Câu phỏng vấn được bảo đảm chứa thông báo đúng đắn and an ninh và tin cậy, được xác xắn hoặc phỏng vấn bởi các Chuyên Viên, gia sư thượng hạng của chúng tôi.

Bạn đang xem: 2 số đối nhau là gì

Bài Viết: Số đối là gì


*

Phân tích và phân tích và lý giải tiến trình giải:

1) nhị số đối nhau là hai số gồm tổng bởi 0.

VD: $3+(-3)=0$ khi ấy $3,(-3)$ là 2 số đối nhau.

2) nhị số nghịch hòn đảo là nhị số bao gồm tích bằng 1.

VD: $3.dfrac13=1$ khi đó $3,dfrac13$ là hai số nghịch hòn đảo.

3) luật pháp cộng:

a) 2 phân số cùng mẫu số:

Giả sử gồm 2 phân số cùng mẫu số là: $dfracab$ và $dfraccb$ ($be 0$)

Lúc ấy: Tổng của 2 phân số cùng mẫu số là phân số mới có mẫu số không đổi khác and tử số bằng tổng tử số của 2 phân số bắt đầu.

$dfracab + dfraccb = dfraca + cb$

Ví dụ: $dfrac 12+dfrac52=dfrac1+52=dfrac62=3$

b) 2 phân số khác mẫu mã số:

Giả sử bao gồm 2 phân số khác chủng loại số là: $dfracab$ và $dfraccd$ ($b,de 0; be d$)

Lúc ấy: Ta quy đồng chủng loại số của 2 phân số bắt đầu, tổng của 2 phân số bằng phân số mới tất cả mẫu số là mẫu mã số chung & tử số bởi tổng 2 tử số sau khoản thời gian quy đồng.

$dfracab + dfraccd = dfracadbd + dfracbcbd = dfracad + bcbd$


Ví dụ $dfrac13+dfrac27=dfrac1.73.7+dfrac2.37.3=dfrac721+dfrac621=dfrac7+621=dfrac1321$

$dfrac215+dfrac43=dfrac215+dfrac4.53.5=dfrac215+dfrac2015=dfrac2+2015=dfrac2215$

4) a) Phép trừ 2 phân số;

Giả sử tất cả 2 phân số $dfracab$ & $dfraccd$ ($b,de 0$)

Lúc ấy: Ta quy đồng mẫu mã số của 2 phân số bắt đầu, hiệu của 2 phân số bằng phân số mới bao gồm mẫu số là chủng loại số chung and tử số bằng hiệu 2 tử số sau khoản thời gian quy đồng.

$dfracab – dfraccd = dfracadbd – dfracbcbd = dfracad – bcbd$

Ví dụ: $dfrac52-dfrac12=dfrac5-12=dfrac42=2$

$dfrac154-dfrac15=dfrac15.54.5-dfrac1.45.4=dfrac7520-dfrac420=dfrac75-420=dfrac7120$

$dfrac214-dfrac320=dfrac21.54.5-dfrac320=dfrac10520-dfrac320=dfrac105-320=dfrac10220=dfrac5110$

b) Phép nhân 2 phân số:

Giả sử gồm 2 phân số $dfracab$ & $dfraccd$ ($b,de 0$)

Lúc ấy: Tích 2 phân số bằng phân số mới bao gồm tử số bằng tích 2 tử số ban đầu and mẫu mã số bởi tích 2 chủng loại số bắt đầu.

$dfracab.dfraccd = dfracacbd$

Ví dụ $dfrac12.dfrac27=dfrac1.22.7=dfrac214=dfrac17$

c) Phép chia 2 phân số:

Giả sử tất cả 2 phân số $dfracab$ và $dfraccd$ ($b,c,de 0$)

Lúc ấy: mến 2 phân số là tích của phân số trước tiên với nghịch hòn đảo của phân số vào đầu tuần.

Xem thêm: Khí Thiên Nhiên Có Thành Phần Chính Là, Thành Phần Chính Của “Khí Thiên Nhiên” Là

$dfracab:dfraccd = dfracab.dfracdc = dfracadbc$

Ví dụ: $dfrac12:dfrac47=dfrac12.dfrac74=dfrac1.72.4=dfrac78$

5) a) đặc biệt của phép cùng 2 phân số:

Giả sử có 3 phân số $dfracab$; $dfraccd$; $dfracmn$ ($b,d,ne 0$)

+) Giao hoán:

$dfracab + dfraccd = dfraccd + dfracab$

+) Tích hợp:

$dfracab + left( dfraccd + dfracmn ight) = left( dfracab + dfraccd ight) + dfracmn$

+) cộng với 0:

$dfracab + 0 = 0 + dfracab = dfracab$

b) nổi biệt của phép nhân 2 phân số:

Giả sử tất cả 3 phân số $dfracab$; $dfraccd$; $dfracmn$ ($b,d,ne 0$)

+) Giao hoán:

$dfracab . Dfraccd = dfraccd . Dfracab$


+) Tích hợp:

$dfracab . Left( dfraccd . Dfracmn ight) = left( dfracab . Dfraccd ight) . Dfracmn$

+) Nhân với thuộc 1:

$dfracab .1 = 1. Dfracab = dfracab$

+) Nổi biệt đồng tình của phép nhân với phép cộng:

$left( dfracab + dfraccd ight)dfracmn = dfracmnleft( dfracab + dfraccd ight) = dfracmn.dfracab + dfracmn.dfraccd = dfracambn + dfraccmdn$.

Thể Loại: share trình bày trình diễn kiến thức Cộng Đồng


Bài Viết: Số đối Là Gì – Vậy cụ Nào Là nhì Số đối Nhau

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://sakymart.com Số đối Là Gì – Vậy nắm Nào Là nhì Số đối Nhau