Câu chất vấn được xác thực chứa thông báo đúng đắn and an toàn và tin cậy, được xác thực hoặc chất vấn bởi các Chuyên Viên, giáo viên thượng hạng của chúng tôi.

Bạn đang xem: 2 số đối nhau là gì

Bài Viết: Số đối là gì


*

Phân tích và lý giải tiến trình giải:

1) Hai số đối nhau là hai số có tổng bằng 0.

VD: $3+(-3)=0$ lúc ấy $3,(-3)$ là 2 số đối nhau.

2) Hai số nghịch hòn đảo là hai số có tích bằng 1.

VD: $3.dfrac{1}{3}=1$ lúc ấy $3,dfrac{1}{3}$ là hai số nghịch hòn đảo.

3) Lao lý cộng:

a) 2 phân số cùng mẫu số:

Giả sử có 2 phân số cùng mẫu số là: $dfrac{a}{b}$ and $dfrac{c}{b}$ ($be 0$)

Lúc ấy: Tổng của 2 phân số cùng mẫu số là phân số mới có mẫu số không thay đổi and tử số bằng tổng tử số của 2 phân số bắt đầu.

$dfrac{a}{b} + dfrac{c}{b} = dfrac{{a + c}}{b}$

Ví dụ: $dfrac 12+dfrac52=dfrac{1+5}2=dfrac62=3$

b) 2 phân số khác mẫu số:

Giả sử có 2 phân số khác mẫu số là: $dfrac{a}{b}$ and $dfrac{c}{d}$ ($b,de 0; be d$)

Lúc ấy: Ta quy đồng mẫu số của 2 phân số bắt đầu, tổng của 2 phân số bằng phân số mới có mẫu số là mẫu số chung and tử số bằng tổng 2 tử số sau khoản thời gian quy đồng.

$dfrac{a}{b} + dfrac{c}{d} = dfrac{{ad}}{{bd}} + dfrac{{bc}}{{bd}} = dfrac{{ad + bc}}{{bd}}$


Ví dụ $dfrac13+dfrac27=dfrac{1.7}{3.7}+dfrac{2.3}{7.3}=dfrac7{21}+dfrac6{21}=dfrac{7+6}{21}=dfrac{13}{21}$

$dfrac2{15}+dfrac43=dfrac2{15}+dfrac{4.5}{3.5}=dfrac2{15}+dfrac{20}{15}=dfrac{2+20}{15}=dfrac{22}{15}$

4) a) Phép trừ 2 phân số;

Giả sử có 2 phân số $dfrac{a}{b}$ and $dfrac{c}{d}$ ($b,de 0$)

Lúc ấy: Ta quy đồng mẫu số của 2 phân số bắt đầu, hiệu của 2 phân số bằng phân số mới có mẫu số là mẫu số chung and tử số bằng hiệu 2 tử số sau khoản thời gian quy đồng.

$dfrac{a}{b} – dfrac{c}{d} = dfrac{{ad}}{{bd}} – dfrac{{bc}}{{bd}} = dfrac{{ad – bc}}{{bd}}$

Ví dụ: $dfrac52-dfrac12=dfrac{5-1}{2}=dfrac42=2$

$dfrac{15}4-dfrac15=dfrac{15.5}{4.5}-dfrac{1.4}{5.4}=dfrac{75}{20}-dfrac{4}{20}=dfrac{75-4}{20}=dfrac{71}{20}$

$dfrac{21}{4}-dfrac{3}{20}=dfrac{21.5}{4.5}-dfrac3{20}=dfrac{105}{20}-dfrac3{20}=dfrac{105-3}{20}=dfrac{102}{20}=dfrac{51}{10}$

b) Phép nhân 2 phân số:

Giả sử có 2 phân số $dfrac{a}{b}$ and $dfrac{c}{d}$ ($b,de 0$)

Lúc ấy: Tích 2 phân số bằng phân số mới có tử số bằng tích 2 tử số bắt đầu and mẫu số bằng tích 2 mẫu số bắt đầu.

$dfrac{a}{b}.dfrac{c}{d} = dfrac{{ac}}{{bd}}$

Ví dụ $dfrac12.dfrac27=dfrac{1.2}{2.7}=dfrac{2}{14}=dfrac17$

c) Phép chia 2 phân số:

Giả sử có 2 phân số $dfrac{a}{b}$ and $dfrac{c}{d}$ ($b,c,de 0$)

Lúc ấy: Thương 2 phân số là tích của phân số đầu tiên với nghịch hòn đảo của phân số vào đầu tuần.

Xem thêm: Khí Thiên Nhiên Có Thành Phần Chính Là, Thành Phần Chính Của “Khí Thiên Nhiên” Là

$dfrac{a}{b}:dfrac{c}{d} = dfrac{a}{b}.dfrac{d}{c} = dfrac{{ad}}{{bc}}$

Ví dụ: $dfrac12:dfrac47=dfrac12.dfrac74=dfrac{1.7}{2.4}=dfrac78$

5) a) Nổi biệt của phép cộng 2 phân số:

Giả sử có 3 phân số $dfrac{a}{b}$; $dfrac{c}{d}$; $dfrac{m}{n}$ ($b,d,ne 0$)

+) Giao hoán:

$dfrac{a}{b} + dfrac{c}{d} = dfrac{c}{d} + dfrac{a}{b}$

+) Tích hợp:

$dfrac{a}{b} + left( {dfrac{c}{d} + dfrac{m}{n}} ight) = left( {dfrac{a}{b} + dfrac{c}{d}} ight) + dfrac{m}{n}$

+) Cộng với 0:

$dfrac{a}{b} + 0 = 0 + dfrac{a}{b} = dfrac{a}{b}$

b) Nổi biệt của phép nhân 2 phân số:

Giả sử có 3 phân số $dfrac{a}{b}$; $dfrac{c}{d}$; $dfrac{m}{n}$ ($b,d,ne 0$)

+) Giao hoán:

$dfrac{a}{b} . dfrac{c}{d} = dfrac{c}{d} . dfrac{a}{b}$


+) Tích hợp:

$dfrac{a}{b} . left( {dfrac{c}{d} . dfrac{m}{n}} ight) = left( {dfrac{a}{b} . dfrac{c}{d}} ight) . dfrac{m}{n}$

+) Nhân với cùng 1:

$dfrac{a}{b} .1 = 1. dfrac{a}{b} = dfrac{a}{b}$

+) Nổi biệt đồng tình của phép nhân với phép cộng:

$left( {dfrac{a}{b} + dfrac{c}{d}} ight)dfrac{m}{n} = dfrac{m}{n}left( {dfrac{a}{b} + dfrac{c}{d}} ight) = dfrac{m}{n}.dfrac{a}{b} + dfrac{m}{n}.dfrac{c}{d} = dfrac{{am}}{{bn}} + dfrac{{cm}}{{dn}}$.

Thể Loại: Chia sẻ trình bày trình diễn Kiến Thức Cộng Đồng


Bài Viết: Số đối Là Gì – Vậy Thế Nào Là Hai Số đối Nhau

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://sakymart.com Số đối Là Gì – Vậy Thế Nào Là Hai Số đối Nhau