên của hình thang tất cả số đo là 1300. Góc kề sót lại của kề bên đó là:

A. 700

B. 1000

C. 400

D. 500

Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì tổng nhị góc kề cạnh bên của hình thang bởi 1800 phải góc kề sót lại của ở bên cạnh đó gồm số đo bởi 1800 – 1300 = 500.

Đáp án phải chọn là: D


Bài 8: Cho tứ giác ABCD gồm BC = CD cùng DB là tia phân giác của góc D. Chọn xác định đúng

A. ABCD là hình thang

B. ABCD là hình thang vuông

C. ABCD là hình thang cân

D. Cả A, B, C mọi sai

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Xét ΔBCD có BC = CD (gt) bắt buộc ΔBCD là tam giác cân.

Suy ra

*

Vì DB là tia phân giác góc D của tứ giác ABCD buộc phải

*

Do đó

*

Mà hai góc

*
 là hai góc tại phần so le trong phải suy ra BC // AD.

Tứ giác ABCD bao gồm AD // BC (cmt) đề xuất là hình thang.

Đáp án buộc phải chọn là: A


Bài 9: Cho tam giác ΔAMN cân nặng tại A. Những điểm B, C theo lần lượt trên các cạnh AM, AN làm sao để cho AB = AC. Nên lựa chọn câu đúng:

A. MB = NC

B. BCNM là hình thang cân

C.

*

D. Cả A, B, C số đông đúng

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Xét ΔBAC có: tía = CA (gt) yêu cầu ΔBCA là tam giác cân.

Suy ra:

*
 (1) bắt buộc A đúng

Vì ΔAMN cân tại A ⇒ AM = AN nhưng AB = AC phải AM – AB = AN – AC ⇔ MB = NC cho nên vì vậy C đúng.

Lại có:

*
 (2) (do ΔAMN cân nặng tại A)

Từ (1) và (2) suy ra:

*

Mà hai góc

*
 là nhì góc tại phần đồng vị đề nghị suy ra BC // MN

Tứ giác BCNM có: MN // BC (cmt) bắt buộc là hình thang.

Xem thêm: Code Tự Động Ấn Siêu Nhanh Cho Popcat Click Là Gì, Tải Xuống Popcat Click Apk Latest V1

Hình thang BCNM có:

*
 (cmt) phải là hình thang cân. Vì đó, B đúng

Vậy cả A, B, C đúng

Đáp án cần chọn là: D


Bài 10: Cho hình thang vuông ABCD có

*
 = 900, AB = AD = 2cm, DC = 4cm. Tính góc ABC của hình thang.